CENTRU ȘI MARGINE. CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ÎN SPAȚIUL SUD-EST EUROPEAN – EDIȚIA I

Apel la contributie

Program

Norme de redactare

Proiectul de cercetare interdisciplinară CENTRU SI MARGINE. CULTURĂ ȘI
CIVILIZAȚIE ÎN SPAȚIUL SUD-EST EUROPEAN se desfăşoară în perioada 1 ianuarie 2023 — 31 decembrie 2024 și îşi propune să contureze o viziune de ansamblu asupra diversității culturale din spaţiul sud-est european, al spaţiului balcanic, cum mai este numit, prin prisma formelor specifice, locale şi regionale, dar si prin elementele comune generale.

Proiectul se derulează în două etape:

 • Conferința Internaţională CENTRU SI MARGINE. CULTURA SI CIVILIZAŢIE ÎN
  SPAŢIUL SUD-EST EUROPEAN, Craiova, 27-28 octombrie 2023.
 • publicarea unui volum colectiv, la o editură acreditată CNCS, care să cuprindă rezultatele
  cercetărilor, şi diseminarea acestuia în biblioteci nationale şi internationale (2024).

Instituţii partenere:

= Universitatea din Craiova. Institutul de Balcanologie. Centrul de Studii Culturale Sud-Est
Europene

= Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova „C.S. Nicolăescu-Plopșor”, Academia
Română

= Universitatea din Novi Sad, Facultatea de Filosofie, Catedra de Limba si Literatura Română

= Universitatea „Sfinții Chiril şi Metodiu” din Veliko-Tarnovo, Facultatea de Litere, Centrul
„Balcani”

= Asociaţia Culturală „Carmina Balcanica”, Craiova.
Lumea contemporană nu mai poate fi înţeleasă si trasată static, într-o viziune închisă, ci prin prisma schimbărilor constante, astfel că interesul pentru domeniile interculturalitatii este firesc in contextul istoric prezent. Demersul nostru porneşte de la afirmaţia lui Mircea Eliade că „Nu ne putem imagina o cultură europeană redusă numai la formele ei occidentale. Culturaliceşte, ca şi spiritualiceşte, Europa se întregeşte cu tot ce a creat şi a păstrat spaţiul carpato-balcanic”. Creând un arc peste timp, Eugen Simion remarca faptul că „Bogăția Europei depinde de bogăţia şi diversitatea culturilor nationale/…/ Cultura nu trebuie să ne despartă, trebuie să ne apropie pe noi, europenii din Est, din Vest, din Sud-Est, din centrul sau din nordul Europei. Dialogul cultural nu trebuie purtat numai între Est şi Vest, ci şi între Est şi Est”. Prin tema propusă dorim să contribuim la o mai bună cunoaştere reciprocă — în plan intercultural.

Spaţiul sud-est european a fost analizat prin „constantele antropo-geografice”, dar şi prin
destinul istoric comun care a conferit multe similitudini politice, religioase ori culturale ţărilor din regiune. Această „cetate naturală a unei mari unităţi geografice”, cum o definea V. Papacostea, şi a unei mari unităţi istorice, adăugăm noi, a determinat totodată şi multiple interferenţe culturale.

Balcani, Balcanitate, Balcanism! Termenul din urmă a acumulat — în timp — o conotaţie vădit peiorativă. Gândirea stereotipă — şi nu tocmai inocentă — a unui Occident orgolios pare a continua (încă) să plaseze asupra lui un stigmat negativ. Spiritualitatea, arta, cărțile de înţelepciune, ca şi toate formele de interpenetraţie spirituală ar trebui să justifice o de-peiorativizare a modului în care este privită şi înţeleasă lumea Levantului. În acest sens, există deja solide argumente: toate temeiurile civilizaţiei europene îşi au sorgintea în spaţiul balcanic. Ideea de democraţie s-a născut la poalele Athenei. Ideea de constituţie a apărut în spaţiul grecesc. Creştinismul avea să se răspândească în Europa prin marea operă apostolică începută în Grecia. Într-un interviu, academicianul român Răzvan Theodorescu reamintea că, deşi atentatul de la Sarajevo a dus la declanşarea primului război
mondial, n-ar trebui să dăm uitării că Sarajevo a fost cândva perceput ca un nou Ierusalim, acolo convietuind toate civilizațiile: musulmană, creştină, mozaică. Şi astfel de exemple ar putea continua. Se uită că Balcanii, priviţi azi ca un tărâm al intolerantei, au fost cândva model şi pildă de toleranţă.

Această parte a Europei a fost de-a lungul secolelor un spaţiu în care s-au confruntat popoare şi civilizaţii, dar şi un spaţiu în care s-au născut culturi noi, în care oamenii au învăţat să convietuiasca si să isi respecte valorile. De la primele populații neolitice care au străbătut Peninsula Balcanică înaintând spre Dunăre și până în zbuciumatul secol XX, sud-estul Europei a stat mărturie despre cum pot fi depăşite confruntările, iar cultura si civilizaţia pot ieși victorioase.

Plecând de la ceea ce-l atrăsese pe marele istoric român N. Iorga — Orientul ce cuprinde
„Estul Europei (…) participând la civilizaţia Europei” — intentiondm ca prin lucrările participanţilor să revelăm nu numai specificul cultural al fiecărei tari din această „unitate” şi al ansamblului sud-est european, dar şi specificul dialogului Orient-Occident. Cu alte cuvinte dorim să evidentiem contribuţia civilizaţiei şi a culturii spaţiului sud-est european, inclusiv balcanic la cultura şi civilizaţia europeană.

Conferinţa se va desfăşura pe următoarele secţiuni:

 1. Filologie
 2. Studii culturale
 3. Istorie / Istoria mentalităților
  Conferinţa se va desfășura în regim online.
  Comunicarile se pot susţine în limba română sau în limba engleză.

Termen limită pentru înscriere: 10 octombrie 2023
Taxa de înscriere: 100 de lei pentru participare online. Se achită în contul Asociaţiei Internaţionale „Carmina Balcanica” – Cont CEC BANK, Calea Bucuresti A 21, Craiova,
RO81CECEDJ0430RON1093459, până la 10 octombrie 2023.

Taxa acoperă:

= accesul la comunicările conferinţei;

= publicarea în volum (a lucrărilor acceptate de Comitetul ştiinţific);

Comitetul ştiinţific:

Prof. univ. dr. Nicu PANEA (Universitatea din Craiova)

Conf. univ. dr. Camelia ZĂBAVĂ (Universitatea din Craiova)

Prof. univ. dr. Virginia POPOVICI (Universitatea din Novi Sad, Facultatea de Filosofie)

Prof. univ. dr. Marina PULA-BĂDESCU (Universitatea din Novi Sad, Facultatea de Filosofie)

Prof. univ. dr. Sanja MARICIC-MESAROVIC (Universitatea din Novi Sad, Facultatea de Filosofie)

Conf. univ. dr. Marinel NEGRU (Universitate din Belgrad, Facultarea de învăţători)

Prof. univ. dr. Zhivka KOLEVA-ZLATEVA (Universitatea „Sfinţii Chiril şi Metodiu” din Veliko-
Tarnovo)

Prof. univ. dr. Anastasia PETROVA (Universitatea „Sfinții Chiril şi Metodiu” din Veliko-Tarnovo)

Prof. univ. Sevastian CERCEL (Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova „Nicolăescu-
Plopsor”)

Prof. univ. dr. Mihaela ALBU (Uniunea Scriitorilor din România, Preşedinta Asociaţiei Culturale „Carmina Balcanica”)

Comitetul de organizare:

Conf. univ. dr. Camelia ZĂBAVĂ (Universitatea din Craiova)

Prof. univ. dr. Mihaela ALBU (Asociaţia Culturală „Carmina Balcanica”)

Cercet. şt. III dr. Mihaela BARBIERU (Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova „C.S.
Nicolăescu-Plopşor”)

Cercet. şt. II dr. Simona LAZĂR (Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova „C.S. Nicolăescu-Plopsor”)

Prof. univ. dr. Virginia POPOVICI (Universitatea din Novi Sad, Facultatea de Filosofie)

Conf. univ. dr. Mircea NEGRU (Universitatea Spiru Haret/ Universitatea din Craiova)

Formularele de inregistrare se vor expedia pe adresele:
[email protected], miha_ [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

FIRST EDITION

The interdisciplinary research project CENTER AND MARGIN. CULTURE AND
CIVILIZATION IN THE SOUTH-EAST EUROPE takes place between January 1, 2023 and
December 31, 2024 and aims to outline an overview of cultural diversity in the South-East European space, of the Balkan space, as it is also called, in terms of specific forms, local and regional, but also through general common elements.

The project is carried out in two stages:

 • The international Conference CENTER AND MARGIN. CULTURE AND CIVILIZATION
  IN THE SOUTH-EAST EUROPEAN SPACE, Craiova, October 27-28, 2023.
 • the publishing of a collective volume, at a CNCS accredited publishing house, including
  research results, and its dissemination in national and international libraries (2024).

Partner institutions:
= University of Craiova. Institute of Balkanology. Center for South-East European Cultural Studies

= University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Department of Romanian Language and
Literature

= “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, Faculty of Letters, “Balkans”
Center

„ “CS. Nicolăescu-Plopşor” Institute for Research Social Studies and Humanities from
Craiova, Romanian Academy

= “Carmina Balcanica” Cultural Association, Craiova.


The contemporary world can no longer be understood and conceived statically, in a closed
vision, but through the acknowledging of the constant changes, so the interest in the fields of interculturality is natural in the present historical context. Our approach starts from Mircea Eliade’s statement that “We cannot imagine a European culture reduced only to its Western forms. Culturally, as well as spiritually, Europe is complete with everything the Carpatho-Balkan space has created and preserved”. Creating an arc over time, Eugen Simion remarked that “The richness of Europe depends on the richness and diversity of national cultures. Culture must not divide us, it must bring us, Europeans from East, West, South-East, Central or Northern Europe, closer together. The cultural dialogue must not only be conducted between East and West, but also between East and East”. Through the proposed theme, we want to contribute to a better mutual knowledge — at intercultural
level.

The South-East European space was analyzed through its “anthropo-geographical constants”, but also through the common historical destiny that conferred many political, religious or cultural similarities to the countries in the region. This “natural fortress of a great geographical unity”, as V. Papacostea defined it, and of a great historical unity, we add, caused multiple cultural interferences as well.

Balkans, Balkanity, Balkanism! The latter term has accumulated — over time — an overtly
pejorative connotation. The stereotypical — and not exactly innocent — thinking of a prideful West seems to continue to place a negative stigma on it. Spirituality, art, books of wisdom, and all forms of spiritual interpenetration should justify a de-pejorativization of how the world of the Levant is viewed and understood. In this regard, there are already solid arguments: all the foundations of European civilization have their origin in the Balkan area. The idea of democracy was born next to Athens. The idea of a constitution appeared in the Greek space. Christianity was to be spread throughout Europe, through the great apostolic work begun in Greece. In an interview, the Romanian academician Razvan Theodorescu reminded that, although the attack in Sarajevo led to the outbreak
of World War I, we should not forget that Sarajevo was once perceived as a new Jerusalem, where all civilizations coexisted: Muslim, Christian, Mosaic. And such examples could go on. It is forgotten that the Balkans, regarded today as a land of intolerance, were once a model and example of tolerance.

This part of Europe has been, over the centuries, a place where peoples and civilizations have confronted, but also a place where new cultures have been born, where people have learned to live together and respect their values. From the first Neolithic populations to cross the Balkan Peninsula advancing towards the Danube until the tumultuous 20th century, the Southeastern Europe has testified on how confrontations can be overcome and culture and civilization can emerge victorious.

Starting from what appealed to the great Romanian historian, N. Iorga — the East comprising the “Eastern Europe (…) participating in the civilization of Europe” — we intend, through the works of the participants, to reveal not only the cultural specificity of each country in this “unity” and of the South-East European ensemble, but also the specificity of the East-West dialogue. In other words, we want to highlight the contribution of the civilization and culture of the South-East European area, including the Balkans, to the European culture and civilization.

The conference will be held on the following sections:

 1. Philology
 2. Cultural Studies
 3. History / History of mentalities
  The conference will be held in hybrid regime.
  The communications may be delivered in Romanian or English.

Application deadline: October 10, 2023

Registration fee: 100 lei (20 curos) for online participation. Is paid into the account of “Carmina Balcanica” International Association: Account CEC BANK, Calea Bucuresti A 21, Craiova, RO81CECEDJ0430RON1093459, by October 10, 2023.

The fee covers:
= access to conference communications;
= publication in volume (of papers accepted by the Scientific Committee);

Scientific Committee:

Professor Nicu PANEA (University of Craiova)

Associate Professor Camelia ZABAVA (University of Craiova)

Professor Virginia POPOVICI (University of Novi Sad, Faculty of Philosophy)

Professor Marina PUIA-BADESCU (University of Novi Sad, Faculty of Philosophy)

Professor Sanja MARICIC-MESAROVIC (University of Novi Sad, Faculty of Philosophy)
Associate Professor Marinel NEGRU (University of Belgrad, Faculty of teachers)

Professor. Zhivka KOLEVA-ZLATEVA (“Saints Cyril and Methodiu” University of Veliko-
Tamovo)

Professor Anastasia PETROVA (“Saints Cyril and Methodiu” University of Veliko-Tarnovo)

Professor Sevastian CERCEL (“C.S. Nicolăescu-Plopşor” Institute for Research Social Studies and Humanities from Craiova)

Professor Mihaela ALBU (Union of Writers from Romania, President Cultural Association “Carmina Balcanica”)

Organizing Committee:

Associate Professor Camelia ZABAVA (University of Craiova)

Professor Mihaela ALBU (Cultural Association “Carmina Balcanica”)

3″ Degree Scientific Researcher Mihaela BARBIERU (“C.S. Nicolăescu-Plopşor” Institute for
Research Social Studies and Humanities from Craiova)

2″4 Degree Scientific Researcher Simona LAZAR (“C.S. Nicolăescu-Plopșor” Institute for Research
Social Studies and Humanities from Craiova)

Professor Virginia POPOVICI (University of Novi Sad, Faculty of Philosophy)

Associate Professor Mircea NEGRU (Spiru Haret University/ University of Craiova)

Registration forms will be sent to the following e-mail addresses: [email protected], miha_ [email protected], [email protected], [email protected], popovic. [email protected]