REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR la concursul organizat pentru ocuparea unui post de asistent cercetare științifică (ACS), normă întreagă, perioadă nedeterminată, la compartimentul de Istorie-Arheologie al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”

                         Avand in vedere prevederile art. 20 din HG 286 /2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale, comisia de concurs a analizat dosarele de inscriere privind modul cum sunt indeplinite conditiile specifice de participare la concurs si comunica urmatoarele rezultate la selectia dosarelor:

Nr.crt.Cod identificare dosarPostul pentru care s-a inscrisRezultatul selectiei dosarelor ADMIS/RESPINSOBSERVATII
  1.  398    Asistent cercetare stiintifica    ADMIS  –
  2.    416      Asistent cercetare stiintifica  ADMIS  –

              Conform art. 31 din HG 286/2011, candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie, in termen de 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor , la sediul Institutului de Cercetări Socio-Umane„C. S. Nicolăescu-Plopşor”,str.Calea Unirii nr.68,Craiova.

          Candidatii declarati ” admisi” vor sustine proba scrisa in data de 26.07.2021 , orele 10.00 la sediul Institutului de Cercetări Socio-Umane„C. S. Nicolăescu-Plopşor”,str.Calea Unirii nr.68,Craiova.

             Afisat azi 7.07.2021 ora11 la sediul  si pe pagina de internet a Institutului de Cercetări Socio-Umane„C. S. Nicolăescu-Plopşor”.

Eveniment: 200 de ani de la Revolutia lui Tudor Vladimirescu

Sunteţi invitat(ă) la Sesiunea ştiinţifică dedicată sărbătoririi celor 200 de ani de la Revoluţia lui Tudor Vladimirescu care va avea loc în Aula Academiei Române în ziua de marţi, 22 iunie 2021, ora 11,00.

Programul va fi următorul:

Cuvânt de deschidere:

Acad. Ioan Aurel Pop

Preşedintele Academiei Române

Prof. univ. dr. Ioan Bolovan

Membru corespondent al Academiei Române,

Director al Institului de istorie „George Bariţiu” Cluj-Napoca

Prof. univ. dr. Sevastian Cercel

Director al Institutului de Cercetări Socio-Umane, Craiova

Prof. univ. dr. Cristian Ploscaru

Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi

*

Prof. univ. dr. Ioan Cristescu

Director al Muzeului Naţional al Literaturii Române

Prof. dr. hab. Alin Ciupală

Lansarea volumelor:

„Istoria revoluţiunii de la 1821” de C.D. Aricescu

„200 de ani de la mişcarea lui Tudor Vladimirescu. Antologie de Studii”.

„1821. Tudor Vladimirescu. Surse redescoperite”

Cristina Popescu

Director general, Romfilatelia

Lansarea emisiunii filatelice

„Tudor Vladimirescu. Bicentenarul revoluţiei de la 1821”

Lansare de carte – „Lanțul generațiilor: arhive, narativizări și culturi ale memoriei”

            Volumul „Lanțul generațiilor: arhive, narativizări și culturi ale memoriei” reunește o bună parte dintre comunicările colocviului cu același nume, desfășurat în iunie 2019. Cele 11 contribuții semnate de istorici, arhiviști, etnologi, filologi, istorici ai artei din Chișinău, Iași, București, Craiova, Râmnicu-Vâlcea pun în evidență cum putem dialoga cu vocile celor de altădată, căutate nu doar în documente figurative, ci și în dosare de anchetă din prima jumătate de secol XIX, sau în mărturii orale, jurnale personale. Ele aduc în discuție relația dintre imaginile prezente și comunitățile dispărute (Luiza Barcan, Otilia Bălinișteanu, Alexandru D. Aioanei și Mihaela Botnari), pe cea dintre narativizare și afecte care pot defini un anumit gust al arhivei (Arlette Farge) așa cum găsim în a doua secțiune (Cristina Gherasim, Bogdan Dumitru Aleca, Bogdan Popa), cât de relevante pot deveni tăcerile însele (Andi Emanuel Mihalache, Astrid Cambose) sau cum aceste voci pot sfida supravegherea, represiunea, festivismul ideologic (Mircea Stănescu, Alina Cosma, Silviu-Gabriel Lohon).

            Acest al doilea volum din seria colocviilor „Lanțul generațiilor” nu putea veni decât completând, firesc, reflecția care se degajă din primul, dedicat locurilor memoriei și culturii trecutului la români. Încă un pariu care merită asumat, câtă vreme contributorii reuniți în jurul unei teme comune de gândire se arată încrezători în păstrarea unui culturi a dialogului autentic, onest și robust intelectual. E rândul cititorului să decidă dacă notele prezentului volum au intrat în rezonanță cu propria perspectivă asupra tonurilor și semitonurilor memoriei.

Cercet. Șt. III, Dr. Nicolae Mihai

CONFERINTA INSTITUTULUI DE CERCETARI SOCIO UMANE CS NICOLĂESCU-PLOPȘOR 2021

COMUNITĂȚI UMANE, MODERNIZARE ȘI URBANIZARE ÎN SUD-VESTUL ROMÂNIEI

Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor”, din Craiova, organizează, în perioada 21-22 octombrie 2021, Conferința cu titlul Comunități umane, modernizare și urbanizare în Sud-Vestul României. Sesiunea de comunicări se înscrie în cadrul proiectului de cercetare cu același nume, care se derulează în perioada aprilie 2021-decembrie 2023.

Cunoscându-vă preocupările științifice, suntem onorați să vă invităm la lucrările simpozionului, prin intermediul căruia ne propunem să contribuim la cunoașterea și clarificarea numeroaselor aspecte cu privire la existența, continuitatea și dezvoltarea societății românești din sud-vestul României, precum și a conexiunilor cu regiunile geografice învecinate.

Comunicările participanților interesați, cercetători, cadre didactice, doctoranzi, vor fi dedicate unor teme structurate pe următoarele secțiuni:

  1. Istorie și arheologie
  2. Viață cotidiană și evoluție socio-economică
  3. Practici politice și relații internaționale
  4. Studii culturale

Lucrările prezentate în cadrul simpozionului vor fi incluse într-un volum dedicat
evenimentului, care va fi publicat la o editură acreditată CNCS. Formularul de înscriere va fi trimis pe adresa: [email protected]

Termen limită pentru înscriere: 25 septembrie 2021.

Având în vedere situația medicală actuală, lucrările simpozionului se vor desfășura online, prin intermediul platformei ZOOM

Documente atasate

Invitație de participare

Formular de înscriere

Instrucțiuni de redactare

Concurs pentru ocuparea unui post de asistent cercetare științifică (ACS), normă întreagă, perioadă nedeterminată

ACADEMIA ROMÂNĂ

INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE

„C. S. Nicolăescu-Plopşor” CRAIOVA

 str. Calea Unirii, nr. 68, 0251522652; 0251/525702

                         CUI 4332096

                         Nr.321/31.05.2021

                                                                       ANUNȚ

           INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE „C. S. Nicolăescu-Plopşor” Craiova, al ACADEMIEI ROMÂNE organizează concurs  pentru ocuparea unui post de asistent cercetare științifică (ACS), normă întreagă, perioadă nedeterminată, la compartimentul  de Istorie-Arheologie al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”.

Condiții necesare ocupării unui post de natură contractuală:

Potrivit art. 3 al Regulamentului cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, candidații trebuie să îndeplinească  următoarele condiții generale:

a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

            f) îndeplineşte condiţiile de studii sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Cerințele postului – condiții minime necesare  în vederea participării la concurs și a ocupării postului de ACS conform Legii nr. 319/2003- Statutul personalului din cercetare – dezvoltare:

– absolvent studii universitare de licență, domeniul științe istorice

– absolvent studii universitare de masterat, domeniul științe istorice-arheologie

–  doctorand în domeniul științe istorice-arheologie;

-abilități: gândire ordonată, rigurozitate, stăpânire de sine, perseverență în muncă, rezistență la eforturi intelectuale susținute, capacitatea de a comunica oral și în scris rezultatele cercetării științifice; să aibă abilități de folosire a calculatorului și să fie cunoscător al unei limbi de circulație internațională;

-conduita morală și profesională desăvârșită, inițiative, dispoziția pentru colaborare  și lucru în echipă, receptivitate la nou, spirit de observație, motivare pentru performanță.

Atribuții:

– aduce contribuții la elaborarea de articole științifice;

– răspunde de corectitudinea și de calitatea științifică a rezultatelor obținute;

– participă la întâlnirile cu grupurile de lucru și elaborează rapoarte științifice în relație directă cu activitățile desfășurate;

-desfășoară activități de documentare și prelucrare bibliografică;

-participă la activități de perfecționare profesională;

-participă sub coordonarea arheologilor  speciali și acreditați la cercetări arheologice de suprafață și săpături arheologice;

-participă la inventarierea și/sau selectarea materialelor arheologice sub coordonarea arheologilor speciali.

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

1.cerere de înscriere adresată Directorului Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”;

2.curriculum vitae, model Europass, semnat  și datat pe fiecare pagină;

3.originalul și copia documentelor care atestă nivelul studiilor (diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență, de disertație, însoțite de foaia matricolă și adeverință care atestă înscrierea la doctorat; după caz acte care atestă efectuarea altor specializări);

4. originalul și copia actului de identitate;

5. originalul și copia certificatului de naștere și căsătorie (după caz);

6. originalul și copia carnetului de muncă (după caz);

7. adeverința care să ateste vechimea în muncă și extras REVISAL ;

8. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către o unitate sanitară abilitată, în original. Aceasta contine, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul stabilit de Ministerul Sănătății;

9. cazier judiciar în original.

Nota: Documentele depuse în copie vor fi asumate de către candidat cu mențiunea „conform cu originalul”, semnate și datate.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

26.07.2021 ora 10.00, la sediul instituției –  proba scrisă.

-29.07.2021 ora 10.00, la sediul instituției- interviu.

Accesul candidaților în sediul instituției pentru depunerea dosarelor/ participarea la probe se face în baza cărții de identitate valabile, cu respectarea condițiilor de siguranță sanitară (distanță/ mască sanitară, etc, în funcție de situația sanitară din acel moment)

Dosarele de concurs  se primesc până la data de 30.06.2021 ora 11.00 inclusiv, la compartimentul Financiar-Contabilitate-Resurse Umane

Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele 9.00-11.00 la telefon 0251.525702 și mobil 0752.039.454 sau la sediul Institutului –persoană de contact ec. Ileana Neculcea.

Concursul se va desfășura conform calendarului atașat mai jos.

 Candidatul declarat admis are obligația prezentării documentelor de la pct. 3,4,5,6 în original, la compartimentul Financiar-Contabilitate-Resurse Umane, pentru conformare, înainte de încheierea contractului individual de muncă.

Concursul constă în următoarele etape:

a)Selecția dosarelor de concurs;

b)Proba scrisă;

c)Interviu.

            Rezultatul probelor  de concurs se apreciază de fiecare membru  al comisiei prin note de la 10 la 1; nota probei reprezintă media aritmetică a acestora.

Candidații pot depune contestații  cu privire la rezultatul concursului dupa afișarea rezultatelor fiecărei probe.

Calendarul de desfășurare al concursului:

31.05.2021-publicarea anunțului;

31.05-30.06.2021-depunerea dosarului;

-01.07-06.07.2021-selecția dosarelor de concurs;

07.07.2021– afișarea rezultatelor selecției dosarelor;

08.07.2021-depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor orele 9,00-11,00;

09.07.2021– afișarea rezultatelor contestațiilor privind selecția dosarelor;

26.07.2021 ora 10,00 -susținere proba scrisă și afișare rezultate;

27.07.2021-depunere contestații  proba scrisă  orele: 9.00-11.00;

28.07.2021– afișare rezultate soluționare contestațiiproba scrisă;

29.07.2021 ora 10,00-susținere interviu și afișare rezultate;

30.07.2021- depunere contestații interviu orele 9.00-11.00;

02.08.2021–  afișare rezultate soluționare contestații interviu;

04.08.2021-afișare rezultate finale concurs.

Locul de desfășurare a concursului:

            Sediul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, str. Calea Unirii, nr. 68, Craiova.

            Verificarea identităţii candidaţilor se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.

Tematica: Oltenia în perioada romană și postromană.

Bibliografie :

– Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului din cercetare- dezvoltare.

– Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

– Regulamentul de organizare și funcționare al Academiei Române.

– *** Istoria Românilor, vol. II, Editura Enciclopedică, 2001.

– Dumitru Tudor, Oltenia Romană, București,  Editura Academiei, 1978 (ediția IV).

– Constantin C. Petolescu, Scurtă istorie a Daciei Romane, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1995.

– Gheorghe Popilian, Ceramica romană din Oltenia, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1976.

– Petre Gherghe, Lucian Amon, Istoria Craiovei. Marturii arheologice și numismatice, Craiova, Editura Universitaria, 2010.

– Cristian Vlădescu, Fortificațiile romane din Dacia Inferior, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1986.

– Octavian Toropu, Romanitatea târzie și străromânii din Dacia Traiană Subcarpatică, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1976.

– Octavian Toropu, Corneliu Margarit Tătulea, Sucidava – Celei, București, Editura Sport-Turism, 1987.

–  OG 43/2000 – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/135846

– Standarde și proceduri – http://www.cimec.ro/Arheologie/arh-standarde/standarde.htm

                                                                                                                  Întocmit,

Cs III dr. Georgeta Ghionea

Ref. Spec. Gr. I. A. Ileana Neculcea

                                                                                   Director,

                                                               Prof. univ. dr. Cercel Sevastian

Academia Română: CRAIOVA: Simpozion național „1821-2021. Bicentenarul revoluției conduse de Tudor Vladimirescu“

Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor“ din Craiova al Academiei Române a organizat, online, în perioada 14-15 mai 2021, simpozionul național 1821-2021. Bicentenarul revoluției conduse de Tudor Vladimirescu.

La simpozion au participat cercetători din sistemul de cercetare al Academiei Române, reprezentând Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“ București, Institutul de Istorie „George Barițiu“ Cluj-Napoca, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor“ Craiova, cadre didactice de la Universitatea din București, Universitatea din Craiova, de la Universitățile „Valahia“ din Târgoviște și „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași, specialiști din cadrul Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria“ din Râmnicu Vâlcea și Institutul de Istorie – MECC, Chișinău, istorici din Constanța, Drobeta Turnu-Severin, Târgu-Jiu.

Manifestarea științifică a fost deschisă de acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, care în expunerea sa a făcut apel la două lucrări de referință, aparținând istoricilor Constantin Aricescu și Andrei Oțetea. În cuvântul adresat participanților, președintele Academiei Române a subliniat rolul special pe care revoluționarul oltean îl ocupă în istoria românilor:

„Tudor Vladimirescu e un prilej de rememorare mereu și mereu. […] Să încercăm să-i învățăm pe cei care uită avantajele memoriei colective că, printre eroii noștri, Tudor Vladimirescu ocupă un loc privilegiat“.

Simpozionul a cuprins trei secțiuni, acordându-se o atenție specială relației dintre local, național și internațional:

  • Secțiunea I: „Cadrul internațional și mișcările de eliberare națională“
  • Secțiunea a II-a: „Acțiune și discurs revoluționar“
  • Secțiunea a III-a: „Memoria evenimentului istoric și a personalității lui Tudor Vladimirescu“.

Primele două secțiuni s-au desfășurat pe data de 14 mai, în cadrul lor fiind prezentate 18 lucrări înscrise în program. În cadrul Secțiunii I au fost abordate teme precum Greci, aromâni și români în revoluție la 1821 acercet. șt. I, dr. Ela Cosma, de la Institutul de Istorie „George Barițiu“, Situația din Balcani în timpul revoluției lui Tudor Vladimirescu: mișcarea de eliberare a sârbilor și grecilor – cercet. șt. III, dr. Șerban Pătrașcu, Un episod al afilierii lui Tudor Vladimirescu la Eterie? Tentativa de reinstalare a lui Karageorge în fruntea mișcării sârbești (1817) – conf. univ. dr. Cristian Ploscaru.

Secțiunea a II-a a reunit teme privitoare la Tabăra pandurilor de la Țânțăreni – prof. univ. Vladimir Osiac, Aspecte sociale în zona plaiului Cloșani – prof. univ. Dinică Ciobotea, Boierii Otetelișeanu în timpul Revoluției de la 1821. Raporturile cu Tudor Vladimirescu – cercet. șt. III dr. Narcisa Maria Mitu, Luptele de la Drăgășani și împrejurimi din iunie 1821 – cercet. șt. III dr. Diana-Mihaela Păunoiu, cercet. șt. III dr. Georgeta Ghionea, precum și teme care au vizat activitatea și personalitatea lui Tudor Vladimirescu, prezentate de Radu Ștefan Vergatti, Tudor Vladimirescu și pieirea lui în Târgoviște,și conf. univ. dr. Tudor Rățoi, Tudor Vladimirescu și Cerneții.

Secțiunea a III-a a simpozionului, desfășurată în data de 15 mai 2021, a fost  deschisă de acad. Victor Spinei, vicepreședinte al Academiei Române și președintele Secției de Științe Istorice și Arheologie, care a adresat un cuvânt de salut. Comunicările prezentate au tratat din perspective multiple problema conservării în memoria culturală locală a Revoluției de la 1821 și a conducătorului său: etnografică, folclorică, istorică, filologică. Între comunicări s-au numărat „Cântece pandurești“: un portret liric popular al eroului Tudor Vladimirescu, autoare conf. univ. dr. Ioana-Ruxandra Fruntelată, Memoria culturală a revoluției de la 1821. Studiu de caz: monumente dedicate lui Tudor Vladimirescu la Drăgășani,autoare cercet. șt. III, dr. Georgeta Ghionea, cercet. șt. III, dr. Loredana-Maria Ilin-Grozoiu, și Casa Tudor Vladimirescu – monument de arhitectură populară, prezentată de cercet. șt. III, dr. Anca Ceaușescu.

Un loc special în cadrul simpozionului l-a ocupat studiul aparținând prof. univ. Sevastian Cercel și prof. univ. Cezar Avram, intitulat Conceptele și argumentele juridice în documentele programatice și acțiunile revoluționare din anul 1821. Autorii cercetării au demonstrat faptul că scrierile lui Tudor Vladimirescu, atât documente programatice ale Revoluției de la 1821, cât și corespondența ce surprinde acțiunile revoluționare din acel an, conțin o veritabilă dimensiune juridică și dovedesc o bună cunoaștere și mânuire a unor concepte și argumente juridice. Iar sintagma „Adunarea norodului“ poate fi considerată prima formă de exprimare a voinței poporului, concept ce mult mai târziu avea să dobândească statut juridic sub forma suveranității și a reprezentativității.

SIMPOZION 1821-2021. BICENTENARUL REVOLUȚIEI CONDUSE DE TUDOR VLADIMIRESCU. PROGRAM, INFORMAȚII, VOLUM REZUMATE

VOLUM REZUMATE SIMPOZION 14-15 mai 2021 PDF DOC

PROGRAM SIMPOZION NATIONAL TUDOR VLADIMIRESCU 14-15 mai 2021 PDF DOC

Vă rog să gasiți mai sus programul simpozionului nostru din 14-15 mai 2021 care se va desfasura online cu suportul tehnic al Grupului editorial Universul Juridic.

Pentru colegii participanți – speakeri, care vor susține temele anunțate în program, accesul se face, cu acces în amfiteatru, astfel încât vor avea posibilitatea tehnică să prezinte – sa vorbească/ să fie auziți, să modereze, va exista un dialog (care nu se aude public) cu persoana desemnată de partenerul tehnic – monitorul tehnic:

14 mai – ora 10.00 Link-ul Conferinței (LIVE):   https://us02web.zoom.us/j/83447076007

15 mai – ora 09.30 Link-ul Conferinței (LIVE):   https://us02web.zoom.us/j/86790894606

Pentru colegii participanți, care nu vor susține teme, Simpozionul va putea fi vizionat liber pe portalul Youtube, Facebook și pe portalul evenimentejuridice.ro, al partenerului tehnic.

Vizionare live: https://www.universuljuridic.ro/acces-simpozion-national-cu-participare-internationala-bicentenarul-revolutiei-conduse-de-tudor-vladimirescu/

De asemenea, simpozionul a fost prezentat si in publicatia Obiectiv Mehedintean.

Sesiune aniversară 140 de ani de relații diplomatice româno-spaniole

ACADEMIA ROMÂNĂ

INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE „C.S.NICOLĂESCU-PLOPȘOR”, CRAIOVA

Sesión aniversario 140 años de relaciones diplomáticas entre Rumanía y España / Sesiune aniversară 140 de ani de relații diplomatice româno-spaniole /

12 de mayo de 2021 / 12 mai 2021

El horario es el de Rumanía (una hora menos en España). El tiempo previsto para las charlas incluye la traducción consecutiva / Ora afișată este ora României. Timpul alocat include traducerea consecutivă.

Palabras de bienvenida a los participantes / Cuvânt de deschidere (11:00-11:20):

Sevastian Cercel (Director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Academia Rumana, Craiova / Director al Institutului de Cercetări Socio-Umane al Academiei Române din Craiova)

Gabriela Dancău (Embajadora de Rumanía en España / Ambasadoarea României în Spania) 11:20-11:40

La celebración de 140 años de relaciones diplomáticas entre Rumanía y España en Madrid / Marcarea celor 140 de ani de relații diplomatice între România și Spania la Madrid

Manuel Larrotcha (Embajador de España en Rumanía / Ambasadorul Spaniei în România) 11:40-12:00

España y Rumanía: dos naciones que comparten destino en la Europa del siglo XXI / Spania și România: două națiuni cu un destin comun în Europa secolului XXI

Jorge Jiménez (Director del Instituto Cervantes, Bucarest / Directorul Institutului Cervantes, București) 12:00-12:20

Misión cultural y educativa del Instituto Cervantes en Rumanía: expectativas de futuro

/ Misiunea culturală și educativă a Institutului Cervantes în România: planuri de viitor

Ioana Zlotescu (Hispanista, ex-directora del Instituto Cervantes, Bucarest / Hispanistă, fost Director al Institutului Cervantes, București) 12:20-12:40

Diálogo con Juan Manuel Bonet: la diplomacia cultural / Dialog cu Juan Manuel Bonet: diplomația culturală

Juan Manuel Bonet (ex director de los Institutos Cervantes / fost Director al Institutelor Cervantes) 12:40-13:00

Idas y vueltas Madrid-Bucarest / Dus-întors: Madrid-București

Horia Barna (Instituto Cultural Rumano, Bucarest / Institutul Cultural Român, București) 13:00-13:20

Las relaciones culturales rumano-españolas entre necesidad y prioridad / Relațiile culturale româno-spaniole între necesitate și prioritate

13:20-13:35 Q&A

Oana Sâmbrian (Academia Rumana, Craiova / Academia Română, Craiova) 13:35- 13:55

Sobre las relaciones rumano-españolas en los siglos XVI-XVIII / Despre relațiile româno-spaniole în secolele XVI-XVIII

Zorann Petrovici (Universidad Complutense de Madrid / Universitatea Complutense din Madrid) 13:55-14:15

Rumanía y España: los primeros pasos de sus relaciones diplomáticas (1881-1931) / România și Spania: primii pași în stabilirea relațiilor diplomatice (1881-1931)

Doru Liciu (Ministerio de Asuntos Exteriores, Bucarest / Ministerul Afacerilor Externe, București) 14:15- 14:35

La actividad humanitaria del diplomático rumano Henri Helfant durante la Guerra civil española / Activitatea umanitară a diplomatului român Henri Helfant în timpul războiului civil spaniol

José Barroso (LAUDE, Bucarest / Complexul educațional LAUDE, București) 14:35- 14:55

Los choques culturales de los españoles en Rumanía / Șocul cultural al spaniolilor în România

Valeriu Radulian (Radio Rumanía Internacional / Radio România Internațional) 14:55-15:15

La contribución de la radio pública rumana a la intensificación del diálogo intercultural entre Rumanía y España / Contribuția postului național de radio la intensificarea dialogului cultural între România și Spania

15:15-15:30Q&A

Persona de  contacto / Persoană de contact:  cercetător științific III dr. Oana Andreia Sâmbrian

1821-2021. BICENTENARUL REVOLUȚIEI CONDUSE DE TUDOR VLADIMIRESCU

Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” din Craiova organizează în perioada 14-15 mai 2021 simpozionul național cu participare internațională1821-2021. Bicentenarul revoluției conduse de Tudor Vladimirescu.

Este o tradiție a institutelor de cercetare din sistemul Academiei Române să organizeze periodic manifestări științifice de interes regional, național sau internațional, care constituie tot atâtea momente de dialog și bilanț profesional.

Comunicările participanților interesați istorici, filologi, sociologi, antropologi, economiști, juriști ș.a.m.d.,vor fi dedicate unor teme structurate pe următoarele secțiuni: Istoriografia subiectului, cadrul internațional și problematica mișcărilor de eliberare națională (zona Balcanilor); Discurs revoluționar, populism și mesianism, revoluție și violență; Memoria evenimentului istoric și a personalității lui Tudor Vladimirescu în folclor, teatru, literatură, film istoric și presă.       

Cei interesați sunt rugați să trimită pe adresa: [email protected] până la 30 aprilie 2021, prenumele și numele, funcția și afilierea instituțională, titlul lucrării (română/engleză) și un rezumat al acesteia (250 de cuvinte; română/engleză). Avem în vedere publicarea materialelor prezentate la acest simpozion într-un volum dedicat evenimentului. În acest sens, materialele vor fi predate până la data de 1 iulie 2021.  

În contextul situației medicale actuale avem în vedere organizarea evenimentului online, prin intermediul platformei ZOOM (linkul va fi comunicat în timp util tuturor participanților).

Indexat de Universul Juridic.

Conditii de redactare

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Persoană de contact:

Cioarec Ileana (tel. 0771386336; e-mail: [email protected])

Director,

Prof. univ. dr. Sevastian CERCEL

1821-2021 THE BICENTENARY OF THE REVOLUTION LED BY TUDOR VLADIMIRESCU

Dear Sir,

Dear Madam,

            “C. S. Nicolăescu-Plopșor” Institute for Studies in Social Science and Humanities from Craiova organises, on the 14th-15th of May 2021, the national symposium with international attendance, called 1821-2021. The Bicentenary of the Revolution led by Tudor Vladimirescu.

It is our greatest pleasure to invite you to attend the scientific event. The papers of the interested attendees, researchers, professors, PhD candidates can approach topics belonging to the following sections:

  1. The historiography of the proposed subject, the international background and the problems concerning the national freedom movements (Balkan area);
  2. Revolutionary discourse, populism and messianism, revolution and violence;
  3. The memory of the historic event and the personality of Tudor Vladimirescu in folklore, theatre, literature, historic film and press.

The registration form is to be sent on the email address [email protected] until the 30th of April 2021. The presented papers are published in the volume dedicated to the event. Owing to this, they are to be sent by the 1st of July 2021 and drafted according to the attached editing requests.

Due to the current medical situation, we are considering the online organisation of the event, on the ZOOM platform (the link is communicated to all attendees on time).

Indexed by Universul Juridic.

Conditions for editing the texts

REGISTRATION FORM

Contact person: Cioarec Ileana (email: [email protected])

Best wishes and may you have a great start in your academic activity,

Media: Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” : Un nou workshop în cadrul Bicentenarului Revoluției Române de la 1821

Seria evenimentelor dedicate celebrării Revoluției de la 1821 continuă la Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu – Plopșor” al Academiei Române, din Craiova. În această săptămână, în cadrul programului „BICENTENARUL REVOLUȚIEI ROMÂNE DE LA 1821”, în data de 8 aprilie, Institutul,în parteneriat cu instituțiile de învățământ din cadrul proiectului ”AMFITEATRUL TUDOR VLADIMIRESCU,va organiza un workshop online cu titlul Adunarea Norodului în primăvara anului 1821.

Într-o perioadă istorică plină de prefaceri, cu mișcări social-politice ample, cu idealuri de luptă în vederea eliberării naționale, românii,ca de altfel și alte popoare din Europa, îndeosebi, din Balcani, au scris o filă de istorie în temerarul drum către epoca modernă.

„După momentul organizatoric de la Țânțăreni, puterea «Adunării Norodului» era necontestată în Oltenia, luată în deplina sa stăpânire. Marșul spre București din martie 1821 demonstra forța acesteia, prin ordinea păstrată și viteza de deplasare și, mai ales, prin lipsa opoziției din partea forțelor stăpânirii. În perioada în care, în Italia, revoluția era reprimată și intervenea categorica dezaprobare din partea țarului a evenimentelor revoluționare din Principatele Române, «Adunarea norodului» ajunge la București. Între conducătorul revoluției și boierii rămași s-au desfășurat negocieri, care au în vedere situația nouă ce se crease. Tudor a acceptat să cârmuiască împreună cu boierii bucureșteni, dar «cârmuindu-i» el! Timp de două luni, el se menține în capitala Țării Românești, centru de mare importanță strategică și, mai ales, politică” ne-a precizat prof.univ.dr. Cezar Avram, de la Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu – Plopșor” al Academiei Române, din Craiova.

Mai multe informatii aici