Numarul 16 Serie Noua

SUMAR

ARHEOLOGIE–ISTORIE
MARIN NICA, LIVIAN RADOIESCU, Asezari si locuinNe neolitice descoperite pe teritoriul Olteniei p. 7
SIMONA LAZAR, Cultura Basarabi în Oltenia p. 27
TOMA RADULESCU, PAUL LICA Tezaurul monetar din secolele XV–XVI descoperit la Vladila, judeNul Olt p. 35
LIVIU MARIUS ILIE, Însemnarile unor calatori straini despre Craiova în perioada atestarii sale ca oras p. 47
TEODOR SÂMBRIAN, Receptarea dreptului roman si instituNia persoanei în Codul Calimach p. 51
PAUL-EMANOIL BARBU, Sistemul politic, administrativ, judecatoresc si militar al Olteniei în perioada regulamentara (1831-1848) p. 59
ANCA GOFIlA, ComerNul exterior al României prin vamile oltene de la Dunare, între anii 1885–1894 p. 73
COSMIN LUCIAN GHERGHE, Emanoil Chinezu. Personalitate remarcabila a Craiovei secolului al XIX-lea p. 79
GABRIEL CROITORU, Proprietatea asupra pamântului în judeNul MehedinNi la începutul secolului al XX-lea p. 87
CEZAR AVRAM, Colectivizarea în faNa istoriei. Represiunea potrivit art. 209 Cod penal si Decretului 89/1959 p. 105
FILOLOGIE
TUDOR NEDELCEA, Vasta panorama a literaturii basarabene p. 113
DANIELA DINCA, RODICA VELEA, Approche didactique du vocabulaire multimédia p. 119
TEOFIL TEAHA, Din lexicul latin mostenit în graiul românilor din Valea Timocului p. 125
VALERIU GRIGORE, Limbajul publicistic în secolul al XIX-lea p. 153
ELENA-CAMELIA ZABAVA, De la formula antroponimica la numele de familie p. 161
IUSTINA BURCI, Antroponime provenite de la apelative. EvoluNie diacronica p. 171
A RADULESCU, M. IOVANESCU, L’accord du sujet avec le prédicat dans les subordonnées relatives domaine français-roumain p. 181
A RADULESCU, M. IOVANESCU, Nivele de semnificaNie în Creanga de aur, de Mihail Sadoveanu p. 193
MARIA TRONEA, Stilistica temporalitaNii în poezia româna moderna p. 199
MIHAELA ALBU, „Ultimele” poeme ale lui Marin Sorescu sau „Puntea” dintre început si eternitate p. 217
PÂRVU BOERESCU, Controverse privind raportul dintre scriere si rostirea literara p. 221
ETNOGRAFIE–FOLCLOR
GEORGETA NIlU, Simbolurile vegetale si derularea timpului calendaristic (I) p. 235
FILOSOFIE–SOCIOLOGIE
ALINA LIVIA NICU, La réglémentation–moyen pour réaliser et protéger les valeurs fondamentales de la société p. 249
ION MILITARU, Ontologie si istorie în filosofia lui Constantin Noica p. 259
MIRON ROMAN, Axa simplitaNii / complexitaNii în analiza popperiana a cunoasterii stiinNifice a socialului p. 277
RODICA ATANASESCU-lUGUI, ContribuNii la constituirea sociologiei familiei în România. ConcepNia despre familie a lui E. Bernea p. 303
ILEANA ROMAN, TendinNe în evoluNia familiei în România (Ipoteze pentru o cercetare concreta) p. 311
VIOREL IONEL, ConcepNia lui Gaston Bachelard despre educarea spiritului stiinNific p. 317
DUMITRU OTOVESCU, Schimbari în sistemul de învaNamânt superior din România p. 321
CRISTINA OTOVESCU, Dreptul la viaNa si interzicerea torturii si a tratamentelor inumane sau degradante p. 331
ECONOMIE–GEOGRAFIE
ROXANA NANU, PerformanNele sistemului bancar românesc p. 339
MARIN BABEANU, CondiNiile de baza ale accesibilitaNii populaNiei României la serviciile de asistenNa medicala p. 345
SABIN BULETEANU, Activitatea industriala în Oltenia în perioada 1950-1989 p. 361
VASILE PÂRVU, CONSTANTIN PÂRVU, Viitorul umanitaNii în faNa restructurarii si convergenNei p. 373
RAMONA RUESCU, Dezvoltarea în profil teritorial a economiei românesti p. 381
VIORICA TOMESCU, Padurile – un domeniu prioritar al protecNiei si conservarii din mediul înconjurator p. 389
SANDU BOENGIU, VIOREL IONEL, GILDA CIORECAN, Aria periurbana a municipiului Craiova. ConsideraNii geografice si pedagogice p. 395
COSTELA IORDACHE, Demographic Structures in the Area of the Danube Defile (Bazias-EselniNa sector) in the Second Half of the 20th Century p. 403
CORNEL GOLEA, VIORICA TOMESCU, IOAN HOARCA, Peninsula Balcanica în epoca premoderna – un punct de vedere privind rolul personalitaNilor în afirmarea spaNiului geografic sud-est european pentru consolidarea unor noi structuri geopolitice europene p. 413
PETRE GHERGHE, Gheorghe Popilian la 75 de ani si 50 de ani de activitate p. 423
NOTE, COMENTARII, RECENZII
NICOLAE POPA, ION DOGARU, GHEORGHE DANISOR, DAN CLAUDIU DANISOR, Filosofia dreptului. Marile curente, Bucuresti, Editura ALLBECK, 2002, 598 p. (Prof. univ. dr. Vladimir Osiac) p. 429
PAUL REZEANU, Craiova. Studii si cercetari de istorie si istoria artei, Craiova, Editura Helios, 1999, 210 p. (Ioan Gavrila) p. 432
DORINA N. RUSU, Membrii Academiei Române. 1866-1999. DicNionar. EdiNia a doua, revizuita si adaugita, cu un Cuvânt înainte de Acad. Eugen Simion, Presedintele Academiei Române, Bucuresti, Editura Academiei Române, 1999, 638 p. (I. G.) p. 433
ELENA GRUSENKO, IURIJ MEDVEDEV, EnNiklopedija russkich familij, Moskva, „???????????”, 2001, 592p. (Iustina Burci) p. 435
MIRCEA ZACIU, MARIAN PAPAHAGI, AUREL SASU, coordonatori,
DicNionarul scriitorilor români, Bucuresti, Editura FundaNiei Culturale Române, 1999, XXXII+864 p. (Ioan Gavrila) p. 436
STEFAN ENACHE, Viziunea româneasca tradiNionala asupra lumii, Editura Sitech, 2001, 106 p. (Anca GofiNa) p. 437
GHEORGHE CALOTOIU, Prima epoca a fierului în nordul Olteniei, Târgu Jiu, Editura „Alexandru Stefulescu”, 2002, 214 p.+69 pl. (Simona Lazar) p. 438
*** Sud-vest. O antologie a scriitorilor contemporani din Oltenia, Craiova, Editura Aius, 1998, 336 p. (I.G.) p. 439
*** DicNionarul personalitaNilor doljene. Restitutio, Craiova, Editura Aius, 1999, 256p.+38portrete (I.G.) p. 440
NECROLOG
Gheorghe Bolocan (Un om de neuitat..). Elena Sodolescu-Silvestru p. 441
ABREVIERI p. 449