GRISCU (Grupul de istorie culturalA?) a luat naAYtere A�n anul 2010, la iniA?iativa unor membri ai institutului, interesaA?i aceastA? disciplinA? a istoriei (Nicolae MIHAI AYi Oana SA�MBRIAN-TOMA). Ideea sa de bazA? a fost realizarea unui network care sA? includA? atA?t colegi din A?arA?, cA?t AYi membri din strA?inA?tate, A�n vederea promovA?rii acestui domeniu prin organizarea deA� manifestA?ri AYtiinA?ifice, editarea unor volume sau reviste de profil, derularea unor proiecte comune de cercetare.

GRISCU A�AYi propune:

  1. sA? militeze pentru dezvoltarea istoriei culturale, la nivel academic AYi universitar, avA?ndu-se A�n vedere faptul cA? aceastA? disiplinA? A�ncepe sA? deA?inA? un loc important A�n istoriografia contemporanA?;
  2. sA? contribuie activ la dialogul interdisciplinar, A?inA?nd cont cA? existA? un interes spre istoria culturalA? AYi din partea altor specialiAYti precum antropologi, filologi, sociologi, istorici ai artelor, teologi et alii;
  3. sA? sprijine colaborA?rile naA?ionale AYi internaA?ionale, precum AYi dialogul cu ceilalA?i colegi din institute, grupuri de cercetare AYi universitA?A?i internaA?ionale;
  4. sA? instituie o reA?ea de comunicare la zi, A�n materie de difuzare a informaA?iilor referitoare la noutA?A?ile A�n domeniu (colocvii, seminarii, ateliere, noi apariA?ii, rezumate de teze de doctorat).

AZn vederea atingerii acestor obiective GRISCU A�nA?elege sA?-AYi dezvolte o activitare structuratA? la nivelul a patru paliere:

  1. organizarea de manifestA?ri AYtiinA?ifice (colocvii, conferinA?e, ateliere);
  2. editarea unei reviste academice, A�n limbi de circulaA?ie internaA?ionalA?, care sA? corespundA? actualelor standarde de A�naltA? A?inutA? AYtiinA?ificA? (comitet de peer-review, colegiu redacA?ional prestigios, indexare AYi cotare ISI) ;
  3. atragerea de finanA?A?ri AYi lansarea unor proiecte de profil, la nivel naA?ional AYi internaA?ional ;
  4. organizarea, lansarea AYi A�ntreA?inerea unui site al grupului unde vor fi postate informaA?ii despre proiectele sale, noutA?A?ile A�n domeniul disciplinei, lista membrilor sA?i, cu cv-urile actualizate anual.