Concurs pentru ocuparea unui post de asistent cercetare științifică (ACS), normă întreagă, perioadă nedeterminată

ACADEMIA ROMÂNĂ

INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE

„C. S. Nicolăescu-Plopşor” CRAIOVA

 str. Calea Unirii, nr. 68, 0251522652; 0251/525702

                         CUI 4332096

                         Nr.321/31.05.2021

                                                                       ANUNȚ

           INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE „C. S. Nicolăescu-Plopşor” Craiova, al ACADEMIEI ROMÂNE organizează concurs  pentru ocuparea unui post de asistent cercetare științifică (ACS), normă întreagă, perioadă nedeterminată, la compartimentul  de Istorie-Arheologie al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”.

Condiții necesare ocupării unui post de natură contractuală:

Potrivit art. 3 al Regulamentului cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, candidații trebuie să îndeplinească  următoarele condiții generale:

a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

            f) îndeplineşte condiţiile de studii sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Cerințele postului – condiții minime necesare  în vederea participării la concurs și a ocupării postului de ACS conform Legii nr. 319/2003- Statutul personalului din cercetare – dezvoltare:

– absolvent studii universitare de licență, domeniul științe istorice

– absolvent studii universitare de masterat, domeniul științe istorice-arheologie

–  doctorand în domeniul științe istorice-arheologie;

-abilități: gândire ordonată, rigurozitate, stăpânire de sine, perseverență în muncă, rezistență la eforturi intelectuale susținute, capacitatea de a comunica oral și în scris rezultatele cercetării științifice; să aibă abilități de folosire a calculatorului și să fie cunoscător al unei limbi de circulație internațională;

-conduita morală și profesională desăvârșită, inițiative, dispoziția pentru colaborare  și lucru în echipă, receptivitate la nou, spirit de observație, motivare pentru performanță.

Atribuții:

– aduce contribuții la elaborarea de articole științifice;

– răspunde de corectitudinea și de calitatea științifică a rezultatelor obținute;

– participă la întâlnirile cu grupurile de lucru și elaborează rapoarte științifice în relație directă cu activitățile desfășurate;

-desfășoară activități de documentare și prelucrare bibliografică;

-participă la activități de perfecționare profesională;

-participă sub coordonarea arheologilor  speciali și acreditați la cercetări arheologice de suprafață și săpături arheologice;

-participă la inventarierea și/sau selectarea materialelor arheologice sub coordonarea arheologilor speciali.

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

1.cerere de înscriere adresată Directorului Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”;

2.curriculum vitae, model Europass, semnat  și datat pe fiecare pagină;

3.originalul și copia documentelor care atestă nivelul studiilor (diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență, de disertație, însoțite de foaia matricolă și adeverință care atestă înscrierea la doctorat; după caz acte care atestă efectuarea altor specializări);

4. originalul și copia actului de identitate;

5. originalul și copia certificatului de naștere și căsătorie (după caz);

6. originalul și copia carnetului de muncă (după caz);

7. adeverința care să ateste vechimea în muncă și extras REVISAL ;

8. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către o unitate sanitară abilitată, în original. Aceasta contine, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul stabilit de Ministerul Sănătății;

9. cazier judiciar în original.

Nota: Documentele depuse în copie vor fi asumate de către candidat cu mențiunea „conform cu originalul”, semnate și datate.

Concursul se va desfășura conform calendarului următor:

26.07.2021 ora 10.00, la sediul instituției –  proba scrisă.

-29.07.2021 ora 10.00, la sediul instituției- interviu.

Accesul candidaților în sediul instituției pentru depunerea dosarelor/ participarea la probe se face în baza cărții de identitate valabile, cu respectarea condițiilor de siguranță sanitară (distanță/ mască sanitară, etc, în funcție de situația sanitară din acel moment)

Dosarele de concurs  se primesc până la data de 30.06.2021 ora 11.00 inclusiv, la compartimentul Financiar-Contabilitate-Resurse Umane

Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele 9.00-11.00 la telefon 0251.525702 și mobil 0752.039.454 sau la sediul Institutului –persoană de contact ec. Ileana Neculcea.

Concursul se va desfășura conform calendarului atașat mai jos.

 Candidatul declarat admis are obligația prezentării documentelor de la pct. 3,4,5,6 în original, la compartimentul Financiar-Contabilitate-Resurse Umane, pentru conformare, înainte de încheierea contractului individual de muncă.

Concursul constă în următoarele etape:

a)Selecția dosarelor de concurs;

b)Proba scrisă;

c)Interviu.

            Rezultatul probelor  de concurs se apreciază de fiecare membru  al comisiei prin note de la 10 la 1; nota probei reprezintă media aritmetică a acestora.

Candidații pot depune contestații  cu privire la rezultatul concursului dupa afișarea rezultatelor fiecărei probe.

Calendarul de desfășurare al concursului:

31.05.2021-publicarea anunțului;

31.05-30.06.2021-depunerea dosarului;

-01.07-06.07.2021-selecția dosarelor de concurs;

07.07.2021– afișarea rezultatelor selecției dosarelor;

08.07.2021-depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor orele 9,00-11,00;

09.07.2021– afișarea rezultatelor contestațiilor privind selecția dosarelor;

26.07.2021 ora 10,00 -susținere proba scrisă și afișare rezultate;

27.07.2021-depunere contestații  proba scrisă  orele: 9.00-11.00;

28.07.2021– afișare rezultate soluționare contestațiiproba scrisă;

29.07.2021 ora 10,00-susținere interviu și afișare rezultate;

30.07.2021- depunere contestații interviu orele 9.00-11.00;

02.08.2021–  afișare rezultate soluționare contestații interviu;

04.08.2021-afișare rezultate finale concurs.

Locul de desfășurare a concursului:

            Sediul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, str. Calea Unirii, nr. 68, Craiova.

            Verificarea identităţii candidaţilor se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.

Tematica: Oltenia în perioada romană și postromană.

Bibliografie :

– Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului din cercetare- dezvoltare.

– Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

– Regulamentul de organizare și funcționare al Academiei Române.

– *** Istoria Românilor, vol. II, Editura Enciclopedică, 2001.

– Dumitru Tudor, Oltenia Romană, București,  Editura Academiei, 1978 (ediția IV).

– Constantin C. Petolescu, Scurtă istorie a Daciei Romane, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1995.

– Gheorghe Popilian, Ceramica romană din Oltenia, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1976.

– Petre Gherghe, Lucian Amon, Istoria Craiovei. Marturii arheologice și numismatice, Craiova, Editura Universitaria, 2010.

– Cristian Vlădescu, Fortificațiile romane din Dacia Inferior, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1986.

– Octavian Toropu, Romanitatea târzie și străromânii din Dacia Traiană Subcarpatică, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1976.

– Octavian Toropu, Corneliu Margarit Tătulea, Sucidava – Celei, București, Editura Sport-Turism, 1987.

–  OG 43/2000 – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/135846

– Standarde și proceduri – http://www.cimec.ro/Arheologie/arh-standarde/standarde.htm

                                                                                                                  Întocmit,

Cs III dr. Georgeta Ghionea

Ref. Spec. Gr. I. A. Ileana Neculcea

                                                                                   Director,

                                                               Prof. univ. dr. Cercel Sevastian