Anunt concurs director

ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE
„C.S. Nicolăescu-Plopşor”
Craiova, Str. Unirii nr. 68, (0251/525702)

 Anunt Concurs Director

ANUNȚ

„Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei Române scoate la concurs a un post de conducere „Director institut de cercetare la Institutul ICSU Nicolăescu-Plopşor”.

Condiţii pentru ocuparea postului: studii superioare de lungă durată şi titlul ştiinţific de doctor; experienţă în activitatea de cercetare din profilul institutului de minimum 10 ani; titlul de cercetător ştiinţific gradul I, profesor universitar sau membru titular ori corespondent al Academiei Române; în mod excepţional pot candida şi cercetători ştiinţifici II sau conferenţiari universitari; competenţă managerială, decizională şi profesională, probată prin experienţa anterioară şi/sau prin atestat pentru management în cercetare-dezvoltare. Actele necesare pentru dosarul de concurs sunt afişate pe site-ul instituţiei şi se depun la Registratura Academiei Române din Calea Victoriei nr. 125, sector 1, Bucureşti până la data de 7 III 2019 ora 13:00 .

Concursul constă în analiza şi evaluarea dosarului candidatului, proba interviului şi audierea candidatului cu privire la susţinerea proiectului managerial şi se va desfăşura la sediul Academiei Române (Calea Victoriei nr. 125, sector 1, Bucureşti), în data de 19 III la ora de 10.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 10-14 la telefon: 021. 212.86.40 interior 125 sau la sediul Academiei Române camera 28, secretar comisiei de concurs dl. Cristian Bobicescu”.

 Documente solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs:

a) cerere de înscriere la concurs adresată Preşedintelui Academiei Române;
b) copie act de identitate;
c) copie de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice;
d) copie de pe Ordinul Ministrului Educatiei, de acordare a gradului profesional de cercetător ştiintific I sau profesor universitar;
e) copie, după caz, de pe ordinul/decizia numire în calitate de cercetător ştiinţific gradul I, cercetător ştiintific gradul II, respectiv profesor sau conferenţiar universitar.
f) curriculum vitae (semnat şi datat);
g) lista lucrărilor ştiintifice publicate (semnată şi datată);
h) memoriu de activitate științifică (semnat şi datat);
i) proiectul managerial (semnat şi datat);
j) are competență în managementul cercetării-dezvoltării prin absolvirea de programe de studii, cursuri sau stagii de pregătire care au ca obiect managementul cercetării-dezvoltării din țară sau din strținătate, dovedită prin atestat sau experiență de minimum 2 ani în activitatea de conducere a unei unități de cercetare-dezvoltare a unei subunități a acesteia sau a unui compartiment de cercetare-dezvoltare (laborator, departament etc.) dovedită printr-un act/document care confirmă această experiență;
k) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
l) cazierul judiciar;
m) declarație pe proprie răspundere că nu este implicat și nu are calitatea de învinuit sau inculpat în vreun proces penal, în conformitate cu art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii;
n) copie de pe carnetul de muncă sau după caz adeverinţe care atestă vechimea în muncă;
o) certificat de cazier fiscal;
p) declarație pe proprie răspundere că nu a adus vreun prejudiciu patrimonial vreunei unități de cercetare-dezvoltare.

Documentele se vor prezenta şi în original în vederea certificării „conform cu originalul”.

 

Concurs Director ICSU Plopsor

DECIZIE anulare concurs

ANUNT REZULTAT CONCURS DIRECTOR ICSU NICOLAESCU-PLOPSOR

Rezultat selectie dosare p. 1 Rezultat selectie dosare p. 2

ANUNT

Aprobat,

Vicepresedinte,

Acad. Victor Spinei

Data: 12 VII 2018

A N U N T

Sectia de Stiinte istorice si arheologie a Academiei Romane anunta scoaterea la concurs a unui post de conducere:

 • Director institut de cercetare la ICSU Plopsor

Documente solicitate pentru intocmirea dosarului de concurs:

a) cerere de inscriere la concurs adresata Presedintelui Academiei Romane;

b) copie act de identitate;

c) copie de pe diploma de doctor in ramura de stiinta corespunzatoare postului, precum si de pe alte diplome sau titluri stiintifice;

d) copie de pe Ordinul Ministrului Educatiei, de acordare a gradului profesional de cercetător știintific I sau profesor universitar;

e) copie, după caz, de pe ordinul/decizia numire în calitate de cercetător Stiintific gradul I, cercetator Stiintific gradul II, respectiv profesor sau conferentiar universitar.

f) curriculum vitae (semnat si datat);

g) lista lucrărilor știintifice publicate (semnată și datată);

h) memoriu de activitate știinșifică (semnat și datat);

i) proiectul managerial (semnat și datat);

j) are competenșă în managementul cercetării-dezvoltării prin absolvirea de programe de studii, cursuri sau stagii de pregătire care au ca obiect managementul cercetării-dezvoltării din șară sau din strținătate, dovedită prin atestat sau experienșă de minimum 2 ani în activitatea de conducere a unei unităși de cercetare-dezvoltare a unei subunităși a acesteia sau a unui compartiment de cercetare-dezvoltare (laborator, departament etc.) dovedită printr-un act/document care confirmă această experienșă;

k) adeverinăț medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

l) cazierul judiciar;

m) declarașie pe proprie răspundere că nu este implicat și nu are calitatea de învinuit sau inculpat în vreun proces penal, in conformitate cu art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații;

n) copie de pe carnetul de muncă sau după caz adeverinăe care atestă vechimea în muncă;

o) certificat de cazier fiscal;

p) declarașie pe proprie răspundere că nu a adus vreun prejudiciu patrimonial vreunei unităși de cercetare-dezvoltare.

Documentele se vor prezenta și în original în vederea certificării „conform cu originalul”.

Dosarele de concurs se depun la Registratura Academiei Romăne din Calea Victoriei nr. 125, sector 1, București pănă la data de 11 VIII 2018 ora 15:00.

Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele 10-14 la telefon: 021. 212.86.40 interior 125 sau la sediul Academiei Romăne camera 28, secretar comisiei de concurs dl. Cristian Bobicescu.

Condiții generale și specifice pentru ocuparea postului de director institut de cercetare:

 • studii superioare de lungă durată și titlul științific de doctor;

 • experienăț în activitatea de cercetare din profilul institutului de minimum 10 ani;

 • titlul de cercetător științific gradul I, profesor universitar sau membru titular ori corespondent al Academiei Romăne; în mod excepțional pot candida și cercetători științifici II sau conferențiari universitari;

 • competenăț managerială, decizională și profesională, probată prin experienăa anterioară și/sau prin atestat pentru management în cercetare-dezvoltare;

Condișiile necesare ocupării unui post de natură contractuală:

Poate ocupa postul vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetățenia romănă, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținănd Spațiului Economic European și domiciliul în Romănia;

b) cunoaște limba romănă, scris și vorbit;

c) are vărsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinăei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerinăelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvărșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvărșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Tipul probelor de concurs:

Concursul constă în analiza și evaluarea dosarului candidatului, proba interviului și audierea candidatului cu privire la susținerea proiectului managerial.

Concursul se va desfășura la sediul Academiei Romăne (Calea Victoriei nr. 125, sector 1, București), în data de 24 VIII la ora 10.00.

Bibliografia / tematică

 • Legea 752/27.12.2001 î� privind organizarea și funcșionarea Academiei Romăne, republicată în 2009 (M.O. new balance femme pas cher 299/07.05.2009);

 • Legea 319/08.07.2003 (M.O. soldes newbalance 530/23.07.2003) î� privind Statutul personalului de cercetare î� dezvoltare;

 • Statutul Academiei Romăne;

Calendarul de desfășurare a concursului:

Analiza dosarelor de concurs se va face de către comisia de concurs în ziua de 13 VIII a.c., afișarea rezultatului selecției dosarelor se va face la avizierul Academiei Romăne și al ICSU Plopșor, precum și pe site-ul Academiei Romăne și al ICSU Plopșor în aceeași zi, iar concursul se va desfășura la Sala de Consiliu din Academia Romănă în ziua de 24 VIII, începănd cu orele 10,00 și va consta într-un interviu și susținerea programului managerial de către fiecare candidat în faăa comisiei de concurs.

Contestațiile cu privire la rezultatul selectării dosarelor se depun la Registratura Generală a Academiei Romăne pănă la data de 16 VIII, orele 15.00 (maxim două zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor). new balance 2018 Contestațiile se soluționează în termen de o zi lucrătoare.

Proba interviului și susținerea proiectului managerial se va desfășura în data de 24 VIII, ora 10.00 la sediul Academiei Romăne. Accesul în sala de concurs se va face în baza cărții de identitate în original iar candidații sunt rugați să se prezinte cu 10 minute înainte de începerea concursului.

Rezultatul final al concursului se va afișa la la avizierul Academiei Romăne și al ICSU Plopșor, precum și pe site-ul Academiei Romăne și al ICSU Plopșor în termen de maxim două zile de la data desfășurării concursului.

Contestațiile se depun la Registratura Generală a Academiei Romăne în termen de două lucrătoare de la data afisării rezultatului final al concursului. Contestațiile se soluționează în termen de o zi lucrătoare.

Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele 10-14 la telefon: 021. 212.86.40 interior 125 sau la sediul Academiei Romăne camera 28, de la secretarul comisiei de concurs, dl. new balance pas cher Cristian Bobicescu.

Propun aprobarea,

PREAzEDINTE SECțiE,

Acad.

ANUNT CONCURS

Institutul de Cercetari Socio-Umane „C.S. Nicolaescu-Plopsor” din Craiova, al Academiei Romane

scoate la concurs

1/2 post de cercetator stiintific gradul I, pe durata nedeterminata, in domeniul fundamental Stiinte Sociale, specializarea Drept. Istoria dreptului

 

Anunt concurs 1/2 C.S. I afisat la sediul ICSU Nicolaescu-Plopsor Regulament de concurs C.S. I Calendar concurs

Afisat azi, 16.07.2018, la sediul Institutului de Cercetari Socio-Umane „C.S. Nicolaescu-Plopsor” din Craiova și pe pagina web a institutului (http://icsu.ro/).

ANUNT REZULTAT FINAL

ACADEMIA ROMANA Institutul de Cercetari Socio-Umane C.S.Nicolaescu -Plopsor   Incheiat astazi, 25.07.2018,cu ocazia finalizarii concursului pentru ocuparea postului de: New Balance Baskets serif;”>referent specialitate (economica)IA new balance 2018 pas cher serif;”>cu norma intreaga,pe durata nedeterminata , in cadrul Compartimentului Contabilitate al Institutului de Cercetari Socio-Umane C.S.Nicolaescu -Plopsor Craiova Comisia de concurs a stabilit urmatoarele:

Nr. Chaussures New Balance serif;”>crt Nume si Prenume candidat Situatie candidat newbalance pas cher serif;”>Nota new balance pas cher serif;”>finala obtinuta
newbalance chaussures serif;”>1. Neculcea Ileana ADMIS acheter newbalance en ligne serif;”>10

Secretar,Comisa de concurs

ANUNT

New Balance Baskets serif;”>ACADEMIA ROMANA Institutul de Cercetari Socio-Umane C.S.Nicolaecu-Plopsor   Cu privire la rezultatul probei interviului sustinuta in cadrul concursului pentru ocuparea postului de: referent specialitate (economica)IA cu norma intreaga,pe durata nedeterminata , vente de newbalance in cadrul Compartimentului Contabiliate al ICSU Craiova. Urmarea interviului sustinut,rezultatul a fost urmatorul:

Nr. crt Nume si Prenume candidat acheter newbalance en ligne serif;”>Situatie candidat NEW BALANCE en France serif;”>Nota finala obtinuta
Chaussures NEW BALANCE serif;”>1. Neculcea Ileana ADMIS 10,00

ANUNT

ACADEMIA ROMANA Institutul de Cercetari Socio-Umane C.S.Nicolaecu-Plopsor   Cu privire la rezultatul probei scrise sustinuta in cadrul concursului pentru ocuparea postului de: referent specialitate (economica)IA cu norma intreaga,pe durata nedeterminata , New Balance Baskets Femme in cadrul Compartimentului CONTABILITATE al Institutului de Cercetari Socio Umane CS Nicolaescu Plopsor Craiova Pentru proba scrisa a fost admis urmatorul candidat:soldes newbalance serif;”> Neculcea Ileana Urmarea probei scrise sustinute,rezultatul a fost urmatorul:

Nr. new balance sitemap serif;”>crt Nume si Prenume candidat chaussures newbalance pas cher serif;”>Situatie candidat
1. Neculcea Ileana Chaussures Homme New Balance serif;”>ADMIS

Contestatiile cu privire la rezultatul probei scrise se depun la Registratura new balance pas cher serif;”>Institutului de Cercetari Socio-Umane C.S.Nicolaecu-Plopsor in termen de o zi lucratoare de la afisarea rezultatului ,iar rezultatul solutionarii contestatiilor depuse se va afisa in termen de o zi lucratoare pe site-ul si la sediul Institutului de Cercetari Socio-Umane C.S.Nicolaecu-Plopsor Candidatul admis la proba scrisa se va prezenta in data de 20.07.2018 ora 10:00, la sediul Institutului de Cercetari Socio-Umane C.S.Nicolaecu-Plopsor , str.

Concurs Director institut de cercetare Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”

Rezultat concurs Publicat azi, 21.06.2018, orele 14.32   Proces verbal_Selecșie dosare concurs Publicat azi, 11.06.2018, orele 15.40   ACADEMIA ROMîN -îSECțiA DE AzTIINăE ISTORICE E?I ARHEOLOGIE

Aprobat, Vicepreședinte, Acad. Victor Spinei

Data: 11 V 2018

ANUNă

Secția de E?tiinșe Istorice și Arheologie a Academiei Romăne anunăț scoaterea la concurs a unui post de conducere:

 • Director institut de cercetare Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”

îContinue reading

ANUNT CU REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS

ACADEMIA ROMANA Institutul de Cercetari Socio-Umane C.S.Nicolaecu-Plopsor ANUNT CU REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS   Incheiat astazi,05.07.2018,in urma indeplinirii procedurii de selectie a dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat in vederea ocuparii a unui post de referent specialitate (economica)IA îcu norma intreaga,pe durata nedeterminata , in cadrul Compartimentului Contabilitate ,prevazuta la art. acheter newbalance 19 alin. acheter newbalance en ligne (2) si (3) coraborat cu art. soldes newbalance 20 din H.G. new balance pas cher 2018 nr. new balance femme pas cher 286/23.03.2011 î� Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractual si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. NEW BALANCE en France 221/31.03.2011,actualizata cu H.G 1027/2014. newbalance 2018 Termenul de depunere a dosarelor de inscriere la concurs a fost 29.06.2018 Comisia de concurs constituita in baza aprobarii Directorului ICSU Craiova,in urma analizei dosarelor de concurs pentru ocuparea postului de referent specialitate (economica)IA cu norma intreaga, pe durata nedeterminata , in cadrul Compartimentului Contabilitate ,a stabilit urmatoarele:  

Nr. Crt.   Numele si prenume candidat Situatie dosar inscriere candidat Observatii
1. îNECULCEA ILEANA ADMIS Dosar complet

  Cadidatul admis la selectia dosarelor se va prezenta in data de 13.07.2018,ora 10:00, la Sediul ICSU Craiova din str.Unirii nr.68,pentru sustinerea probei scrise .Identificarea se va face pe baza cartii de identitate.

Institutul de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”,str. Unirii nr.68,Craiova, scoate la concurs un post contractual de execușie: Referent de specialitate IA, pe durată nedeterminată, în cadrul Serviciului Financiar – Contabilitate

ACADEMIA ROMîNA Institutul de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor” Se aprobă DIRECTOR Prof.univ.dr.Avram Cezar-Gabriel   A N U N T  

 • Institutul de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”,str. Unirii nr.68,Craiova, scoate la concurs un post contractual de execușie:

  Referent îde specialitate IA, pe durată nedeterminată, în cadrul Serviciului Financiar – Contabilitate. newbalance 2018 pas cher Candidații vor depune toate actele de înscriere la Biroul Contabilitate. Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:   Cerere de înscriere adresată Directorului Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”Craiova;  

 • Curriculum vitae detaliat, datat și semnat pe fiecare pagină (model EUROPASS);

 

 • Declarație pe proprie răspundere că nu are condamnări penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, cu completarea dosarului de concurs (pănă la data primei probe de concurs) cu cazierul judiciar în original;

 

 • Recomandare de la locul de muncă anterior;

 

 • Originalul și copia actului de identitate;

 

 • Originalul și copia carnetului de muncă / adeverinăț de vechime;

 

 • Originalele și copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome licenșă/master, atestate,etc.) ;

 

 • Adeverinșă medicală care să ateste starea de sănătate, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătașii.

  Dosarele de concurs se primesc la Biroul Contabilitate al pănă la data de 29.06.2018 (inclusiv) orele 13.00, cănd expiră termenul limită de depunere al dosarelor. Rezultatul selectării dosarelor se afișează la sediul și pe site-ul Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”Craiova în data de 06.07.2018. Cerinăele postului:  

 • Studii superioare de lungă durată -Facultatea de stiinte economice, Specializarea î� finante-contabilitate;

 

 

 • vechime în specialitatea studiilor – domeniul economic: min. 3 ani;
 • atestat SEC valabil minim 3 ani de la data concursului.

 

 • competenșe/cunostinșe:

 

 • de a rezolva eficient problemele; de organizare a muncii proprii și de gestionare a timpului; de autoperfecșionare; de analiză și sinteză; de a lucra în echipă; de a comunica verbal și în scris;

 

 • nivel avansat de operare Microsoft (Word, Excel).
 • cunoștinșe despre întocmirea documentelor financiare

 

 • cunoașterea contabilitășii institușiilor publice și a aplicașiei FOREXEBUG de lucru cu Trezoreria statului.

 

 • aptitudini/deprinderi:
 • de a lucra ușor cu oamenii și cu documentele;

 

 • discreșie; spirit de inișiativă; persoană organizată si ordonată; atenșie și dexteritate cu privire la lucrul cu computerul;
 • aptitudini de comunicare.

 

Nr. Bibliografie Tematică
crt.
1 Legea nr. 82/1991 a contabilității, cu Legea nr. 82/1991 a contabilității, cu
modificările și completările ulterioare modificările și completările ulterioare –
integral
O.M.F.P. chaussures newbalance pas cher 1917/2005 pentru aprobarea Normelor O.M.F.P. 1917/2005 pentru aprobarea
metodologice privind organizarea și conducerea Normelor metodologice privind organizarea și
contabilității instituțiilor publice, Planul de conducerea contabilității instituțiilor publice,
conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile Planul de conturi pentru instituțiile publice și
de aplicare a acestuia instrucțiunile de aplicare a acestuia
Ordinul ministrului finantelor publice nr. Ordinul ministrului finantelor publice nr.
2 2021/2013 pentru modificarea și completarea 2021/2013 pentru modificarea și îcompletarea
Normelor metodologice privind organizarea și Normelor metodologice privind organizarea și
conducerea contabilității instituțiilor publice, conducerea contabilității instituțiilor publice,
Planul de conturi . instituțiile publice și Planul de conturi pentru instituțiile publice și
instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate
Ordinul ministrului finanăelor publice prin Ordinul ministrului finanăelor publice
nr.1917/2005 nr.1917/2005
OMFP nr. 720/2014 pentru ap Normelor OMFP nr. 720/2014 pentru aprobarea
metodologice privind execușia bugetelor de Normelor metodologice privind execușia
venituri și cheltuieli ale institușiilor bugetelor îde venituri și cheltuieli ale
publiceautonome, institușiilor publice finanșate institușiilor publiceautonome, institușiilor
integral sau parșial din venituri proprii și publice finanșate integral sau parșial din
activitășilor finanșate integral din venituri proprii, venituri proprii și activitășilor finanșate integral
inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor din venituri proprii, inclusiv a bugetelor
creditelor externe, bugetelor fondurilor externe creditelor interne, bugetelor creditelor externe,
nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor fondurilor externe nerambursabile,
3 bugetelor privind activitatea de privatizare, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind
gestionate de institușiile publice, indiferent de activitatea de privatizare, gestionate de
modalitatea de organizare și finanșare a acestora institușiile publice, indiferent de modalitatea de
organizare și finanșare a acestora
– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu Venituri din salarii și asimilate salariilor
4 modif. ulterioare (cap. III) (selectați)
H.G. newbalance 2018 1/2016 Normele metodologice de aplicare Contribuții sociale obligatorii (titlul V)
a Codului fiscal cu modif. ulterioare (selectați)
Alte venituri asimilate salariilor
Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind angajarea, Normelor metodologice privind angajarea,
5 lichidarea, ordonanăarea și plata cheltuielilor lichidarea, ordonanăarea și plata cheltuielilor
instituțiilor publice, precum și organizarea, instituțiilor publice, precum și organizarea,
evidenăa și raportarea angajamentelor bugetare și evidenăa și raportarea angajamentelor bugetare
legale cu modificările și completările ulterioare și legale cu modificările și completările
ulterioare
Ordinul ministrului finantelor publice Ordinul ministrului finantelor publice
nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor
6 organizarea și efectuarea inventarierii elementelor privind organizarea și efectuarea inventarierii
de natura activelor, datoriilor și capitalurilor elementelor de natura activelor, datoriilor și
proprii capitalurilor proprii
Clasificașia indicatorilor privind finanșele Clasificașia indicatorilor privind finanșele
7 publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005. publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005. î�
integral
Legea finanăelor publice, nr. 500/2002, cu Legea finanăelor publice, nr. 500/2002, cu
8 modificarile și completCZrile ulterioare modificarile și completCZrile ulterioare
HG. 518/1995 privind nivel diurne, plafon HG. 518/1995 privind nivel diurne, plafon
9 cazare, drepturi si obligatii deplasari in strainatate cazare, drepturi si obligatii deplasari in
strainatate

 

H.G. new balance sitemap 1860/2006 privind drepturile și obligațiile H.G. 1860/2006 privind drepturile și obligațiile
personalului autorităților și instituțiilor publice pe personalului autorităților și instituțiilor publice
10 perioada delegării și detașării în altă localitate, pe perioada delegării și detașării în altă
precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, localitate, precum și în cazul deplasării, în
în interesul serviciului cadrul localității, în interesul serviciului
Decret nr.209/1976 privind regulamentul Decret nr.209/1976 privind regulamentul
11 operatiunilor de casa operatiunilor de casa
O.M.F.P.nr. 2634/2015 privind documentele O.M.F.P.nr. 2634/2015 privind documentele
12 financiar-contabile financiar-contabile
Legea nr. 752/2001 privind organizarea și Legea nr. 752/2001 privind organizarea și
13 funcționarea Academiei Romăne și Statutul funcționarea Academiei Romăne și Statutul
Academiei Romăne Academiei Romăne
 1. Legea 69/2010-Legea responsabilitatii fiscal bugetare Legea 69/2010-Legea responsabilitatii fiscal bugetare

  Condișiile necesare ocupării unui post de natură contractuală Poate ocupa postul vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:  

 1. are cetățenia romănă, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținănd Spațiului Economic European și domiciliul în Romănia;
 2. cunoaște limba romănă, scris și vorbit;
 3. are vărsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;

 

 1. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinăei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 

 1. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerinăelor postului scos la concurs;

 

 1. nu a fost condamnată definitiv pentru săvărșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvărșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  Concursul va consta într-o probă scrisă și un interviu.  

 • Proba scrisă se va desfășura în data de 07.2018, ora 10, la sediul Institutul de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”,.

  Accesul în sala de concurs se va face în baza cărții de identitate în original iar candidații sunt rugați să se prezinte cu 10 minute înainte de începerea probei scrise. Rezultatul probei scrise se va afișa la sediul și pe site-ul Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”, în data de 16.07.2018, candidații promovați fiind cei care au obținut minimum de 70 de puncte (nota 7). Numai candidații promovați la proba scrisă se pot prezenta la interviu Interviul se va desfășura în data de 20.07.2018, ora 10, la sediul Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”. Rezultatul interviului se va afișa la sediul Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor” și pe site-ul instituției în data de 23.07.2018.   Rezultatul final se afișează la sediul și pe site-ul sediul Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”în data de 25.07.2018. Candidații pot depune contestații cu privire la selecșia dosarelor/proba scrisă/ interviu în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor respective.   Rezultatele la contestașiile depuse pentru selecșia dosarelor/proba scrisă/ interviu se vor afișa în termen de o zi lucrătoare pe site-ul și la sediul Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”,   Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele 10-13 la telefon 0251 525 702 sau la sediul Institutul de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”, , secretarul comisiei de concurs Buleteanu Laurentiu.

Istoria culturală astăzi: de la istoria reprezentărilor la istoria emoțiilor

ACADEMIA ROMîNî

INSTITUTUL DE CERCETîRI SOCIO-UMANE „C.S.NICOLîESCU-PLOPAzOR”

GRISCU

î(GRUPUL DE ISTORIE CULTURALî)

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE TEOLOGIE, ISTORIEîAzI AzTIINăELE EDUCAțiEI

DEPARTAMENTUL DE ISTORIE

cu sprijinul

Bibliotecii Judeăene „Alexandru și Aristia Aman”

organizează

îworkshop-ul

cu tema

Istoria culturală astăzi:

de la istoria reprezentărilor la istoria emoțiilor

cu participarea

Prof. univ. dr Mirela-Luminiăa MURGESCU

(Universitatea din București)

Prof. univ. dr. Toader NICOARî

(Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)

Prof. univ. dr. Alexandru-Florin PLATON

(Universitatea „Alexandru-Ioan Cuza”, Iași)

Cercet. șt. III dr. Nicolae MIHAI

(Academia Romănă, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S.Nicolăescu-Plopșor”, Craiova)

CRAIOVA

Biblioteca Judeteana „Alexandru și Aristia Aman”,

î15 iunie 2012, ora 11.00