Rezultat concurs Publicat azi, 21.06.2018, orele 14.32   Proces verbal_Selecșie dosare concurs Publicat azi, 11.06.2018, orele 15.40   ACADEMIA ROMîN -îSECțiA DE AzTIINăE ISTORICE E?I ARHEOLOGIE

Aprobat, Vicepreședinte, Acad. Victor Spinei

Data: 11 V 2018

ANUNă

Secția de E?tiinșe Istorice și Arheologie a Academiei Romăne anunăț scoaterea la concurs a unui post de conducere:

 • Director institut de cercetare Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”

î Documente solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs:

a) cerere de înscriere la concurs adresată Președintelui Academiei Romăne;

b) copie act de identitate;

c) copie de pe diploma de doctor în ramura de știinăț corespunzătoare postului, precum și de pe alte diplome sau titluri științifice;

d) copie de pe Ordinul Ministrului Educatiei, de acordare a gradului profesional de cercetător știintific I sau profesor universitar;

e) copie, după caz, de pe ordinul/decizia numire în calitate de cercetător științific gradul I, cercetător știintific gradul II, respectiv profesor sau conferențiar universitar.

f) curriculum vitae (semnat și datat);

g) lista lucrărilor știintifice publicate (semnată și datată);

h) memoriu de activitate știinșifică (semnat și datat);

i) proiectul managerial (semnat și datat);

j) are competenșă în managementul cercetării-dezvoltării prin absolvirea de programe de studii, cursuri sau stagii de pregătire care au ca obiect managementul cercetării-dezvoltării din șară sau din strținătate, dovedită prin atestat sau experienșă de minimum 2 ani în activitatea de conducere a unei unităși de cercetare-dezvoltare a unei subunităși a acesteia sau a unui compartiment de cercetare-dezvoltare (laborator, departament etc.) dovedită printr-un act/document care confirmă această experienșă;

k) adeverinăț medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

l) cazierul judiciar;

m) declarașie pe proprie răspundere că nu este implicat și nu are calitatea de învinuit sau inculpat în vreun proces penal, în conformitate cu art. 292 din Codul penal privind falsul în declarații;

n) copie de pe carnetul de muncă sau după caz adeverinăe care atestă vechimea în muncă;

o) certificat de cazier fiscal;

p) declarașie pe proprie răspundere că nu a adus vreun prejudiciu patrimonial vreunei unităși de cercetare-dezvoltare.

Documentele se vor prezenta și în original în vederea certificării „conform cu originalul”.

Dosarele de concurs se depun la Registratura Academiei Romăne din Calea Victoriei nr. 125, sector 1, București pănă la data de 10 VI 2018, ora 15:00 (termenul limită de depunere: 30 de zile calendaristice de la data publicării anunăului). Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele 10-14 la telefon: 0212128640 interior 125 sau la sediul Academiei Romăne camera 28, secretar comisiei de concurs dl. Cristian Bobicescu. Condiții generale și specifice pentru ocuparea postului de director institut de cercetare:

 • studii superioare de lungă durată și titlul științific de doctor;
 • experienăț în activitatea de cercetare din profilul institutului de minimum 10 ani;
 • titlul de cercetător științific gradul I, profesor universitar sau membru titular ori corespondent al Academiei Romăne; în mod excepțional pot candida și cercetători științifici II sau conferențiari universitari;
 • competenăț managerială, decizională și profesională, probată prin experienăa anterioară și/sau prin atestat pentru management în cercetare-dezvoltare;

*** Fișa postului î� anexa 1. newbalance chaussures Condișiile necesare ocupării unui post de natură contractuală: Poate ocupa postul vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. a) are cetățenia romănă, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținănd Spațiului Economic European și domiciliul în Romănia;
 2. b) cunoaște limba romănă, scris și vorbit;
 3. c) are vărsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinăei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerinăelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvărșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvărșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Tipul probelor de concurs: Concursul constă în analiza și evaluarea dosarului candidatului, proba interviului și audierea candidatului cu privire la susținerea proiectului managerial. Concursul se va desfășura la sediul Academiei Romăne (Calea Victoriei nr. Chaussures Homme New Balance 125, sector 1, București), în data de 21 VI la ora 10.00. Bibliografia / tematică

 • Legea 752/27.12.2001 î� privind organizarea și funcșionarea Academiei Romăne, republicată în 2009 (M.O. 299/07.05.2009);
 • Legea 319/08.07.2003 (M.O. 530/23.07.2003) î� privind Statutul personalului de cercetare î� dezvoltare;
 • Statutul Academiei Romăne;

Calendarul de desfășurare a concursului: Analiza dosarelor de concurs se va face de către comisia de concurs în ziua de 11 VI a.c., afișarea rezultatului selecției dosarelor se va face la avizierul Academiei Romăne și al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”, precum și pe site-ul Academiei Romăne și al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” în aceeași zi (cu 10 zile calendaristice înainte de data desfășurării concursului), iar concursul se va desfășura la Sala de Consiliu din Academia Romănă în ziua de 21 VI, începănd cu orele 10,00 și va consta într-un interviu și susținerea programului managerial de către fiecare candidat în faăa comisiei de concurs. new balance sitemap Contestațiile cu privire la rezultatul selectării dosarelor se depun la Registratura Generală a Academiei Romăne pănă la data de 13 VI, orele 15.00 (maxim două zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor). Contestațiile se soluționează în termen de o zi lucrătoare. Proba interviului și susținerea proiectului managerial se va desfășura în data de 21 VI, ora 10.00 la sediul Academiei Romăne. Accesul în sala de concurs se va face în baza cărții de identitate în original iar candidații sunt rugați să se prezinte cu 10 minute înainte de începerea concursului. new balance sitemap Rezultatul final al concursului se va afișa la la avizierul Academiei Romăne și al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”, precum și pe site-ul Academiei Romăne și al Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” în termen de maxim două zile de la data desfășurării concursului. chaussures newbalance pas cher Contestațiile se depun la Registratura Generală a Academiei Romăne în termen de două lucrătoare de la data afisării rezultatului final al concursului. Contestațiile se soluționează în termen de o zi lucrătoare. Relații suplimentare se pot obține zilnic între orele 10-14 la telefon: 021. 212.86.40 interior 125 sau la sediul Academiei Romăne camera 28, de la secretarul comisiei de concurs, dl. Cristian Bobicescu. î       Propun aprobarea, PREAzEDINTE SECțiE, Acad.