ANUNT

ACADEMIA ROMANA

Institutul de Cercetari Socio-Umane

C.S.Nicolaecu-Plopsor

 

Cu privire la rezultatul probei scrise sustinuta in cadrul concursului pentru ocuparea postului de: referent specialitate (economica)IA cu norma intreaga,pe durata nedeterminata , in cadrul Compartimentului CONTABILITATE al Institutului de Cercetari Socio Umane CS Nicolaescu Plopsor Craiova

Pentru proba scrisa a fost admis urmatorul candidat: Neculcea Ileana

Urmarea probei scrise sustinute,rezultatul a fost urmatorul:

Nr.

crt

Nume si Prenume candidat Situatie candidat
1. Neculcea Ileana ADMIS

Contestatiile cu privire la rezultatul probei scrise se depun la Registratura Institutului de Cercetari Socio-Umane C.S.Nicolaecu-Plopsor

in termen de o zi lucratoare de la afisarea rezultatului ,iar rezultatul solutionarii contestatiilor depuse se va afisa in termen de o zi lucratoare pe site-ul si la sediul Institutului de Cercetari Socio-Umane C.S.Nicolaecu-Plopsor

Candidatul admis la proba scrisa se va prezenta in data de 20.07.2018 ora 10:00, la sediul Institutului de Cercetari Socio-Umane C.S.Nicolaecu-Plopsor , str. Unirii nr.68,pentru sustinerea interviului.Identificarea se va face pe baza cartii de identitate.

Concurs Director ICSU Plopșor

Aprobat,

Vicepreşedinte,

Acad. Victor Spinei

Data: 12 VII 2018

A N U N Ţ

Secţia de Științe istorice și arheologie a Academiei Române anunţă scoaterea la concurs a unui post de conducere:

 • Director institut de cercetare la ICSU Plopșor

Documente solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs:

a) cerere de înscriere la concurs adresată Preşedintelui Academiei Române;

b) copie act de identitate;

c) copie de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice;

d) copie de pe Ordinul Ministrului Educatiei, de acordare a gradului profesional de cercetător ştiintific I sau profesor universitar;

e) copie, după caz, de pe ordinul/decizia numire în calitate de cercetător ştiinţific gradul I, cercetător ştiintific gradul II, respectiv profesor sau conferenţiar universitar.

f) curriculum vitae (semnat şi datat);

g) lista lucrărilor ştiintifice publicate (semnată şi datată);

h) memoriu de activitate științifică (semnat şi datat);

i) proiectul managerial (semnat şi datat);

j) are competență în managementul cercetării-dezvoltării prin absolvirea de programe de studii, cursuri sau stagii de pregătire care au ca obiect managementul cercetării-dezvoltării din țară sau din străinătate, dovedită prin atestat sau experiență de minimum 2 ani în activitatea de conducere a unei unități de cercetare-dezvoltare a unei subunități a acesteia sau a unui compartiment de cercetare-dezvoltare (laborator, departament etc.) dovedită printr-un act/document care confirmă această experiență;

k) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

l) cazierul judiciar;

m) declarație pe proprie răspundere că nu este implicat și nu are calitatea de învinuit sau inculpat în vreun proces penal, în conformitate cu art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii;

n) copie de pe carnetul de muncă sau după caz adeverinţe care atestă vechimea în muncă;

o) certificat de cazier fiscal;

p) declarație pe proprie răspundere că nu a adus vreun prejudiciu patrimonial vreunei unități de cercetare-dezvoltare.

Documentele se vor prezenta şi în original în vederea certificării „conform cu originalul”.

Dosarele de concurs se depun la Registratura Academiei Române din Calea Victoriei nr. 125, sector 1, Bucureşti până la data de 11 VIII 2018 ora 15:00.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 10-14 la telefon: 021. 212.86.40 interior 125 sau la sediul Academiei Române camera 28, secretar comisiei de concurs dl. Cristian Bobicescu.

Condiţii generale şi specifice pentru ocuparea postului de director institut de cercetare:

 • studii superioare de lungă durată şi titlul ştiinţific de doctor;

 • experienţă în activitatea de cercetare din profilul institutului de minimum 10 ani;

 • titlul de cercetător ştiinţific gradul I, profesor universitar sau membru titular ori corespondent al Academiei Române; în mod excepţional pot candida şi cercetători ştiinţifici II sau conferenţiari universitari;

 • competenţă managerială, decizională şi profesională, probată prin experienţa anterioară şi/sau prin atestat pentru management în cercetare-dezvoltare;

Condițiile necesare ocupării unui post de natură contractuală:

Poate ocupa postul vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Tipul probelor de concurs:

Concursul constă în analiza şi evaluarea dosarului candidatului, proba interviului şi audierea candidatului cu privire la susţinerea proiectului managerial.

Concursul se va desfăşura la sediul Academiei Române (Calea Victoriei nr. 125, sector 1, Bucureşti), în data de 24 VIII la ora 10.00.

Bibliografia / tematică

 • Legea 752/27.12.2001 – privind organizarea și funcționarea Academiei Române, republicată în 2009 (M.O. 299/07.05.2009);

 • Legea 319/08.07.2003 (M.O. 530/23.07.2003) – privind Statutul personalului de cercetare – dezvoltare;

 • Statutul Academiei Române;

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Analiza dosarelor de concurs se va face de către comisia de concurs în ziua de 13 VIII a.c., afişarea rezultatului selecţiei dosarelor se va face la avizierul Academiei Române şi al ICSU Plopșor, precum şi pe site-ul Academiei Române şi al ICSU Plopșor în aceeaşi zi, iar concursul se va desfăşura la Sala de Consiliu din Academia Română în ziua de 24 VIII, începând cu orele 10,00 şi va consta într-un interviu şi susţinerea programului managerial de către fiecare candidat în faţa comisiei de concurs.

Contestaţiile cu privire la rezultatul selectării dosarelor se depun la Registratura Generală a Academiei Române până la data de 16 VIII, orele 15.00 (maxim două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor). Contestaţiile se soluţionează în termen de o zi lucrătoare.

Proba interviului şi susţinerea proiectului managerial se va desfăşura în data de 24 VIII, ora 10.00 la sediul Academiei Române. Accesul în sala de concurs se va face în baza cărţii de identitate în original iar candidaţii sunt rugaţi să se prezinte cu 10 minute înainte de începerea concursului.

Rezultatul final al concursului se va afişa la la avizierul Academiei Române şi al ICSU Plopșor, precum şi pe site-ul Academiei Române şi al ICSU Plopșor în termen de maxim două zile de la data desfăşurării concursului.

Contestaţiile se depun la Registratura Generală a Academiei Române în termen de două lucrătoare de la data afisării rezultatului final al concursului. Contestaţiile se soluţionează în termen de o zi lucrătoare.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 10-14 la telefon: 021. 212.86.40 interior 125 sau la sediul Academiei Române camera 28, de la secretarul comisiei de concurs, dl. Cristian Bobicescu.

Propun aprobarea,

PREŞEDINTE SECŢIE,

Acad. Dan Berindei

ANUNT CU REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS

ACADEMIA ROMANA

Institutul de Cercetari Socio-Umane

C.S.Nicolaecu-Plopsor

ANUNT CU REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS

 

Incheiat astazi,05.07.2018,in urma indeplinirii procedurii de selectie a dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat in vederea ocuparii a unui post de referent specialitate (economica)IA  cu norma intreaga,pe durata nedeterminata , in cadrul Compartimentului Contabilitate ,prevazuta la art. 19 alin. (2) si (3) coraborat cu art. 20 din H.G. nr. 286/23.03.2011 – Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractual si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului  contractual din sectorul bugetar platit din fonduri   publice, publicat  in  Monitorul Oficial al Romaniei nr. 221/31.03.2011,actualizata cu H.G 1027/2014.

Termenul de depunere a dosarelor de inscriere la concurs a fost 29.06.2018

Comisia de concurs constituita in baza aprobarii Directorului ICSU Craiova,in urma analizei dosarelor de concurs pentru ocuparea postului de referent specialitate (economica)IA cu norma intreaga, pe durata nedeterminata , in cadrul Compartimentului  Contabilitate ,a stabilit urmatoarele:

 

Nr.

Crt.

 

Numele si prenume candidat

Situatie dosar inscriere candidat    Observatii
1.  NECULCEA ILEANA        ADMIS Dosar complet

 

Cadidatul admis la selectia dosarelor  se va prezenta in data de 13.07.2018,ora 10:00, la Sediul ICSU Craiova din str.Unirii nr.68,pentru sustinerea probei scrise .Identificarea se va face pe baza cartii de identitate.

 

Concurs Director institut de cercetare Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”

Rezultat concurs

Publicat azi, 21.06.2018, orele 14.32

 

Proces verbal_Selecție dosare concurs

Publicat azi, 11.06.2018, orele 15.40

 

ACADEMIA ROMÂNĂ – SECŢIA DE ŞTIINŢE ISTORICE ȘI ARHEOLOGIE

Aprobat, Vicepreşedinte, Acad. Victor Spinei

Data: 11 V 2018

ANUNŢ

Secţia de Științe Istorice și Arheologie a Academiei Române anunţă scoaterea la concurs a unui post de conducere:

 • Director institut de cercetare Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”

 Continue reading

Institutul de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”,str. Unirii nr.68,Craiova, scoate la concurs un post contractual de execuție: Referent de specialitate IA, pe durată nedeterminată, în cadrul Serviciului Financiar – Contabilitate

ACADEMIA ROMÂNA

Institutul de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”

Se aprobă

DIRECTOR

Prof.univ.dr.Avram Cezar-Gabriel

 

A N U N T

 

 • Institutul de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”,str. Unirii nr.68,Craiova, scoate la concurs un post contractual de execuție:

 

Referent  de specialitate IA, pe durată nedeterminată, în cadrul Serviciului Financiar – Contabilitate.

Candidaţii vor depune toate actele de înscriere la Biroul Contabilitate.

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

 

Cerere de înscriere adresată Directorului Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”Craiova;

 

 • Curriculum vitae detaliat, datat şi semnat pe fiecare pagină (model EUROPASS);

 

 • Declaraţie pe proprie răspundere că nu are condamnări penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, cu completarea dosarului de concurs (până la data primei probe de concurs) cu cazierul judiciar în original;

 

 • Recomandare de la locul de muncă anterior;

 

 • Originalul şi copia actului de identitate;

 

 • Originalul şi copia carnetului de muncă / adeverinţă de vechime;

 

 • Originalele şi copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome licență/master, atestate,etc.) ;

 

 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătații.

 

Dosarele de concurs se primesc la Biroul Contabilitate al până la data de 29.06.2018 (inclusiv) orele 13.00, când expiră termenul limită de depunere al dosarelor. Rezultatul selectării dosarelor se afişează la sediul şi pe site-ul Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”Craiova în data de 06.07.2018.

Cerinţele postului:

 

 • Studii superioare de lungă durată -Facultatea de stiinte economice, Specializarea – finante-contabilitate;

 

 • vechime în muncă: min. 15 ani;

 

 • vechime în specialitatea studiilor – domeniul economic: min. 3 ani;
 • atestat SEC valabil minim 3 ani de la data concursului.

 

 • competențe/cunostințe:

 

 • de a rezolva eficient problemele; de organizare a muncii proprii și de gestionare a timpului; de autoperfecționare; de analiză și sinteză; de a lucra în echipă; de a comunica verbal și în scris;

 

 • nivel avansat de operare Microsoft (Word, Excel).
 • cunoștințe despre întocmirea documentelor financiare

 

 • cunoașterea contabilității instituțiilor publice și a aplicației FOREXEBUG de lucru cu Trezoreria statului.

 

 • aptitudini/deprinderi:
 • de a lucra ușor cu oamenii și cu documentele;

 

 • discreție; spirit de inițiativă; persoană organizată si ordonată; atenție și dexteritate cu privire la lucrul cu computerul;
 • aptitudini de comunicare.

 

Nr. Bibliografie Tematică
crt.
1 Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, cu Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, cu
modificările şi completările ulterioare modificările şi completările ulterioare –
integral
O.M.F.P. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor O.M.F.P. 1917/2005 pentru aprobarea
metodologice privind organizarea şi conducerea Normelor metodologice privind organizarea şi
contabilităţii   instituţiilor   publice,   Planul   de conducerea  contabilităţii  instituţiilor  publice,
conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile Planul de conturi pentru instituţiile publice şi
de aplicare a acestuia instrucţiunile de aplicare a acestuia
Ordinul ministrului  finantelor publice  nr. Ordinul ministrului finantelor publice nr.
2 2021/2013  pentru  modificarea  şi  completarea 2021/2013 pentru  modificarea  şi  completarea
Normelor  metodologice  privind  organizarea  şi Normelor metodologice privind organizarea şi
conducerea   contabilităţii instituţiilor publice, conducerea contabilităţii instituţiilor  publice,
Planul  de  conturi  .  instituţiile  publice  şi Planul de conturi pentru instituţiile publice şi
instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate
Ordinul ministrului finanţelor publice prin  Ordinul  ministrului  finanţelor  publice
nr.1917/2005 nr.1917/2005
OMFP nr. 720/2014 pentru ap Normelor OMFP   nr.   720/2014   pentru   aprobarea
metodologice   privind   execuția   bugetelor   de Normelor metodologice privind execuția
venituri şi cheltuieli ale instituțiilor bugetelor   de   venituri   şi   cheltuieli   ale
publiceautonome, instituțiilor  publice finanțate instituțiilor publiceautonome, instituțiilor
integral  sau  parțial  din  venituri  proprii  şi publice  finanțate   integral  sau  parțial   din
activităților finanțate integral din venituri proprii, venituri proprii şi activităților finanțate integral
inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor din  venituri  proprii,  inclusiv  a  bugetelor
creditelor  externe,  bugetelor  fondurilor  externe creditelor interne, bugetelor creditelor externe,
nerambursabile,  bugetelor  fondului  de  risc  şi bugetelor fondurilor  externe  nerambursabile,
3 bugetelor   privind   activitatea   de   privatizare, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind
gestionate  de  instituțiile  publice,  indiferent  de activitatea   de   privatizare,   gestionate   de
modalitatea de organizare şi finanțare a acestora instituțiile publice, indiferent de modalitatea de
organizare şi finanțare a acestora
– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu Venituri  din  salarii  şi  asimilate  salariilor
4 modif. ulterioare (cap. III) (selectaţi)
H.G. 1/2016 Normele metodologice de aplicare Contribuţii  sociale  obligatorii  (titlul  V)
a Codului fiscal cu modif. ulterioare (selectaţi)
Alte venituri asimilate salariilor
Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind angajarea, Normelor metodologice privind angajarea,
5 lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
instituţiilor publice, precum şi organizarea, instituţiilor publice, precum şi organizarea,
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare
legale cu modificările şi completările ulterioare şi legale cu modificările şi completările
ulterioare
Ordinul ministrului finantelor publice Ordinul ministrului finantelor publice
nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor
6 organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii
de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor elementelor de natura activelor, datoriilor şi
proprii capitalurilor proprii
Clasificația indicatorilor privind finanțele Clasificația indicatorilor privind finanțele
7 publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005. publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005. –
integral
Legea finanţelor publice, nr. 500/2002, cu Legea finanţelor publice, nr. 500/2002, cu
8 modificarile şi completǎrile ulterioare modificarile şi completǎrile ulterioare
HG.  518/1995  privind  nivel  diurne,  plafon HG.  518/1995  privind  nivel  diurne,  plafon
9 cazare, drepturi si obligatii deplasari in strainatate cazare,   drepturi   si   obligatii   deplasari   in
strainatate

 

H.G. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile H.G. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile
personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe personalului autorităţilor şi instituţiilor publice
10 perioada delegării şi detaşării în altă localitate, pe  perioada  delegării  şi  detaşării  în  altă
precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, localitate,  precum  şi  în  cazul  deplasării,  în
în interesul serviciului cadrul localităţii, în interesul serviciului
Decret nr.209/1976 privind regulamentul Decret nr.209/1976 privind regulamentul
11 operatiunilor de casa operatiunilor de casa
O.M.F.P.nr. 2634/2015 privind documentele O.M.F.P.nr. 2634/2015 privind documentele
12 financiar-contabile financiar-contabile
Legea  nr.  752/2001  privind  organizarea  şi Legea  nr.  752/2001  privind  organizarea  şi
13 funcţionarea  Academiei   Române   și   Statutul funcţionarea  Academiei  Române  și  Statutul
Academiei Române Academiei Române
 1. Legea 69/2010-Legea responsabilitatii fiscal bugetare Legea 69/2010-Legea responsabilitatii fiscal bugetare

 

Condițiile necesare ocupării unui post de natură contractuală

Poate ocupa postul vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;

 

 1. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 

 1. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 

 1. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă şi un interviu.

 

 • Proba scrisă se va desfăşura în data de 07.2018, ora 10, la sediul Institutul de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”,.

 

Accesul în sala de concurs se va face în baza cărţii de identitate în original iar candidaţii sunt rugaţi să se prezinte cu 10 minute înainte de începerea probei scrise.

Rezultatul probei scrise se va afişa la sediul şi pe site-ul Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”, în data de 16.07.2018, candidaţii promovaţi fiind cei care au obţinut minimum de 70 de puncte (nota 7). Numai candidaţii promovaţi la proba scrisă se pot prezenta la interviu

Interviul se va desfăşura în data de 20.07.2018, ora 10, la sediul Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”. Rezultatul interviului se va afişa la sediul  Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor” şi pe site-ul instituţiei în data de 23.07.2018.

 

Rezultatul final se afişează la sediul şi pe site-ul sediul Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”în data de 25.07.2018. Candidaţii pot depune contestaţii cu privire la selecția dosarelor/proba scrisă/ interviu în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor respective.

 

Rezultatele la contestațiile depuse pentru selecția dosarelor/proba scrisă/ interviu se vor afișa în termen de o zi lucrătoare pe site-ul și la sediul Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”,

 

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 10-13 la telefon 0251 525 702 sau la sediul Institutul de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”, , secretarul comisiei de concurs Buleteanu Laurentiu.