Concurs Director ICSU Plopsor

DECIZIE anulare concurs

ANUNT REZULTAT CONCURS DIRECTOR ICSU NICOLAESCU-PLOPSOR

Rezultat selectie dosare p. 1 Rezultat selectie dosare p. 2

ANUNT

Aprobat,

Vicepresedinte,

Acad. Victor Spinei

Data: 12 VII 2018

A N U N T

Sectia de Stiinte istorice si arheologie a Academiei Romane anunta scoaterea la concurs a unui post de conducere:

 • Director institut de cercetare la ICSU Plopsor

Documente solicitate pentru intocmirea dosarului de concurs:

a) cerere de inscriere la concurs adresata Presedintelui Academiei Romane;

b) copie act de identitate;

c) copie de pe diploma de doctor in ramura de stiinta corespunzatoare postului, precum si de pe alte diplome sau titluri stiintifice;

d) copie de pe Ordinul Ministrului Educatiei, de acordare a gradului profesional de cercetA?tor AYtiintific I sau profesor universitar;

e) copie, după caz, de pe ordinul/decizia numire A�n calitate de cercetător Stiintific gradul I, cercetator Stiintific gradul II, respectiv profesor sau conferentiar universitar.

f) curriculum vitae (semnat si datat);

g) lista lucrA?rilor AYtiintifice publicate (semnatA? AYi datatA?);

h) memoriu de activitate E�tiinE�ificA? (semnat AYi datat);

i) proiectul managerial (semnat AYi datat);

j) are competenE�A? A�n managementul cercetA?rii-dezvoltA?rii prin absolvirea de programe de studii, cursuri sau stagii de pregA?tire care au ca obiect managementul cercetA?rii-dezvoltA?rii din E�arA? sau din strA?inA?tate, doveditA? prin atestat sau experienE�A? de minimum 2 ani A�n activitatea de conducere a unei unitA?E�i de cercetare-dezvoltare a unei subunitA?E�i a acesteia sau a unui compartiment de cercetare-dezvoltare (laborator, departament etc.) doveditA? printr-un act/document care confirmA? aceastA? experienE�A?;

k) adeverinA?A? medicalA? care sA? ateste starea de sA?nA?tate corespunzA?toare eliberatA? cu cel mult 6 luni anterior derulA?rii concursului de cA?tre medicul de familie al candidatului sau de cA?tre unitA?A?ile sanitare abilitate;

l) cazierul judiciar;

m) declaraE�ie pe proprie rA?spundere cA? nu este implicat E�i nu are calitatea de A�nvinuit sau inculpat A�n vreun proces penal, in conformitate cu art. 292 din Codul penal privind falsul A�n declaraA?ii;

n) copie de pe carnetul de muncA? sau dupA? caz adeverinA?e care atestA? vechimea A�n muncA?;

o) certificat de cazier fiscal;

p) declaraE�ie pe proprie rA?spundere cA? nu a adus vreun prejudiciu patrimonial vreunei unitA?E�i de cercetare-dezvoltare.

Documentele se vor prezenta AYi A�n original A�n vederea certificA?rii a�zconform cu originalula�?.

Dosarele de concurs se depun la Registratura Academiei RomA?ne din Calea Victoriei nr. 125, sector 1, BucureAYti pA?nA? la data de 11 VIII 2018 ora 15:00.

RelaA?ii suplimentare se pot obA?ine zilnic A�ntre orele 10-14 la telefon: 021. 212.86.40 interior 125 sau la sediul Academiei RomA?ne camera 28, secretar comisiei de concurs dl. Cristian Bobicescu.

CondiA?ii generale AYi specifice pentru ocuparea postului de director institut de cercetare:

 • studii superioare de lungA? duratA? AYi titlul AYtiinA?ific de doctor;

 • experienA?A? A�n activitatea de cercetare din profilul institutului de minimum 10 ani;

 • titlul de cercetA?tor AYtiinA?ific gradul I, profesor universitar sau membru titular ori corespondent al Academiei RomA?ne; A�n mod excepA?ional pot candida AYi cercetA?tori AYtiinA?ifici II sau conferenA?iari universitari;

 • competenA?A? managerialA?, decizionalA? AYi profesionalA?, probatA? prin experienA?a anterioarA? AYi/sau prin atestat pentru management A�n cercetare-dezvoltare;

CondiE�iile necesare ocupA?rii unui post de naturA? contractualA?:

Poate ocupa postul vacant persoana care A�ndeplineAYte urmA?toarele condiA?ii:

a) are cetA?A?enia romA?nA?, cetA?A?enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparA?inA?nd SpaA?iului Economic European AYi domiciliul A�n RomA?nia;

b) cunoaAYte limba romA?nA?, scris AYi vorbit;

c) are vA?rsta minimA? reglementatA? de prevederile legale;

d) are capacitate deplinA? de exerciA?iu;

e) are o stare de sA?nA?tate corespunzA?toare postului pentru care candideazA?, atestatA? pe baza adeverinA?ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitA?A?ile sanitare abilitate;

f) A�ndeplineAYte condiA?iile de studii AYi, dupA? caz, de vechime sau alte condiA?ii specifice potrivit cerinA?elor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnatA? definitiv pentru sA?vA?rAYirea unei infracA?iuni contra umanitA?A?ii, contra statului ori contra autoritA?A?ii, de serviciu sau A�n legA?turA? cu serviciul, care A�mpiedicA? A�nfA?ptuirea justiA?iei, de fals ori a unor fapte de corupA?ie sau a unei infracA?iuni sA?vA?rAYite cu intenA?ie, care ar face-o incompatibilA? cu exercitarea funcA?iei, cu excepA?ia situaA?iei A�n care a intervenit reabilitarea.

Tipul probelor de concurs:

Concursul constA? A�n analiza AYi evaluarea dosarului candidatului, proba interviului AYi audierea candidatului cu privire la susA?inerea proiectului managerial.

Concursul se va desfA?AYura la sediul Academiei RomA?ne (Calea Victoriei nr. 125, sector 1, BucureAYti), A�n data de 24 VIII la ora 10.00.

Bibliografia / tematicA?

 • Legea 752/27.12.2001 a�� privind organizarea E�i funcE�ionarea Academiei RomA?ne, republicatA? A�n 2009 (M.O. new balance femme pas cher 299/07.05.2009);

 • Legea 319/08.07.2003 (M.O. soldes newbalance 530/23.07.2003) a�� privind Statutul personalului de cercetare a�� dezvoltare;

 • Statutul Academiei RomA?ne;

Calendarul de desfA?AYurare a concursului:

Analiza dosarelor de concurs se va face de cA?tre comisia de concurs A�n ziua de 13 VIII a.c., afiAYarea rezultatului selecA?iei dosarelor se va face la avizierul Academiei RomA?ne AYi al ICSU PlopE�or, precum AYi pe site-ul Academiei RomA?ne AYi al ICSU PlopE�or A�n aceeaAYi zi, iar concursul se va desfA?AYura la Sala de Consiliu din Academia RomA?nA? A�n ziua de 24 VIII, A�ncepA?nd cu orele 10,00 AYi va consta A�ntr-un interviu AYi susA?inerea programului managerial de cA?tre fiecare candidat A�n faA?a comisiei de concurs.

ContestaA?iile cu privire la rezultatul selectA?rii dosarelor se depun la Registratura GeneralA? a Academiei RomA?ne pA?nA? la data de 16 VIII, orele 15.00 (maxim douA? zile lucrA?toare de la data afiAYA?rii rezultatelor). new balance 2018 ContestaA?iile se soluA?ioneazA? A�n termen de o zi lucrA?toare.

Proba interviului AYi susA?inerea proiectului managerial se va desfA?AYura A�n data de 24 VIII, ora 10.00 la sediul Academiei RomA?ne. Accesul A�n sala de concurs se va face A�n baza cA?rA?ii de identitate A�n original iar candidaA?ii sunt rugaA?i sA? se prezinte cu 10 minute A�nainte de A�nceperea concursului.

Rezultatul final al concursului se va afiAYa la la avizierul Academiei RomA?ne AYi al ICSU PlopE�or, precum AYi pe site-ul Academiei RomA?ne AYi al ICSU PlopE�or A�n termen de maxim douA? zile de la data desfA?AYurA?rii concursului.

ContestaA?iile se depun la Registratura GeneralA? a Academiei RomA?ne A�n termen de douA? lucrA?toare de la data afisA?rii rezultatului final al concursului. ContestaA?iile se soluA?ioneazA? A�n termen de o zi lucrA?toare.

RelaA?ii suplimentare se pot obA?ine zilnic A�ntre orele 10-14 la telefon: 021. 212.86.40 interior 125 sau la sediul Academiei RomA?ne camera 28, de la secretarul comisiei de concurs, dl. new balance pas cher Cristian Bobicescu.

Propun aprobarea,

PREAzEDINTE SECA?IE,

Acad.

ANUNT REZULTAT FINAL

ACADEMIA ROMANA Institutul de Cercetari Socio-Umane C.S.Nicolaescu -Plopsor   Incheiat astazi, 25.07.2018,cu ocazia finalizarii concursului pentru ocuparea postului de: New Balance Baskets serif;”>referent specialitate (economica)IA new balance 2018 pas cher serif;”>cu norma intreaga,pe durata nedeterminata , in cadrul Compartimentului Contabilitate al Institutului de Cercetari Socio-Umane C.S.Nicolaescu -Plopsor Craiova Comisia de concurs a stabilit urmatoarele:

Nr. Chaussures New Balance serif;”>crt Nume si Prenume candidat Situatie candidat newbalance pas cher serif;”>Nota new balance pas cher serif;”>finala obtinuta
newbalance chaussures serif;”>1. Neculcea Ileana ADMIS acheter newbalance en ligne serif;”>10

Secretar,Comisa de concurs

ANUNT

New Balance Baskets serif;”>ACADEMIA ROMANA Institutul de Cercetari Socio-Umane C.S.Nicolaecu-Plopsor   Cu privire la rezultatul probei interviului sustinuta in cadrul concursului pentru ocuparea postului de: referent specialitate (economica)IA cu norma intreaga,pe durata nedeterminata , vente de newbalance in cadrul Compartimentului Contabiliate al ICSU Craiova. Urmarea interviului sustinut,rezultatul a fost urmatorul:

Nr. crt Nume si Prenume candidat acheter newbalance en ligne serif;”>Situatie candidat NEW BALANCE en France serif;”>Nota finala obtinuta
Chaussures NEW BALANCE serif;”>1. Neculcea Ileana ADMIS 10,00

ANUNT

ACADEMIA ROMANA Institutul de Cercetari Socio-Umane C.S.Nicolaecu-Plopsor   Cu privire la rezultatul probei scrise sustinuta in cadrul concursului pentru ocuparea postului de: referent specialitate (economica)IA cu norma intreaga,pe durata nedeterminata , New Balance Baskets Femme in cadrul Compartimentului CONTABILITATE al Institutului de Cercetari Socio Umane CS Nicolaescu Plopsor Craiova Pentru proba scrisa a fost admis urmatorul candidat:soldes newbalance serif;”> Neculcea Ileana Urmarea probei scrise sustinute,rezultatul a fost urmatorul:

Nr. new balance sitemap serif;”>crt Nume si Prenume candidat chaussures newbalance pas cher serif;”>Situatie candidat
1. Neculcea Ileana Chaussures Homme New Balance serif;”>ADMIS

Contestatiile cu privire la rezultatul probei scrise se depun la Registratura new balance pas cher serif;”>Institutului de Cercetari Socio-Umane C.S.Nicolaecu-Plopsor in termen de o zi lucratoare de la afisarea rezultatului ,iar rezultatul solutionarii contestatiilor depuse se va afisa in termen de o zi lucratoare pe site-ul si la sediul Institutului de Cercetari Socio-Umane C.S.Nicolaecu-Plopsor Candidatul admis la proba scrisa se va prezenta in data de 20.07.2018 ora 10:00, la sediul Institutului de Cercetari Socio-Umane C.S.Nicolaecu-Plopsor , str.

Concurs Director institut de cercetare Institutul de CercetA?ri Socio-Umane a�zC.S. NicolA?escu-PlopE�ora�?

Rezultat concurs Publicat azi, 21.06.2018, orele 14.32   Proces verbal_SelecE�ie dosare concurs Publicat azi, 11.06.2018, orele 15.40   ACADEMIA ROMA�NA� -A�SECA?IA DE AzTIINA?E ISTORICE E?I ARHEOLOGIE

Aprobat, VicepreAYedinte, Acad. Victor Spinei

Data: 11 V 2018

ANUNA?

SecA?ia de E?tiinE�e Istorice E�i Arheologie a Academiei RomA?ne anunA?A? scoaterea la concurs a unui post de conducere:

 • Director institut de cercetare Institutul de CercetA?ri Socio-Umane a�zC.S. NicolA?escu-PlopE�ora�?

A�Continue reading

ANUNT CU REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS

ACADEMIA ROMANA Institutul de Cercetari Socio-Umane C.S.Nicolaecu-Plopsor ANUNT CU REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS   Incheiat astazi,05.07.2018,in urma indeplinirii procedurii de selectie a dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat in vederea ocuparii a unui post de referent specialitate (economica)IA A�cu norma intreaga,pe durata nedeterminata , in cadrul Compartimentului Contabilitate ,prevazuta la art. acheter newbalance 19 alin. acheter newbalance en ligne (2) si (3) coraborat cu art. soldes newbalance 20 din H.G. new balance pas cher 2018 nr. new balance femme pas cher 286/23.03.2011 a�� Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractual si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personaluluiA� contractual din sectorul bugetar platit din fonduriA�A� publice, publicatA� inA� Monitorul Oficial al Romaniei nr. NEW BALANCE en France 221/31.03.2011,actualizata cu H.G 1027/2014. newbalance 2018 Termenul de depunere a dosarelor de inscriere la concurs a fost 29.06.2018 Comisia de concurs constituita in baza aprobarii Directorului ICSU Craiova,in urma analizei dosarelor de concurs pentru ocuparea postului de referent specialitate (economica)IA cu norma intreaga, pe durata nedeterminata , in cadrul CompartimentuluiA� Contabilitate ,a stabilit urmatoarele:  

Nr. Crt.   Numele si prenume candidat Situatie dosar inscriere candidat A�A� Observatii
1. A�NECULCEA ILEANA A�A�A�A�A�A� ADMIS Dosar complet

  Cadidatul admis la selectia dosarelorA� se va prezenta in data de 13.07.2018,ora 10:00, la Sediul ICSU Craiova din str.Unirii nr.68,pentru sustinerea probei scrise .Identificarea se va face pe baza cartii de identitate.

Institutul de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsora�?,str. Unirii nr.68,Craiova, scoate la concurs un post contractual de execuE�ie: Referent de specialitate IA, pe duratA? nedeterminatA?, A�n cadrul Serviciului Financiar – Contabilitate

ACADEMIA ROMA�NA Institutul de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsora�? Se aprobA? DIRECTOR Prof.univ.dr.Avram Cezar-Gabriel   A N U N T  

 • Institutul de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsora�?,str. Unirii nr.68,Craiova, scoate la concurs un post contractual de execuE�ie:

  Referent A�de specialitate IA, pe duratA? nedeterminatA?, A�n cadrul Serviciului Financiar – Contabilitate. newbalance 2018 pas cher CandidaA?ii vor depune toate actele de A�nscriere la Biroul Contabilitate. Acte necesare pentru A�ntocmirea dosarului de concurs:   Cerere de A�nscriere adresatA? Directorului Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsora�?Craiova;  

 • Curriculum vitae detaliat, datat AYi semnat pe fiecare paginA? (model EUROPASS);

 

 • DeclaraA?ie pe proprie rA?spundere cA? nu are condamnA?ri penale care sA?-l facA? incompatibil cu funcA?ia pentru care candideazA?, cu completarea dosarului de concurs (pA?nA? la data primei probe de concurs) cu cazierul judiciar A�n original;

 

 • Recomandare de la locul de muncA? anterior;

 

 • Originalul AYi copia actului de identitate;

 

 • Originalul AYi copia carnetului de muncA? / adeverinA?A? de vechime;

 

 • Originalele AYi copiile documentelor care atestA? nivelul studiilor AYi a altor acte care atestA? efectuarea unor specializA?ri (diplome licenE�A?/master, atestate,etc.) ;

 

 • AdeverinE�A? medicalA? care sA? ateste starea de sA?nA?tate, A�n clar, numA?rul, data, numele emitentului E�i calitatea acestuia, A�n formatul standard stabilit de Ministerul SA?nA?taE�ii.

  Dosarele de concurs se primesc la Biroul Contabilitate al pA?nA? la data de 29.06.2018 (inclusiv) orele 13.00, cA?nd expirA? termenul limitA? de depunere al dosarelor. Rezultatul selectA?rii dosarelor se afiAYeazA? la sediul AYi pe site-ul Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsora�?Craiova A�n data de 06.07.2018. CerinA?ele postului:  

 • Studii superioare de lungA? duratA? -Facultatea de stiinte economice, Specializarea a�� finante-contabilitate;

 

 

 • vechime A�n specialitatea studiilor – domeniul economic: min. 3 ani;
 • atestat SEC valabil minim 3 ani de la data concursului.

 

 • competenE�e/cunostinE�e:

 

 • de a rezolva eficient problemele; de organizare a muncii proprii E�i de gestionare a timpului; de autoperfecE�ionare; de analizA? E�i sintezA?; de a lucra A�n echipA?; de a comunica verbal E�i A�n scris;

 

 • nivel avansat de operare Microsoft (Word, Excel).
 • cunoE�tinE�e despre A�ntocmirea documentelor financiare

 

 • cunoaE�terea contabilitA?E�ii instituE�iilor publice E�i a aplicaE�iei FOREXEBUG de lucru cu Trezoreria statului.

 

 • aptitudini/deprinderi:
 • de a lucra uE�or cu oamenii E�i cu documentele;

 

 • discreE�ie; spirit de iniE�iativA?; persoanA? organizatA? si ordonatA?; atenE�ie E�i dexteritate cu privire la lucrul cu computerul;
 • aptitudini de comunicare.

 

Nr. Bibliografie TematicA?
crt.
1 Legea nr. 82/1991 a contabilitA?A?ii, cu Legea nr. 82/1991 a contabilitA?A?ii, cu
modificA?rile AYi completA?rile ulterioare modificA?rile AYi completA?rile ulterioare –
integral
O.M.F.P. chaussures newbalance pas cher 1917/2005 pentru aprobarea Normelor O.M.F.P. 1917/2005 pentru aprobarea
metodologice privind organizarea AYi conducerea Normelor metodologice privind organizarea AYi
contabilitA?A?iiA�A� instituA?iilorA�A� publice,A�A� PlanulA�A� de conducereaA� contabilitA?A?iiA� instituA?iilorA� publice,
conturi pentru instituA?iile publice AYi instrucA?iunile Planul de conturi pentru instituA?iile publice AYi
de aplicare a acestuia instrucA?iunile de aplicare a acestuia
Ordinul ministruluiA� finantelor publiceA� nr. Ordinul ministrului finantelor publice nr.
2 2021/2013A� pentruA� modificareaA� AYiA� completarea 2021/2013 pentruA� modificareaA� AYi A�completarea
NormelorA� metodologiceA� privindA� organizareaA� AYi Normelor metodologice privind organizarea AYi
conducereaA�A� contabilitA?A?ii instituA?iilor publice, conducerea contabilitA?A?ii instituA?iilorA� publice,
PlanulA� deA� conturiA� .A� instituA?iileA� publiceA� AYi Planul de conturi pentru instituA?iile publice AYi
instrucA?iunile de aplicare a acestuia, aprobate prin instrucA?iunile de aplicare a acestuia, aprobate
Ordinul ministrului finanA?elor publice prinA� OrdinulA� ministruluiA� finanA?elorA� publice
nr.1917/2005 nr.1917/2005
OMFP nr. 720/2014 pentru ap Normelor OMFPA�A� nr.A�A� 720/2014A�A� pentruA�A� aprobarea
metodologiceA�A� privindA�A� execuE�iaA�A� bugetelorA�A� de Normelor metodologice privind execuE�ia
venituri AYi cheltuieli ale instituE�iilor bugetelorA� A�deA�A� venituriA�A� AYiA�A� cheltuieliA�A� ale
publiceautonome, instituE�iilorA� publice finanE�ate instituE�iilor publiceautonome, instituE�iilor
integralA� sauA� parE�ialA� dinA� venituriA� propriiA� AYi publiceA� finanE�ateA�A� integralA� sauA� parE�ialA�A� din
activitA?E�ilor finanE�ate integral din venituri proprii, venituri proprii AYi activitA?E�ilor finanE�ate integral
inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor dinA� venituriA� proprii,A� inclusivA� aA� bugetelor
creditelorA� externe,A� bugetelorA� fondurilorA� externe creditelor interne, bugetelor creditelor externe,
nerambursabile,A� bugetelorA� fonduluiA� deA� riscA� AYi bugetelor fondurilorA� externeA� nerambursabile,
3 bugetelorA�A� privindA�A� activitateaA�A� deA�A� privatizare, bugetelor fondului de risc AYi bugetelor privind
gestionateA� deA� instituE�iileA� publice,A� indiferentA� de activitateaA�A� deA�A� privatizare,A�A� gestionateA�A� de
modalitatea de organizare AYi finanE�are a acestora instituE�iile publice, indiferent de modalitatea de
organizare AYi finanE�are a acestora
– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu VenituriA� dinA� salariiA� AYiA� asimilateA� salariilor
4 modif. ulterioare (cap. III) (selectaA?i)
H.G. newbalance 2018 1/2016 Normele metodologice de aplicare ContribuA?iiA� socialeA� obligatoriiA� (titlulA� V)
a Codului fiscal cu modif. ulterioare (selectaA?i)
Alte venituri asimilate salariilor
Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind angajarea, Normelor metodologice privind angajarea,
5 lichidarea, ordonanA?area AYi plata cheltuielilor lichidarea, ordonanA?area AYi plata cheltuielilor
instituA?iilor publice, precum AYi organizarea, instituA?iilor publice, precum AYi organizarea,
evidenA?a AYi raportarea angajamentelor bugetare AYi evidenA?a AYi raportarea angajamentelor bugetare
legale cu modificA?rile AYi completA?rile ulterioare AYi legale cu modificA?rile AYi completA?rile
ulterioare
Ordinul ministrului finantelor publice Ordinul ministrului finantelor publice
nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor
6 organizarea AYi efectuarea inventarierii elementelor privind organizarea AYi efectuarea inventarierii
de natura activelor, datoriilor AYi capitalurilor elementelor de natura activelor, datoriilor AYi
proprii capitalurilor proprii
ClasificaE�ia indicatorilor privind finanE�ele ClasificaE�ia indicatorilor privind finanE�ele
7 publice, aprobatA? prin OMFP nr. 1.954/2005. publice, aprobatA? prin OMFP nr. 1.954/2005. a��
integral
Legea finanA?elor publice, nr. 500/2002, cu Legea finanA?elor publice, nr. 500/2002, cu
8 modificarile AYi completCZrile ulterioare modificarile AYi completCZrile ulterioare
HG.A� 518/1995A� privindA� nivelA� diurne,A� plafon HG.A� 518/1995A� privindA� nivelA� diurne,A� plafon
9 cazare, drepturi si obligatii deplasari in strainatate cazare,A�A� drepturiA�A� siA�A� obligatiiA�A� deplasariA�A� in
strainatate

 

H.G. new balance sitemap 1860/2006 privind drepturile AYi obligaA?iile H.G. 1860/2006 privind drepturile AYi obligaA?iile
personalului autoritA?A?ilor AYi instituA?iilor publice pe personalului autoritA?A?ilor AYi instituA?iilor publice
10 perioada delegA?rii AYi detaAYA?rii A�n altA? localitate, peA� perioadaA� delegA?riiA� AYiA� detaAYA?riiA� A�nA� altA?
precum AYi A�n cazul deplasA?rii, A�n cadrul localitA?A?ii, localitate,A� precumA� AYiA� A�nA� cazulA� deplasA?rii,A� A�n
A�n interesul serviciului cadrul localitA?A?ii, A�n interesul serviciului
Decret nr.209/1976 privind regulamentul Decret nr.209/1976 privind regulamentul
11 operatiunilor de casa operatiunilor de casa
O.M.F.P.nr. 2634/2015 privind documentele O.M.F.P.nr. 2634/2015 privind documentele
12 financiar-contabile financiar-contabile
LegeaA� nr.A� 752/2001A� privindA� organizareaA� AYi LegeaA� nr.A� 752/2001A� privindA� organizareaA� AYi
13 funcA?ionareaA� AcademieiA�A� RomA?neA�A� E�iA�A� Statutul funcA?ionareaA� AcademieiA� RomA?neA� E�iA� Statutul
Academiei RomA?ne Academiei RomA?ne
 1. Legea 69/2010-Legea responsabilitatii fiscal bugetare Legea 69/2010-Legea responsabilitatii fiscal bugetare

  CondiE�iile necesare ocupA?rii unui post de naturA? contractualA? Poate ocupa postul vacant persoana care A�ndeplineAYte urmA?toarele condiA?ii:  

 1. are cetA?A?enia romA?nA?, cetA?A?enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparA?inA?nd SpaA?iului Economic European AYi domiciliul A�n RomA?nia;
 2. cunoaAYte limba romA?nA?, scris AYi vorbit;
 3. are vA?rsta minimA? reglementatA? de prevederile legale;
 4. are capacitate deplinA? de exerciA?iu;

 

 1. are o stare de sA?nA?tate corespunzA?toare postului pentru care candideazA?, atestatA? pe baza adeverinA?ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitA?A?ile sanitare abilitate;

 

 1. A�ndeplineAYte condiA?iile de studii AYi, dupA? caz, de vechime sau alte condiA?ii specifice potrivit cerinA?elor postului scos la concurs;

 

 1. nu a fost condamnatA? definitiv pentru sA?vA?rAYirea unei infracA?iuni contra umanitA?A?ii, contra statului ori contra autoritA?A?ii, de serviciu sau A�n legA?turA? cu serviciul, care A�mpiedicA? A�nfA?ptuirea justiA?iei, de fals ori a unor fapte de corupA?ie sau a unei infracA?iuni sA?vA?rAYite cu intenA?ie, care ar face-o incompatibilA? cu exercitarea funcA?iei, cu excepA?ia situaA?iei A�n care a intervenit reabilitarea.

  Concursul va consta A�ntr-o probA? scrisA? AYi un interviu.  

 • Proba scrisA? se va desfA?AYura A�n data de 07.2018, ora 10, la sediul Institutul de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsora�?,.

  Accesul A�n sala de concurs se va face A�n baza cA?rA?ii de identitate A�n original iar candidaA?ii sunt rugaA?i sA? se prezinte cu 10 minute A�nainte de A�nceperea probei scrise. Rezultatul probei scrise se va afiAYa la sediul AYi pe site-ul Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsora�?, A�n data de 16.07.2018, candidaA?ii promovaA?i fiind cei care au obA?inut minimum de 70 de puncte (nota 7). Numai candidaA?ii promovaA?i la proba scrisA? se pot prezenta la interviu Interviul se va desfA?AYura A�n data de 20.07.2018, ora 10, la sediul Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsora�?. Rezultatul interviului se va afiAYa la sediulA� Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsora�? AYi pe site-ul instituA?iei A�n data de 23.07.2018.   Rezultatul final se afiAYeazA? la sediul AYi pe site-ul sediul Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsora�?A�n data de 25.07.2018. CandidaA?ii pot depune contestaA?ii cu privire la selecE�ia dosarelor/proba scrisA?/ interviu A�n termen de o zi lucrA?toare de la data afiE�A?rii rezultatelor respective.   Rezultatele la contestaE�iile depuse pentru selecE�ia dosarelor/proba scrisA?/ interviu se vor afiE�a A�n termen de o zi lucrA?toare pe site-ul E�i la sediul Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsora�?,   RelaA?ii suplimentare se pot obA?ine zilnic A�ntre orele 10-13 la telefon 0251 525 702 sau la sediul Institutul de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsora�?, , secretarul comisiei de concurs Buleteanu Laurentiu.

Primului Seminar RomA?no-Spaniol de Studii Hispanice

Primul ciclu de conferinA?e al Secolului de Aur

Simpozion E�tiinE�ific internaE�ional, Craiova 21-22 martie 2012.