Eveniment aniversar – Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu Plopşor” din Craiova, al Academiei Române, la 55 de ani de performanță academică

Craiova, important centru politico-administrativ, economic şi cultural de pe Jiul Inferior, avea să cunoască, în urmă cu 55 de ani, începuturile ființării unei instituții inedite pentru spațiul oltenesc. Era momentul în care ilustrul antropolog, arheolog, istoric, geograf, folclorist, etnograf şi cercetător C. S. Nicolaescu-Plopșor, una dintre cele mai mari spirite ale vremii, punea primele cărămizi la temelia a ceea ce avea să devină un veritabil centru academic în inima Olteniei. Mai concret, sub coordonarea sa va începe un lung proces de culegere, analiză și valorificare a informațiilor de teren, a celor din arhive și a creațiilor specialiștilor în științele socio-umane.

Încă din perioada interbelică, principala preocupare a intelectualilor  din zona Olteniei, printre care s-a numărat și C. S. Nicolăescu-Plopșor, a fost înființarea unui centru de cercetări în această parte a țării. Deși Societatea „Prietenii științei” și Institutul de arheologie olteană s-au remarcat în anii interbelici prin numeroase activități științifice și literare precum editarea de reviste și efectuarea de săpături arheologice, dorința de a crea un astfel de centru a rămas încă vie și în perioadele următoare. Visul a devenit realitate abia în deceniul șase al secolului al XX-lea. Astfel, la 29 decembrie 1965, Prezidiul Academiei Române a hotărât  înființarea, la Craiova, a Centrului de Istorie, Filologie și Etnografie. Ca director, a fost numit Academicianul C. S. Nicolăescu-Plopșor, care îl definea ca: „Tânăr vlăstar al Academiei, altoi de viaţă şi de roadă nouă, pe buturuga străveche, cu rădăcinile adânc înfipte în pământul şi sufletul iubitei noastre patrii”. Instituția nou creată a fost organizată pe trei secții: secția de arheologie și istorie, cu două sectoare (arheologie și istorie), secția de filologie, cu trei sectoare (istoria literaturii și stilistică, onomastică, toponimie și dialectologie), secția de istoria artei, etnografie și folclor, cu trei sectoare (istoria artei, etnografie și folclor). Era debutul temerar pentru o misiune nobilă, în cadrul căreia cercetarea științifică și valorificarea tezaurului arhivistic aveau să creeze un important corp academic în localitatea doljeană.

Institutul din Craiova, care poartă numele fondatorului său cu mândrie, dar și cu o profundă exigență firească, primește în acest an o dovadă de maturitate, nu doar prin împlinirea a 55 de ani de activitate de cercetare prolifică, dar mai ales prin continuarea anvergurii profesionale a celor ce au urmat la conducerea acestuia. De fapt, poate nu doar un pariu cu sine, cât mai ales o conștientizare a greutății ce apasă pe umerii tuturor celor care i-au făurit destinele.

În decursul timpului, institutul craiovean şi-a schimbat atât locaţiile, cât şi denumirea.

De la înființare și până în februarie 1970 a purtat denumirea de Centrul de istorie, arheologie și filologie.  În februarie 1970, odată cu înfiinţarea Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice a R.S. România, instituțiaa trecut sub îndrumarea directă a acesteia, schimbându-şi numele în Centrul de Ştiinţe Sociale, iar din 1973 până în 1989 a fost sub îndrumarea Universităţii din Craiova. După evenimentele din decembrie 1989, Guvernul României a hotărît trecerea mai multor unități de cercetare din țară în subordinea Academiei Române (Decretele Lege nr. 10/1989 și nr. 4/1990), printre care și Centrul de Științe Sociale din Craiova, care primea denumirea de Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova. Sub această titulatură a funcționat până în august 1998, când, conform art. 1 al Hotărârii nr. 503 din 18 august 1998, a primit denumirea de Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova „C. S. Nicolăescu-Plopşor”.

Component al vieţii ştiinţifice şi culturale din Oltenia, unitatea de cercetare a devenit, în timp, una dintre instituţiile de renume care şi-a câştigat prestigiul nu numai pe plan local, dar şi la nivel naţional şi internaţional. În anul 1990, Institutul a fost organizat pe patru sectoare: sectorul de istorie-arheologie, sectorul de etnografie, filologie şi folclor, sectorul de economie-sociologie şi sectorul de filosofie, iar începând cu anul 2012, în urma reorganizării instituţiei, în cadrul acesteia funcţionează două departamente științifice: istorie-arheologie și etnografie-filologie-filosofie și un departament administrativ. Biblioteca Institutului deţine un impresionant fond de carte: 85.000 de cărţi, 882 de cărţi rare, dintre care 468 incluse în patrimonial cultural naţional şi 150.0000 de periodice, fond monografic de peste 1.000 de titluri cu lucrări tipărite în Oltenia şi în ţară.

Personalul științific, format, în primii ani de existență, din câţiva „cercetători cu oarecare experienţă, nu prea vârstnici” şi tineri, „mulţi dintre aceştia abia părăsind băncile facultăţilor”, numără, în prezent, peste 20 de cercetători ştiinţifici, doctori și doctoranzi, prin activitatea cărora instituția s-a dovedit a fi o prezență de excepție, unică în Oltenia, o instituție academică importantă a sistemului de cercetare românesc. În decursul timpului, prestigiul instituţiei s-a datorat oamenilor de înaltă ținută științifică care şi-au luat responsabilitatea formării şi îndrumării colectivelor de cercetători: prof. univ. dr. C. S. Nicolăescu Plopşor (1965-1968), prof. univ. dr. Gheorghe Ivănescu (1968-1971), prof. univ. dr. Dumitru Şandru (1971-1972), prof. univ. dr. Traian Lungu (1972-1973), prof. univ. dr. docent Titu Georgescu (1973-1975), prof. univ. dr. Constantin Bărbăcioru (1975-1979), prof. univ. dr. Ion Pătroi (1979-1990), prof. univ. dr. Gheorghe-Mihai Popilian (1990-1998), prof. univ. dr. Vladimir Osiac (1998-2001), prof. univ. dr. Cezar Avram (2001-2019).

În activitatea de cercetare sunt acoperite domenii variate, cu teme de interes ce vizează, în primul rând, regiunea Oltenia, dar și zonele geografice învecinate, româneşti şi balcanice. Culegerea, prelucrarea şi valorificarea imensului tezaur arheologic, arhivistic, lingvistic, etnografic existent în zonă, precum și studierea conexiunilor cu ariile culturale europene, alcătuirea de monografii ale personalităţilor locale şi naţionale, a unor studii privind localităţile sau diferite evenimente şi fenomene din istoria naţională sau universală, toate acestea au constituit teme de interes pentru cercetătorii din cadrul instituției.

Începând cu 1990, cercetarea se realizează pe baza unor programe de cercetare aprobate de către prezidiul Academiei Române şi de granturi obţinute prin concurs.  „Hallstattul timpuriu şi mijlociu în Oltenia”, „Romanitatea târzie şi străromânii dintre Carpaţi şi Dunăre (secolele III-XI)”, „Habitatul de la sfârşitul epocii bronzului şi începutul primei epoci a fierului în sud-vestul României”, „Istoria moşnenilor”, „Politici agrare în Oltenia anilor 1949-1962. Mutaţii socio-economice în satul românesc”, „Structuri sociale, norme şi elite în sud-vestul României (sec. XVI-XX)”, „Dicţionarul personalităţilor din Oltenia”, „Cultură şi civilizaţie urbană în stânga Dunării de Jos”, „Portrete şi imagini nobiliare în secolele XVI-XVIII”, „Biserică şi societate în sud-vestul României (secolele XIV-XX)”, „Civilizaţia tradiţională românească”, „Meşteşuguri săteşti pe teritoriul României”, „Interferenţe culturale şi spirituale între societăţile de tip tradiţional (rurale) şi industrial (urbane) în stânga Dunării de Jos”, „Credinţa ortodoxă şi tradiţia populară – între sacralitate şi raţionalitate”, „Contribuţii la cunoaşterea societăţii româneşti contemporane”, „Antropologie filosofică. Filosofia culturii şi axiologia”, „Revoluţie şi mentalitate în Ţara Românească. O istorie culturală a evenimentului politic”, „Valori semantice în toponimia românească”, „Cartea şi circulaţia cărţii între Carpaţi şi Dunăre (secolele XVI-XX)”, „Dicţionarul curentelor şi personalităţi filosofice româneşti” etc. sunt doar câteva dintre temele de cercetare abordate.

Prin rezultatele cercetărilor, materializate în studii, articole și lucrări de înaltă ținută științifică, colectivul de cercetători din cadrul acestei prestigioase instituții și-a adus o contribuție incontestabilă în păstrarea identității noastre, în cunoașterea și valorizarea patrimoniului cultural, dar și în promovarea valorilor culturale naționale în circuitul internaţional. Multe dintre lucrările științifice ale echipei de cercetători de la Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu Plopşor” au primit recunoaștere academică. Dintre acestea amintim: Avram Cezar Gabriel, Deceniul stalinist. Colectivizarea în faţa istoriei, premiul „MihailKogălniceanu” al Academiei Române; Anca Ceauşescu, Aşezările rurale din Câmpia Băileştiului (cu elemente de etnografie), premiul „Simion Mehedinţi” al Academiei Române;Sevastian Cercel, Drept civil. Teoria generală a actelor cu titlu gratuit (coautor), premiul „Andrei Rădulescu” al Academiei Române; Sevastian Cercel, Întreţinerea în contextul drepturilor fundamentale (coautor), premiul „Nicolae Titulescu” al Academiei Române;  Ileana Cioarec, Boierii Glogoveni, premiul „Nicolae Bălcescu” al Academiei Române; Dinică Ciobotea, Istoria moşnenilor I-1 (1829-1912), premiul „Nicolae Bălcescu” al Academiei Române; Gheorghe Dănişor, Filisofia dreptului. Marile curente (coautor), premiul „Simion Bărnuţiu” al Academiei Române; Gheorghe Iordache, Ocupaţii tradiţionale pe teritoriul României: studiu etnologic, premiul „Simion Florea Marian”; Simona Lazăr, Sfârşitul epocii bronzului şi începutul epocii fierului în sud-vestul României, premiul „Dimitrie Onciul” al Academiei Române; Nicolae Mihai, Revoluţie şi mentalitate în Ţara Românească (1821-1848). O istorie culturală a evenimentului politic, premiul „Nicolae Bălcescu” al Academiei; Ion Militaru,  Autonomia umbrei, premiul „Mircea Florian” al Academiei Române.

De asemenea, rezultatele cercetărilor membrilor institutului au primit recunoaştere naţională din partea unor instituţii de prestigiu. Printre acestea se numără: Vladimir Osiac, premiul „Nicolae Iorga”, al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, pentru lucrarea Politica Imperiului ţarist la Dunărea de Jos (1711-1878); Tudor Nedelcea, premiul „Perpessicius”, pentru îngrijirea ediţiei Ion D. Sîrbu, Opere. I. Jurnalul unui jurnalist fără jurnal. II. Corespondenţă, oferit de Muzeul Naţional al Literaturii Române; Gheorghe Dănişor, premiul „Istrate Micescu” al Uniunii Juriştilor din România pentru lucrarea Filosofia dreptului. Marile curente;  Narcisa Maria Mitu, premiile: III, ediţia a II-a/2011 şi II, ediţia a III-a/2012 ale Arhivelor Naţionale ale României; Georgeta Ghionea, premiul al II-lea al Arhivelor Naţionale ale României, ediţia I/2010; Ileana Cioarec, premiul Societăţii Istorice din România, „Constantin Giurescu”.

Conferințele cu participare națională și internațională, simpozioanele, sesiunile de comunicări științifice, mesele rotunde  și lansările de carte au fost și sunt o realitate curentă a activității desfășurate în cadrul instituției. De-a lungul anilor, ICSU „C. S. Nicolăescu Plopşor” a fost organizator sau partener în comitetul de organizare a unor  manifestări de prestigiu dintre care amintim: Simpozionul internaţional „Zilele Basarabiei şi Bucovinei” (2005), „Colloque de la Commission d’histoire de l’Académie Roumaine et de l’Académie Polonaise des Sciences” (2005), „Colocviul grupului de istorici franco-români” (2006), Simpozionul internaţional „România în sistemul relaţiilor internaţionale contemporane” (2006), „Sesiunea a XI-a a Comisiei bilaterale a istoricilor din România şi Rusia” (2006), Simpozionul internaţional „Românitate şi Latinitate în Uniunea Europeană” (ediţia I, 2007), „Al XI-lea Colocviu al Romaniştilor din Europa Centro-Orientală şi din Asia” (2007), Simpozionul internaţional „Comisia bilaterală a istoricilor din România şi Rusia” (sesiunea a XIII-a, 2008), Simpozionul internaţional „How to deal with cultural history today” (2009), Congresul internațional „Imagine şi putere politică în Secolul de aur (sec. XVI-XVII)” (2010), Congresul internațional „La voz de Clío: instrumentos y representaciones del poder en la comedia histórica barroca” (2011), Simpozionul internațional „Instituţiile juridice româneşti la 150 de ani de la reforma legislativă a lui A. I. Cuza/Romanian juridical institutions at 150 years of the legislative reform of A. I. Cuza” (2014), Colocviul național „Cultura populară în România. Context istoric şi specific cultural” (2014), Congresul internaţional „Biserică, cultură şi societate în secolele XVI-XVII (al VI-lea Colocviu internaţional al Secolului de Aur)” (2015), Conferinţa Internaţională „May 9 – Europe Day” (2015) ş.a.

Un rol important în viaţa culturală şi ştiinţifică a Olteniei l-au avut revistele editate de Institut, publicarea acestora înscriindu-se între preocupările principale ale conducerii şi ale colectivului de cercetători: „Arhivele Olteniei”, „Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane «C. S. Nicolăescu Plopşor»” şi „Hispanica felix”.  Acreditate CNCS şi incluse în baze de date internaţionale, revistele se bucură și în prezent de un prestigiu înalt, de o recunoaștere științifică binemeritată.

Acum, la ceas aniversar, putem să afirmăm că suntem onorați de colectivul de cercetători, de colaboratori și personalități ale lumii academice și universitare, alături de care am scris o frumoasă pagină de cultură și civilizație din infinitul istoriei.

UPDATE: Simpozion national: Comunitati umane, modernizare si urbanizare in sud-vestul Romaniei – 18 – 19 noiembrie 2020

ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO – UMANE „C. S. NICOLĂESCU-PLOPŞOR”

SIMPOZIONUL NAȚIONAL
COMUNITĂŢI UMANE, MODERNIZARE ŞI URBANIZARE ÎN SUD-VESTUL ROMÂNIEI

18-19 NOIEMBRIE 2020 – CRAIOVA, STR. UNIRII, NR. 68

PROGRAM

Simpozionul se va desfășura online

Miercuri, 18 noiembrie 2020

11.00-11.10 – Deschidere simpozion

11.00-13.00 – Ştiinţe istorice, arheologie

Moderatori:
Prof. univ. dr. Sevastian CERCEL, Cercet. şt. I – Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”
Cercet. şt. III, dr. Gabriel CROITORU, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”

Cercet. şt. III, dr. Simona LAZĂR, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Comunităţi umane din prima epocă a fierului din Oltenia
Conf.univ.dr./Cercetător asociat Mircea NEGRU, Universitatea din București – CICSA, O clădire cu „hypocaustum” descoperită în orașul roman Romula
Dr. Dumitru-Valentin PĂTRAȘCU, dr. Daniela-Liliana PĂTRAȘCU, Muzeul judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”, Documente relative la Tudor Vladimirescu şi familia sa aflate în patrimoniul Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”
Eugen PETRESCU, Director, coordonator Centrul de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălașa” din cadul Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Rm. Vâlcea, Comunităţi umane vâlcene: comunele Creţeni şi Mitrofani – repere identitare
Cercet. şt. III, dr. Gabriel CROITORU, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Din istoria calamităților naturale în spațiul românesc. Studiu de caz: Cutremurul din 1838 în județul Dolj
Cercet. şt. III, dr. Ileana CIOAREC, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Cula Coţofeanu-Pleşa din Beharca, judeţul Dolj
Cercet. şt. III, dr. Oana Andreia SÂMBRIAN, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Fake news şi (dez)informare despre Ţările Române la sfârşitul secolului al XVI-lea

13.00-13.30 Pauză

13.30-15.30 Moderatori:
Cercet. şt. III, dr. Georgeta GHIONEA, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”
Cercet. şt. III, dr. Narcisa Maria MITU, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”

Drd. Ion GAVRILĂ-CIOBOTEA, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, Programe de modernizare urbană în Craiova în perioada interbelică
Drd. Cristian-Iulian CEACÎRU, Muzeul Olteniei, Între extaz și agonie-viața culturală craioveană în anii primului război mondial
Lector univ. dr. Robert BISCHIN, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova, Calea ferată Craiova – Calafat, impactul asupra amenajării teritoriale a Craiovei
Drd. Lucian POPESCU-VAVA, Muzeul Olteniei, Consiliul de igienă și salubritate publică al orașului Craiova dezbateri și decizii la cumpăna secolelor XIX – XX
Cercet. şt. III, dr. Georgeta GHIONEA, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Comerţ şi civilizaţie. Reclama în presa din Oltenia interbelică
Drd. Cornel ȘOMÎCU, Școala Doctorală de Litere, Științe Umaniste și Aplicate Tg-Mureș, Efecte social-economice ale industrializării din perioada comunistă în zona Gorjului
Prof. univ. dr. Sevastian CERCEL, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Arhitect Gabriela–Iulia PERIEȚEANU, Orașul dunărean românesc. Creștere și descreștere pe malul Dunării la Calafat în secolul al XX-lea
Joi, 19 noiembrie 2020

11.00-13.00 Istorie, științe politice, relații internaționale

Moderatori:
Cercet. şt. III, dr. Oana Andreia SÂMBRIAN, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”
Cercet. şt. III, dr. Diana-Mihaela PĂUNOIU, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”

Cercet. şt. III, dr. Mihaela Iuliana BĂRBIERU, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Politica de dezvoltare regională a Olteniei după integrarea în UE a României
Cercet. şt. III, dr. Nicolae MIHAI, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Memoria Primului Război Mondial în Nordul Olteniei: de la cimitir la ajutorul social
Cercet. şt. III, dr. Narcisa MITU, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Organizarea administraţiei centrale a Domeniului Coroanei (1884-1947)
Cercet. şt. III, dr. Diana Mihaela PĂUNOIU, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Boli, epidemii şi campanii sanitare în Oltenia (1938-1940)
Cercet. şt. III, drd. Gabriel LOHON, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Egalitatea culinară. Strategii de alimentaţie publică în comunism
Cercet. şt. III, dr., Laura Antoaneta SAVA, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Implicarea Regimentului Dorobanţi în confruntările militare din anii 1941-1943
Prof. univ. dr. Cezar AVRAM, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Prof. univ. dr. Sevastian CERCEL, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Partidele politice din România în perioada 1990-2004
Cercet. şt. III, dr. Florin NACU, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Oltenia – profil istoric, politic, juridic, economic și social (1821-1914) – prezentare carte

13.00-13.30 Pauză

13.30-15.30 Studii culturale

Moderatori:
Cercet. şt. III, dr. Anca CEAUȘESCU, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”
Cercet. şt. III, dr. Ileana CIOAREC, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”

Cercet. şt. II, dr. Iustina NICA (BURCI), Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Formula populară de denominaţie, precursoare a numelui de familie actual
Lect. univ. dr. Gabriel Nicolae PRICINĂ, Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Sociale, Principii de înțelegere multidimensională a mediului urban
Cercet. şt. I, dr. Ion MILITARU, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Trei modele de comunitate: Thomas Hobbes, Jean Jacques Rousseau, Karl Marx
Dr. Roxana DECA, Muzeul Olteniei, Rolul comunităților virtuale în salvgardarea elementelor de patrimoniu cultural imaterial. Studiu de caz: Șezătoarea București
Cercet. şt. III, dr. Gabriela BOANGIU, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Memoria unor străzi din Craiova – valențe identitare ale povestirii vieții
Cercet. şt. III, dr. Loredana Maria ILIN-GROZOIU, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Profilaxie şi tratament prin ceaiurile tradiţionale. Privire specială asupra Olteniei
Cercet. şt. III, dr. Anca CEAUŞESCU, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Aspecte privind activitățile agrare reflectate în obiceiurile de Anul Nou
Conf. univ. dr. Elena-Camelia ZĂBAVĂ, Institutul Limbii Române / Universitatea „Sfinții Chiril și Metodiu” Veliko Târnovo, Bulgaria / Universitatea din Craiova, Limbajul comunității rurale oltenești reflectat în La lilieci, de Marin Sorescu și Focuri…, de C. Pădureanu

Descarca programul PDF

UPDATE: WEBMINAR „UMBRA LUI TANATOS: BOALĂ, MOARTE ȘI VĂDUVIE ÎN SECOLELE XVI-XVII”, 29-30 iunie 2020, Craiova

Program online

În perioada 29-30 iunie 2020, la inițiativa Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” din Craiova, s-a desfășurat prin intermediul platformei Zoom seminarul online „Umbra lui Thanatos: boală, moarte și văduvie în secolele XVI-XVII”. Organizat în colaborarea cu Universitatea din Basel (Elveția) și Universitatea din Valencia (Spania) și sub înaltul patronaj al Ambasadei Spaniei la București, webminarul și-a propus să umple golul de activitate științifică existent în ultima perioadă din cauza situației medicale în care ne aflăm la nivel mondial. Subiectele abordate în cadrul seminarului au tratat diverse puncte de vedere referitoare la moartea voievodului în Țara Românească în secolul al XVI-lea, exonerarea pentru omucidere în Țara Românească într-un cod de legi din 1652 , statutul văduvelor militarilor în Spania în secolul al XVII-lea, riturile funerare ale monarhilor în Italia, Spania și Mexic, imaginea războiului în primele forme de ziare de la sfârșitul secolului al XVI-lea, moartea lăuzei, precum și diverse reprezentări ale morții, bolii sau văduviei în literatura secolelor XVI-XVII. Webminarul s-a bucurat de prezența a 16 cercetători din Spania, Elveția, Franța, Italia, Polonia, România, SUA și Mexic. Conferințele au fost înregistrate și vor fi disponibile online în curând.

UMBRA LUI TANATOS: BOALĂ, MOARTE ȘI VĂDUVIE ÎN SECOLELE XVI-XVII
Webminar oferit prin intermediul Zoom
29 și 30 iunie 2020
Seminar interaciv organizat de: Oana A. Sâmbrian (Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Craiova) & Fernando J. Pancorbo (Universitatea din Basel)
Această inițiativă face parte din proiecul de cercetare „Izvoarele istorice ale literaturii în Balcani în secolele XVI-XVII” (AR. 5584/18.12.2019), desfășurat în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” din Craiova

29 iunie
Moartea regală: 9:30-10:30/10:45-11:45
Moartea domnitorului valah în izvoarele de secol XVI
Oana Sâmbrian (Academia Română, Craiova, România)


Moarte cumplită și exonerare pentru omucidere într-un cod de legi al Țării Românești din 1652
Teodor Sâmbrian (Universitatea din Craiova, România)

Moartea Izabelei de Portugalia și a lui Carol Quintul
Júlia Benavent (Universitatea din Valencia, Spania)

Ritualuri funerare pentru Carol Quintul în Mexic
Víctor Sanchis (Universitatea din Alicante, Spania)

Condiția socială a văduvei: 12:30-13:30
Împărăteasa văduvă și schimbarea statutului său
Rubén González Cuerva (Consiliul Superior al Cercetării Științifce, Madrid, Spania)


Umbra lui Marte: văduvele militarilor din armata spaniolă în prima jumătate a secolului al XVII-lea
Pawel Szadkowski (Universitatea din Wroclaw, Polonia)

De contagionis 15:00-16:30
Pandemia războiului în rapoartele militare ale secolului al XVII-lea
Carmen Espejo Cala (Universitatea din Sevilla, Spania)

Zone mărginașe și germeni: boala în literatura secolului de Aur
Ignacio Arellano Torres (Stony Brook University, New York, SUA)

Boală și hagiografie: durere și însănătoșire miraculoasă în Viața robului lui Dumnezeu, Gregorio López, în unele locuri din Noua Spanie (1613) de Francisco Laso
Marcos Cortés Guadarrama (Universitatea din Veracruz, Mexic)

30 iunie
Nascituri, morituri et de remediis: 10:00 – 11:30
Moartea lăuzei în Secolul de Aur
Jesús María Usunáriz (GRISO-Universitatea din Navarra, Spania)

Tratatele de medicină ale lui Ets Haim : polemici medicale în secolul al XVII-lea în ceea ce privește sângerarea
Fernando J. Pancorbo (Universitatea din Basel, Elveția)

Contele de Lemos și ciuma din Sardinia
Marta Galiñanes Gallén (Universitatea din Sassari, Italia)

Ai Carte, ai parte: 14:00 – 15:00 / 15:30 – 16:30
Reprezentări ale ciumei în literatura spaniolă din Secolul de Aur
José Enrique López Martínez (Universitatea Autonomă din Madrid, Spania)

Viața și moartea Sfântului Lazăr: reprezentări ale bolii la Mira de Amescua
Luis González (Universitatea din Toulouse-Jean Jaurès, Franța)

Boala în câteva piese de teatru ale lui Alarcon
Lillian vor der Walde Moheno (Universitatea Autonomă Metropolitană, Ciudad de México, Mexic)

Triumful lui Tanatos în Regatul din viața de apoi de Luis Vélez de Guevara
Robert Lauer (Univeristatea din Oklahoma, SUA)

Anunt rezultat interviu si susținere proiect managerial susținut în data de 31.01.2020

Ca urmare a punctajului obţinut de candidaţii care s-au prezentat în data de 31.01.2020 la concursul constând în interviu şi susţinerea proiectului managerial, organizat în vederea ocupării postului de conducere : Director institut de cercetare gradul II, cu normă întreagă, contract individual de muncă pe perioadă determinată (mandat de 4 ani), la Institutul de Cercetări Socio-Umane ,,C.S. Nicolăescu-Plopşorˮ din Craiova, Comisia de concurs a stabilit următoarele :

Nr. Crt. Codul de concurs atribuit candidatului   Nota obţinută   Situaţie candidat
  1   72   9,90   Admis
  2   113   8,85   Respins
  3   45   8,70   Respins

Contestaţiile cu privire la rezultatul obţinut în urma susţinerii interviului şi a proiectului managerial se vor depune prin Registratura Generală a Academiei Române la secretarul Comisiei de concurs, în termen de 2 zile lucrătoare de la data afişării acestuia, iar rezultatul soluţionării contestaţiilor se va afişa în termen de 1 zi lucrătoare pe site-ul şi la sediul Academiei Române.

Întocmit,

Secretar Comisie concurs

Anunț procedură de selecţie a dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării unui post de conducere (21 ianuarie 2020)

ANUNŢ

Ca urmare a Procesului Verbal încheiat astăzi, 21.01.2020, după îndeplinirea procedurii de selecţie a dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării unui post de conducere, Director institut de cercetare gradul II, cu normă întreagă, contract individual de muncă pe perioadă determinată (mandat de 4 ani), laInstitutul de Cercetări Socio-Umane ,,C.S. Nicolăescu-Plopşorˮ din Craiova,

În conformitate cu art. 19 alin. (2) şi (3) coroborat cu art. 20 din H.G. nr. 286/23.03.2011

– Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 221/31.03.2011 – , actualizată, coroborat cu art. 20 din Regulamentul pentru ocuparea funcţiilor de conducere în unităţile de cercetare ale Academiei Române,

Comisia de concurs constituită în baza aprobării Preşedintelui Academiei Române, în urma analizei dosarelor de concurs privind îndeplinirea condiţiilor de participare, a stabilit următoarele:

Nr. Cod atribuit Situaţie dosar
Crt. candidatului înscriere candidat
1 45 ADMIS
2 72 ADMIS
3 113 ADMIS

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se depun prin Registratura Generală a Academiei Române la secretarul Comisiei de concurs (Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologie), în termen de două zile lucrătoare de la afişarea acestuia, iar rezultatul soluţionării contestaţiilor se va afişa în termen de o zi lucrătoare pe site-ul şi la sediul Academiei Române.

Candidaţii admişi la selecţia dosarelor se vor prezenta în data de 31.01.2020, ora 10.00, la sediul Academiei Române din Bucureşti, Calea Victoriei 125, sector 1, pentru proba interviului şi susţinerea programului managerial. Identificarea se va face în baza cărţii de identitate.

Întocmit,

Secretarul Comisiei de concurs

Anunț concurs director

ACADEMIA ROMÂNĂ SECŢIA DE ŞTIINŢE ISTORICE ȘI ARHEOLOGIE


APROBAT
VICPREŞEDINTE

Data: 18.XII. 2019

A N U N Ţ

Secţia de Științe Istorice și Arheologie a Academiei Române anunţă scoaterea la concurs a unui post de conducere:

Director institut de cercetare gradul II, cu normă întreagă, contract individual de muncă pe perioadă determinată (mandat de 4 ani), la Institutul de Cercetări Socio-Umane ;,C.S. Nicolăescu-Plopşorˮ (ICSU Plopşor), Craiova

Documente solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Preşedintelui Academiei Române; b) copie act de identitate;
c) copie de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice;
d) copie de pe Ordinul Ministrului Educatiei, de acordare a gradului profesional de cercetător ştiintific I sau profesor universitar;
e) copie, după caz, de pe ordinul/decizia numire în calitate de cercetător ştiinţific gradul I, cercetător ştiintific gradul II, respectiv profesor sau conferenţiar universitar.
f) curriculum vitae (semnat şi datat);
g) lista lucrărilor ştiintifice publicate (semnată şi datată);
h) memoriu de activitate științifică (semnat şi datat); i) proiectul managerial (semnat şi datat);
j) are competență în managementul cercetării-dezvoltării prin absolvirea de programe de studii, cursuri sau stagii de pregătire care au ca obiect managementul cercetării-dezvoltării din țară sau din strținătate, dovedită prin atestat sau experiență de minimum 2 ani în activitatea de conducere a unei unități de cercetare-dezvoltare a unei subunități a acesteia sau a unui compartiment de cercetare-dezvoltare (laborator, departament etc.) dovedită printr-un act/document care confirmă această experiență;
k) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
l) cazierul judiciar;
m) declarație pe proprie răspundere că nu este implicat și nu are calitatea de învinuit sau inculpat în vreun proces penal, în conformitate cu art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii;
n) copie de pe carnetul de muncă sau după caz adeverinţe care atestă vechimea în muncă;
o) certificat de cazier fiscal;
p) declarație pe proprie răspundere că nu a adus vreun prejudiciu patrimonial vreunei unități de cercetare-dezvoltare.
Documentele se vor prezenta şi în original în vederea certificării „conform cu originalul”. Dosarele de concurs se depun la Registratura Academiei Române din Calea Victoriei nr. 125, sector 1, Bucureşti până la data de 20.01.2020 ora 15:00 (Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 10-14 la telefon: 021. 212.86.40 interior 125 sau la sediul Academiei Române, camera 28.

Condiţii generale şi specifice pentru ocuparea postului de director institut de cercetare:
– studii superioare de lungă durată şi titlul ştiinţific de doctor;
– experienţă în activitatea de cercetare din profilul institutului de minimum 10 ani;
– titlul de cercetător ştiinţific gradul I, profesor universitar sau membru titular ori corespondent al Academiei Române; în mod excepţional pot candida şi cercetători ştiinţifici II sau conferenţiari universitari;
– competenţă managerială, decizională şi profesională, probată prin experienţa anterioară şi/sau prin atestat pentru management în cercetare-dezvoltare;

Condițiile necesare ocupării unui post de natură contractuală:
Poate ocupa postul vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Bibliografia / tematică
Legea 752/27.12.2001 – privind organizarea și funcționarea Academiei Române, republicată în 2009 (M.O. 299/07.05.2009);
Legea 319/08.07.2003 (M.O. 530/23.07.2003) – privind Statutul personalului de cercetare – dezvoltare;  Statutul Academiei Române;

Etapele concursului:
– Selecţia dosarelor de concurs
– Interviu şi susţinerea proiectului managerial

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de 21.01.2020, la avizierul Academiei Române şi al ICSU Plopșor, precum şi pe site-ul Academiei Române şi al ICSU Plopșor în aceiaşi zi.
Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se înregistrează la Registratura Generală a Academiei Române şi se depun la secretarul Comisiei de concurs (Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologie) în termen 2 zile lucrătoare de la afişarea acestuia. Contestaţiile se soluţionează în termen de 1 zi lucrătoare.
Interviul şi susţinerea proiectului managerial se vor desfăşura în data de 31. 01 2020, ora 10.00, la sediul Academiei Române, Calea Victoriei 125, sector 1. Accesul în sala de concurs se va face în baza cărţii de identitate în original, iar candidaţii sunt rugaţi să se prezinte cu 10 minute înainte de începerea concursului.
Rezultatul interviului şi al susţinerii proiectului managerial se vor afişa la avizierul Academiei Române şi al ICSU Plopșor, precum şi pe site-ul Academiei Române şi al ICSU Plopșor în termen de 1 zi lucrătoare de la data desfăşurării concursului.
Contestaţiile cu privire la rezultatul interviului şi al susţinerii proiectului managerial se înregistrează la Registratura Generală a Academiei Române şi se depun la secretarul Comisiei de concurs (Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologie) în termen de 2 zile lucrătoare de la data afişării rezultatului şi se soluţionează în termen de 1 zi lucrătoare. Rezultatul final se va afişa în data de 7 februarie 2020 la avizierul Academiei Române şi al ICSU Plopșor, precum şi pe site-ul Academiei Române şi al ICSU Plopșor.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 10-14 la telefon: 021. 212.86.40 interior 125 sau la sediul Academiei Române, camera 28.

PREŞEDINTE SECŢIE
Acad. Victor Spinei

Anunț

Secţia deŞtiinţe Istorice şi ArheologieANUNŢCa urmare a Procesului Verbal încheiat astăzi, 13.09.2019, în urma îndeplinirii procedurii de concurs organizat în vederea ocupării unui post de conducere director institut de cercetare gradul II, normă întreagă, mandat de 4 ani, la Institutul de Cercetări Socio-Umane ,,C.S. Nicolăescu-Plopşorˮ, din Craiova, al Academiei Române, constând în proba interviului şi a susţinerii proiectului managerial,

Ca urmare a solicitării de retragere din concurs, depusă de candidatul având atribuit codul 3611,

În conformitate cu prevederile Regulamentului pentru ocuparea funcţiilor de conducere în unităţile de cercetare ale Academiei Române, Comisia de concurs constituită în baza aprobării Preşedintelui Academiei Române, a stabilit următoarele:

Nr. Crt. Cod atribuit candidatului Nota obţinută Situaţie candidat

1 3611 Retras din concurs

2 3650 9,79 ADMIS

Contestaţiile cu privire la rezultatul interviului şi al susţinerii proiectului managerial se depun la Registratura Generală a Academiei Române, în termen de o zi lucrătoare de la afişarea acestuia, iar rezultatul soluţionării contestaţiilor se va afişa în termen de o zi lucrătoare pe site-ul şi la sediul Academiei Române.

Întocmit,

Secretarul comisiei de concurs

Anunț concurs director ICSU Nicolăescu-Plopsor


ACADEMIA ROMÂNĂ
SECŢIA DE ŞTIINŢE ISTORICE ȘI ARHEOLOGIE
De acord,
Vicepreşedinte,
Acad. Victor Spinei
Data: 31.VII. 2019
A N U N Ţ


Secţia de Științe istorice și arheologie a Academiei Române anunţă scoaterea la concurs a unui post de conducere:
Director institut de cercetare gr. II la Institutul de Cercetări Socio-Umane ;,C.S. Nicolăescu-Plopşorˮ (ICSU Plopşor), Craiova
Documente solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Preşedintelui Academiei Române;
b) copie act de identitate;
c) copie de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice;
d) copie de pe Ordinul Ministrului Educatiei, de acordare a gradului profesional de cercetător ştiintific I sau profesor universitar;
e) copie, după caz, de pe ordinul/decizia numire în calitate de cercetător ştiinţific gradul I, cercetător ştiintific gradul II, respectiv profesor sau conferenţiar universitar.
f) curriculum vitae (semnat şi datat);
g) lista lucrărilor ştiintifice publicate (semnată şi datată);
h) memoriu de activitate științifică (semnat şi datat);
i) proiectul managerial (semnat şi datat);
j) are competență în managementul cercetării-dezvoltării prin absolvirea de programe de studii, cursuri sau stagii de pregătire care au ca obiect managementul cercetării-dezvoltării din țară sau din strținătate, dovedită prin atestat sau experiență de minimum 2 ani în activitatea de conducere a unei unități de cercetare-dezvoltare a unei subunități a acesteia sau a unui compartiment de cercetare-dezvoltare (laborator, departament etc.) dovedită printr-un act/document care confirmă această experiență;
k) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
l) cazierul judiciar;
m) declarație pe proprie răspundere că nu este implicat și nu are calitatea de învinuit sau inculpat în vreun proces penal, în conformitate cu art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii;
n) copie de pe carnetul de muncă sau după caz adeverinţe care atestă vechimea în muncă;
o) certificat de cazier fiscal;
p) declarație pe proprie răspundere că nu a adus vreun prejudiciu patrimonial vreunei unități de cercetare-dezvoltare.
Documentele se vor prezenta şi în original în vederea certificării „conform cu originalul”.
Dosarele de concurs se depun la Registratura Academiei Române din Calea Victoriei nr. 125, sector 1, Bucureşti până la data de 30 VIII 2019 ora 13:00 (termenul limită de depunere: 30 de zile calendaristice de la data publicării anunţului).
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 10-14 la telefon: 021. 212.86.40 interior 125 sau la sediul Academiei Române, camera 28.
Condiţii generale şi specifice pentru ocuparea postului de director institut de cercetare:

 • studii superioare de lungă durată şi titlul ştiinţific de doctor;
 • experienţă în activitatea de cercetare din profilul institutului de minimum 10 ani;
 • titlul de cercetător ştiinţific gradul I, profesor universitar sau membru titular ori corespondent al Academiei Române; în mod excepţional pot candida şi cercetători ştiinţifici II sau conferenţiari universitari;
 • competenţă managerială, decizională şi profesională, probată prin experienţa anterioară şi/sau prin atestat pentru management în cercetare-dezvoltare;
  Condițiile necesare ocupării unui post de natură contractuală:
  Poate ocupa postul vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
  a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
  Tipul probelor de concurs:
  Concursul constă în analiza şi evaluarea dosarului candidatului, proba interviului şi audierea candidatului cu privire la susţinerea proiectului managerial.
  Concursul se va desfăşura la sediul Academiei Române (Calea Victoriei nr. 125, sector 1, Bucureşti), în data de 13.IX. la ora 10.00.
  Bibliografia / tematică
   Legea 752/27.12.2001 – privind organizarea și funcționarea Academiei Române, republicată în 2009 (M.O. 299/07.05.2009);
   Legea 319/08.07.2003 (M.O. 530/23.07.2003) – privind Statutul personalului de cercetare – dezvoltare;
   Statutul Academiei Române;

  Calendarul de desfăşurare a concursului:
  Analiza dosarelor de concurs se va face de către comisia de concurs în ziua de 2 IX a.c., afişarea rezultatului selecţiei dosarelor se va face la avizierul Academiei Române şi al ICSU Plopșor, precum şi pe site-ul Academiei Române şi al ICSU Plopșor în aceiaşi zi (cu 10 zile calendaristice înainte de data desfăşurării concursului), iar concursul se va desfăşura la Sala de Consiliu din Academia Română în ziua de 13. IX, începând cu orele 10.00 şi va consta într-un interviu şi susţinerea programului managerial de către fiecare candidat în faţa comisiei de concurs.
  Contestaţiile cu privire la rezultatul selectării dosarelor se depun la Registratura Generală a Academiei Române până la data de 3. IX, orele 15.00 (maxim două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor). Contestaţiile se soluţionează în termen de o zi lucrătoare.
  Proba interviului şi susţinerea proiectului managerial se va desfăşura în data de 13. IX, ora 10.00 la sediul Academiei Române. Accesul în sala de concurs se va face în baza cărţii de identitate în original, iar candidaţii sunt rugaţi să se prezinte cu 10 minute înainte de începerea concursului.
  Rezultatul final al concursului se va afişa la avizierul Academiei Române şi al ICSU Plopșor, precum şi pe site-ul Academiei Române şi al ICSU Plopșor în termen de 1 zi lucrătoare de la data desfăşurării concursului.
  Contestaţiile se depun la Registratura Generală a Academiei Române în termen 1 zi lucrătoare de la data afisării rezultatului final al concursului şi se soluţionează în termen de o zi lucrătoare.
  Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 10-14 la telefon: 021. 212.86.40 interior 125 sau la sediul Academiei Române, camera 28.
  PREŞEDINTE SECŢIE,
  Acad. Victor Spinei