Concurs Director institut de cercetare Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”

Rezultat concurs Publicat azi, 21.06.2018, orele 14.32   Proces verbal_Selecșie dosare concurs Publicat azi, 11.06.2018, orele 15.40   ACADEMIA ROMîN -îSECțiA DE AzTIINăE ISTORICE E?I ARHEOLOGIE

Aprobat, Vicepreședinte, Acad. Victor Spinei

Data: 11 V 2018

ANUNă

Secția de E?tiinșe Istorice și Arheologie a Academiei Romăne anunăț scoaterea la concurs a unui post de conducere:

 • Director institut de cercetare Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”

îContinue reading

ANUNT CU REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS

ACADEMIA ROMANA Institutul de Cercetari Socio-Umane C.S.Nicolaecu-Plopsor ANUNT CU REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS   Incheiat astazi,05.07.2018,in urma indeplinirii procedurii de selectie a dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat in vederea ocuparii a unui post de referent specialitate (economica)IA îcu norma intreaga,pe durata nedeterminata , in cadrul Compartimentului Contabilitate ,prevazuta la art. acheter newbalance 19 alin. acheter newbalance en ligne (2) si (3) coraborat cu art. soldes newbalance 20 din H.G. new balance pas cher 2018 nr. new balance femme pas cher 286/23.03.2011 î� Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractual si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. NEW BALANCE en France 221/31.03.2011,actualizata cu H.G 1027/2014. newbalance 2018 Termenul de depunere a dosarelor de inscriere la concurs a fost 29.06.2018 Comisia de concurs constituita in baza aprobarii Directorului ICSU Craiova,in urma analizei dosarelor de concurs pentru ocuparea postului de referent specialitate (economica)IA cu norma intreaga, pe durata nedeterminata , in cadrul Compartimentului Contabilitate ,a stabilit urmatoarele:  

Nr. Crt.   Numele si prenume candidat Situatie dosar inscriere candidat Observatii
1. îNECULCEA ILEANA ADMIS Dosar complet

  Cadidatul admis la selectia dosarelor se va prezenta in data de 13.07.2018,ora 10:00, la Sediul ICSU Craiova din str.Unirii nr.68,pentru sustinerea probei scrise .Identificarea se va face pe baza cartii de identitate.

Institutul de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”,str. Unirii nr.68,Craiova, scoate la concurs un post contractual de execușie: Referent de specialitate IA, pe durată nedeterminată, în cadrul Serviciului Financiar – Contabilitate

ACADEMIA ROMîNA Institutul de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor” Se aprobă DIRECTOR Prof.univ.dr.Avram Cezar-Gabriel   A N U N T  

 • Institutul de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”,str. Unirii nr.68,Craiova, scoate la concurs un post contractual de execușie:

  Referent îde specialitate IA, pe durată nedeterminată, în cadrul Serviciului Financiar – Contabilitate. newbalance 2018 pas cher Candidații vor depune toate actele de înscriere la Biroul Contabilitate. Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:   Cerere de înscriere adresată Directorului Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”Craiova;  

 • Curriculum vitae detaliat, datat și semnat pe fiecare pagină (model EUROPASS);

 

 • Declarație pe proprie răspundere că nu are condamnări penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, cu completarea dosarului de concurs (pănă la data primei probe de concurs) cu cazierul judiciar în original;

 

 • Recomandare de la locul de muncă anterior;

 

 • Originalul și copia actului de identitate;

 

 • Originalul și copia carnetului de muncă / adeverinăț de vechime;

 

 • Originalele și copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome licenșă/master, atestate,etc.) ;

 

 • Adeverinșă medicală care să ateste starea de sănătate, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătașii.

  Dosarele de concurs se primesc la Biroul Contabilitate al pănă la data de 29.06.2018 (inclusiv) orele 13.00, cănd expiră termenul limită de depunere al dosarelor. Rezultatul selectării dosarelor se afișează la sediul și pe site-ul Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”Craiova în data de 06.07.2018. Cerinăele postului:  

 • Studii superioare de lungă durată -Facultatea de stiinte economice, Specializarea î� finante-contabilitate;

 

 

 • vechime în specialitatea studiilor – domeniul economic: min. 3 ani;
 • atestat SEC valabil minim 3 ani de la data concursului.

 

 • competenșe/cunostinșe:

 

 • de a rezolva eficient problemele; de organizare a muncii proprii și de gestionare a timpului; de autoperfecșionare; de analiză și sinteză; de a lucra în echipă; de a comunica verbal și în scris;

 

 • nivel avansat de operare Microsoft (Word, Excel).
 • cunoștinșe despre întocmirea documentelor financiare

 

 • cunoașterea contabilitășii institușiilor publice și a aplicașiei FOREXEBUG de lucru cu Trezoreria statului.

 

 • aptitudini/deprinderi:
 • de a lucra ușor cu oamenii și cu documentele;

 

 • discreșie; spirit de inișiativă; persoană organizată si ordonată; atenșie și dexteritate cu privire la lucrul cu computerul;
 • aptitudini de comunicare.

 

Nr. Bibliografie Tematică
crt.
1 Legea nr. 82/1991 a contabilității, cu Legea nr. 82/1991 a contabilității, cu
modificările și completările ulterioare modificările și completările ulterioare –
integral
O.M.F.P. chaussures newbalance pas cher 1917/2005 pentru aprobarea Normelor O.M.F.P. 1917/2005 pentru aprobarea
metodologice privind organizarea și conducerea Normelor metodologice privind organizarea și
contabilității instituțiilor publice, Planul de conducerea contabilității instituțiilor publice,
conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile Planul de conturi pentru instituțiile publice și
de aplicare a acestuia instrucțiunile de aplicare a acestuia
Ordinul ministrului finantelor publice nr. Ordinul ministrului finantelor publice nr.
2 2021/2013 pentru modificarea și completarea 2021/2013 pentru modificarea și îcompletarea
Normelor metodologice privind organizarea și Normelor metodologice privind organizarea și
conducerea contabilității instituțiilor publice, conducerea contabilității instituțiilor publice,
Planul de conturi . instituțiile publice și Planul de conturi pentru instituțiile publice și
instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate
Ordinul ministrului finanăelor publice prin Ordinul ministrului finanăelor publice
nr.1917/2005 nr.1917/2005
OMFP nr. 720/2014 pentru ap Normelor OMFP nr. 720/2014 pentru aprobarea
metodologice privind execușia bugetelor de Normelor metodologice privind execușia
venituri și cheltuieli ale institușiilor bugetelor îde venituri și cheltuieli ale
publiceautonome, institușiilor publice finanșate institușiilor publiceautonome, institușiilor
integral sau parșial din venituri proprii și publice finanșate integral sau parșial din
activitășilor finanșate integral din venituri proprii, venituri proprii și activitășilor finanșate integral
inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor din venituri proprii, inclusiv a bugetelor
creditelor externe, bugetelor fondurilor externe creditelor interne, bugetelor creditelor externe,
nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor fondurilor externe nerambursabile,
3 bugetelor privind activitatea de privatizare, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind
gestionate de institușiile publice, indiferent de activitatea de privatizare, gestionate de
modalitatea de organizare și finanșare a acestora institușiile publice, indiferent de modalitatea de
organizare și finanșare a acestora
– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu Venituri din salarii și asimilate salariilor
4 modif. ulterioare (cap. III) (selectați)
H.G. newbalance 2018 1/2016 Normele metodologice de aplicare Contribuții sociale obligatorii (titlul V)
a Codului fiscal cu modif. ulterioare (selectați)
Alte venituri asimilate salariilor
Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind angajarea, Normelor metodologice privind angajarea,
5 lichidarea, ordonanăarea și plata cheltuielilor lichidarea, ordonanăarea și plata cheltuielilor
instituțiilor publice, precum și organizarea, instituțiilor publice, precum și organizarea,
evidenăa și raportarea angajamentelor bugetare și evidenăa și raportarea angajamentelor bugetare
legale cu modificările și completările ulterioare și legale cu modificările și completările
ulterioare
Ordinul ministrului finantelor publice Ordinul ministrului finantelor publice
nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor
6 organizarea și efectuarea inventarierii elementelor privind organizarea și efectuarea inventarierii
de natura activelor, datoriilor și capitalurilor elementelor de natura activelor, datoriilor și
proprii capitalurilor proprii
Clasificașia indicatorilor privind finanșele Clasificașia indicatorilor privind finanșele
7 publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005. publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005. î�
integral
Legea finanăelor publice, nr. 500/2002, cu Legea finanăelor publice, nr. 500/2002, cu
8 modificarile și completCZrile ulterioare modificarile și completCZrile ulterioare
HG. 518/1995 privind nivel diurne, plafon HG. 518/1995 privind nivel diurne, plafon
9 cazare, drepturi si obligatii deplasari in strainatate cazare, drepturi si obligatii deplasari in
strainatate

 

H.G. new balance sitemap 1860/2006 privind drepturile și obligațiile H.G. 1860/2006 privind drepturile și obligațiile
personalului autorităților și instituțiilor publice pe personalului autorităților și instituțiilor publice
10 perioada delegării și detașării în altă localitate, pe perioada delegării și detașării în altă
precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, localitate, precum și în cazul deplasării, în
în interesul serviciului cadrul localității, în interesul serviciului
Decret nr.209/1976 privind regulamentul Decret nr.209/1976 privind regulamentul
11 operatiunilor de casa operatiunilor de casa
O.M.F.P.nr. 2634/2015 privind documentele O.M.F.P.nr. 2634/2015 privind documentele
12 financiar-contabile financiar-contabile
Legea nr. 752/2001 privind organizarea și Legea nr. 752/2001 privind organizarea și
13 funcționarea Academiei Romăne și Statutul funcționarea Academiei Romăne și Statutul
Academiei Romăne Academiei Romăne
 1. Legea 69/2010-Legea responsabilitatii fiscal bugetare Legea 69/2010-Legea responsabilitatii fiscal bugetare

  Condișiile necesare ocupării unui post de natură contractuală Poate ocupa postul vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:  

 1. are cetățenia romănă, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținănd Spațiului Economic European și domiciliul în Romănia;
 2. cunoaște limba romănă, scris și vorbit;
 3. are vărsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;

 

 1. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinăei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 

 1. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerinăelor postului scos la concurs;

 

 1. nu a fost condamnată definitiv pentru săvărșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvărșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  Concursul va consta într-o probă scrisă și un interviu.  

 • Proba scrisă se va desfășura în data de 07.2018, ora 10, la sediul Institutul de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”,.

  Accesul în sala de concurs se va face în baza cărții de identitate în original iar candidații sunt rugați să se prezinte cu 10 minute înainte de începerea probei scrise. Rezultatul probei scrise se va afișa la sediul și pe site-ul Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”, în data de 16.07.2018, candidații promovați fiind cei care au obținut minimum de 70 de puncte (nota 7). Numai candidații promovați la proba scrisă se pot prezenta la interviu Interviul se va desfășura în data de 20.07.2018, ora 10, la sediul Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”. Rezultatul interviului se va afișa la sediul Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor” și pe site-ul instituției în data de 23.07.2018.   Rezultatul final se afișează la sediul și pe site-ul sediul Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”în data de 25.07.2018. Candidații pot depune contestații cu privire la selecșia dosarelor/proba scrisă/ interviu în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor respective.   Rezultatele la contestașiile depuse pentru selecșia dosarelor/proba scrisă/ interviu se vor afișa în termen de o zi lucrătoare pe site-ul și la sediul Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”,   Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele 10-13 la telefon 0251 525 702 sau la sediul Institutul de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”, , secretarul comisiei de concurs Buleteanu Laurentiu.

Istoria culturală astăzi: de la istoria reprezentărilor la istoria emoțiilor

ACADEMIA ROMîNî

INSTITUTUL DE CERCETîRI SOCIO-UMANE „C.S.NICOLîESCU-PLOPAzOR”

GRISCU

î(GRUPUL DE ISTORIE CULTURALî)

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE TEOLOGIE, ISTORIEîAzI AzTIINăELE EDUCAțiEI

DEPARTAMENTUL DE ISTORIE

cu sprijinul

Bibliotecii Judeăene „Alexandru și Aristia Aman”

organizează

îworkshop-ul

cu tema

Istoria culturală astăzi:

de la istoria reprezentărilor la istoria emoțiilor

cu participarea

Prof. univ. dr Mirela-Luminiăa MURGESCU

(Universitatea din București)

Prof. univ. dr. Toader NICOARî

(Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)

Prof. univ. dr. Alexandru-Florin PLATON

(Universitatea „Alexandru-Ioan Cuza”, Iași)

Cercet. șt. III dr. Nicolae MIHAI

(Academia Romănă, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S.Nicolăescu-Plopșor”, Craiova)

CRAIOVA

Biblioteca Judeteana „Alexandru și Aristia Aman”,

î15 iunie 2012, ora 11.00

Istoria culturală astăzi: de la istoria reprezentărilor la istoria emoțiilor

ACADEMIA ROMîNî

INSTITUTUL DE CERCETîRI SOCIO-UMANE „C.S.NICOLîESCU-PLOPAzOR”

GRISCU

î(GRUPUL DE ISTORIE CULTURALî)

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE TEOLOGIE, ISTORIEîAzI AzTIINăELE EDUCAțiEI

DEPARTAMENTUL DE ISTORIE

cu sprijinul

Bibliotecii Judeăene „Alexandru și Aristia Aman”

organizează

îworkshop-ul

cu tema

Istoria culturală astăzi:

de la istoria reprezentărilor la istoria emoțiilor

cu participarea

Prof. univ. dr Mirela-Luminiăa MURGESCU

(Universitatea din București)

Prof. univ. dr. Toader NICOARî

(Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)

Prof. univ. dr. Alexandru-Florin PLATON

(Universitatea „Alexandru-Ioan Cuza”, Iași)

Cercet. șt. III dr. Nicolae MIHAI

(Academia Romănă, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S.Nicolăescu-Plopșor”, Craiova)

CRAIOVA

Biblioteca Judeteana „Alexandru și Aristia Aman”,

î15 iunie 2012, ora 11.00

Call for Papers Political Rituals in Eastern Europe

POLITICAL RITUALS IN EASTERN EUROPE:

BETWEEN PROPAGANDAîANDîEMOTIONAL COMMUNITIES/

RITUELS POLITIQUES EN EUROPE DE Lî�EST:

ENTRE PROPAGANDE ET COMMUNAUTîS îMOTIONNELLES :

11th -12th October 2012,

Craiova, Romania

RomanianîAcademy,

„C. S. Nicolăescu-Plopșor” Institute for Studies in Social Sciences and Humanities,

GRISCU î� Cultural History Group,

„A. D. Xenopol” Institute of History,

in cooperation with

„ProMemoria” Institute of Social History, State University of Moldova,

Extended deadline: 30th Mș 2012

The purpose of this conference is to explore the relationship betweenîpolitical rituals and identities in Eastern Europe (understood in a broader sense) during the 19th and 20th centuries, with a particular focus on the interaction between propaganda and emotions. Definitions, according to which any ritual could be „propaganda of an authoritarian and inherited kind” (Nicholas J. Oî�Shaughnessey), should be taken into consideration while examining the complex nature of practices that depend on societiesî� different „emotional regimes” (William Reddy).

If political rituals are places for propaganda as prescription of emotions (normative emotives) that try to change the people manner to feed or to standardize their wșs of expression, individual or collective, then they cannot elude the variety of emotional styles of groups. In Eastern Europe, the previous two centuries have been characterized by more or less rigid regimes (monarchic vs communist) that put face to face various emotional policies, based on either tolerant or rigorously enforced emotional norms. The ambiguity of the rigid regimes î� communist, for example î� that inflict a special kind of emotional suffering, while trying at an official level to mime or simulate the affective relation with its people, is evident. Would it be possible to measure how different the „emotional regimes” of the monarchic societies were when compared to those of the communist ones? In our opinion, special attention must be paid to those institutions which had a significant influence on individual or collective behaviour î� such as the Orthodox Church for Romania or the Catholic Church for Poland î� and explain their impact on public representations of power.

This conference aims to explore the various modes of using rituals as effective tools to create and sustain political identities by analyzing practices in which rituals are performed and their relationship with emotions. It is already widely accepted that political rituals have an integrative, identitarian, legitimating or consolidating function, however their emotional impact, which generates strong solidarities or sometimes even hostilities towards the centre of power, is often overlooked. Furthermore, political rituals could generate reconfigurations of the relationship between the past and the present or the past and the future. This is often achieved through abusing the memory that still makes mnemonic practices socially traumatic (Republic of Moldova).

How do rituals sustain old or new identities and appeal to emotions in order to create new solidarities around leaders or parties?îHow are strong sensitivities towards symbols induced, and how are they manipulated in order to create cohesion and solidarity around political regimes (monarchic, communist, post-communist)? How do such symbolic politics createî”emotional communities”î(Barbara Rosenwein) in 19th and 20th century Eastern Europe? Can we retrace the emotional force of the rituals in previous centuries? To what degree did emotions have a role in the formation or dissolution of different power identities?

We welcome proposals for papers and panel discussions on a broad range of topics. We envisage, but do not limit, these topics as treating:

 • The ritualization of power: monarchic/communist/post-communist regimes in Eastern Europe;
 • Social norms, emotions and politics in rural/urban societies;
 • Propaganda and „emotional communities”: the use of traditional frameworks (Church, family);
 • Political performance and the construction of collective identity.

We would welcome proposals from those working across disciplines, and we especially encourage participants from the Russian Federation and Eastern European countries to apply.

The official languages will be English and French.

A selection of conference papers will be publishedîin a Peter Lang collection on Eastern European and Central European Studies, supervised by Christian Gastgeber / Alexandru Simon (ISSN: 2191-8864).

Abstracts of papers (no more than 300 words), along with a CV, current research and principal publications (if any), should be submitted by email toî[email protected] no later than 30th of Mș 2012.

For further information and queries, please contact Nicolae Mihai at [email protected] or Virgiliu Birladeanu atî[email protected]

Organization Board

 • Nicolae Mihai (Romanian Academy, „C.S.Nicolăescu-Plopșor” Institute for Studies in Social Sciences and Humanities, Cultural History Group, Craiova)
 • Virgiliu Bîrlădeanu („ProMemoria” Institute of Social History, Chișinău) ;
 • Andi Mihalache (Romanian Academy, „A.D.Xenopol” Institute of History, Iași);

Alexandru Simon (Romanian Academy, Center for Transylvanian Studies, Cluj-Napoca).

Mentalități și afaceri. O perspectivă nouă în context globalizant.

Colloquia: Conferinăț susținută de Michael T. Cooper – Asociate Professor of Religion and Contemporary Culture Trinity International University Chicago.
Evenimentul va avea loc joi, 23 iunie 2011, ora 10.00 la Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu Plopșor”, str. Unirii, nr. 68, Craiova.

Concurs de promovare

Cercetator E?tiintific Gradul II
2 posturi

Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S.Nicolăescu-Plopșor” anunăț organizarea Concursului de promovare pe doua posturi de cercetător științific gradul II. Organizat la sediul institutului, str. Unirii nr. 68, Craiova, 200 329, în data de 1.03.2011, concursul va consta în analiza dosarelor depuse de către candidați.

Candidat Simona LAZîR
Fișa de prezentare
Lista de lucrări
Autoevaluare
Evaluare conducere

Candidat Nicolae MIHAI
Fișa de prezentare
Lista de lucrări
Evaluare conducere