Anunt concurs director

ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE
„C.S. Nicolăescu-Plopşor”
Craiova, Str. Unirii nr. 68, (0251/525702)

 Anunt Concurs Director

ANUNȚ

„Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei Române scoate la concurs a un post de conducere „Director institut de cercetare la Institutul ICSU Nicolăescu-Plopşor”.

Condiţii pentru ocuparea postului: studii superioare de lungă durată şi titlul ştiinţific de doctor; experienţă în activitatea de cercetare din profilul institutului de minimum 10 ani; titlul de cercetător ştiinţific gradul I, profesor universitar sau membru titular ori corespondent al Academiei Române; în mod excepţional pot candida şi cercetători ştiinţifici II sau conferenţiari universitari; competenţă managerială, decizională şi profesională, probată prin experienţa anterioară şi/sau prin atestat pentru management în cercetare-dezvoltare. Actele necesare pentru dosarul de concurs sunt afişate pe site-ul instituţiei şi se depun la Registratura Academiei Române din Calea Victoriei nr. 125, sector 1, Bucureşti până la data de 7 III 2019 ora 13:00 .

Concursul constă în analiza şi evaluarea dosarului candidatului, proba interviului şi audierea candidatului cu privire la susţinerea proiectului managerial şi se va desfăşura la sediul Academiei Române (Calea Victoriei nr. 125, sector 1, Bucureşti), în data de 19 III la ora de 10.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 10-14 la telefon: 021. 212.86.40 interior 125 sau la sediul Academiei Române camera 28, secretar comisiei de concurs dl. Cristian Bobicescu”.

 Documente solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs:

a) cerere de înscriere la concurs adresată Preşedintelui Academiei Române;
b) copie act de identitate;
c) copie de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice;
d) copie de pe Ordinul Ministrului Educatiei, de acordare a gradului profesional de cercetător ştiintific I sau profesor universitar;
e) copie, după caz, de pe ordinul/decizia numire în calitate de cercetător ştiinţific gradul I, cercetător ştiintific gradul II, respectiv profesor sau conferenţiar universitar.
f) curriculum vitae (semnat şi datat);
g) lista lucrărilor ştiintifice publicate (semnată şi datată);
h) memoriu de activitate științifică (semnat şi datat);
i) proiectul managerial (semnat şi datat);
j) are competență în managementul cercetării-dezvoltării prin absolvirea de programe de studii, cursuri sau stagii de pregătire care au ca obiect managementul cercetării-dezvoltării din țară sau din străinătate, dovedită prin atestat sau experiență de minimum 2 ani în activitatea de conducere a unei unități de cercetare-dezvoltare a unei subunități a acesteia sau a unui compartiment de cercetare-dezvoltare (laborator, departament etc.) dovedită printr-un act/document care confirmă această experiență;
k) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
l) cazierul judiciar;
m) declarație pe proprie răspundere că nu este implicat și nu are calitatea de învinuit sau inculpat în vreun proces penal, în conformitate cu art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii;
n) copie de pe carnetul de muncă sau după caz adeverinţe care atestă vechimea în muncă;
o) certificat de cazier fiscal;
p) declarație pe proprie răspundere că nu a adus vreun prejudiciu patrimonial vreunei unități de cercetare-dezvoltare.

Documentele se vor prezenta şi în original în vederea certificării „conform cu originalul”.

 

Concurs Director ICSU Plopsor

DECIZIE anulare concurs

ANUNT REZULTAT CONCURS DIRECTOR ICSU NICOLAESCU-PLOPSOR

Rezultat selectie dosare p. 1 Rezultat selectie dosare p. 2

ANUNT

Aprobat,

Vicepresedinte,

Acad. Victor Spinei

Data: 12 VII 2018

A N U N T

Sectia de Stiinte istorice si arheologie a Academiei Romane anunta scoaterea la concurs a unui post de conducere:

 • Director institut de cercetare la ICSU Plopsor

Documente solicitate pentru intocmirea dosarului de concurs:

a) cerere de inscriere la concurs adresata Presedintelui Academiei Romane;

b) copie act de identitate;

c) copie de pe diploma de doctor in ramura de stiinta corespunzatoare postului, precum si de pe alte diplome sau titluri stiintifice;

d) copie de pe Ordinul Ministrului Educatiei, de acordare a gradului profesional de cercetA?tor AYtiintific I sau profesor universitar;

e) copie, după caz, de pe ordinul/decizia numire A�n calitate de cercetător Stiintific gradul I, cercetator Stiintific gradul II, respectiv profesor sau conferentiar universitar.

f) curriculum vitae (semnat si datat);

g) lista lucrA?rilor AYtiintifice publicate (semnatA? AYi datatA?);

h) memoriu de activitate E�tiinE�ificA? (semnat AYi datat);

i) proiectul managerial (semnat AYi datat);

j) are competenE�A? A�n managementul cercetA?rii-dezvoltA?rii prin absolvirea de programe de studii, cursuri sau stagii de pregA?tire care au ca obiect managementul cercetA?rii-dezvoltA?rii din E�arA? sau din strA?inA?tate, doveditA? prin atestat sau experienE�A? de minimum 2 ani A�n activitatea de conducere a unei unitA?E�i de cercetare-dezvoltare a unei subunitA?E�i a acesteia sau a unui compartiment de cercetare-dezvoltare (laborator, departament etc.) doveditA? printr-un act/document care confirmA? aceastA? experienE�A?;

k) adeverinA?A? medicalA? care sA? ateste starea de sA?nA?tate corespunzA?toare eliberatA? cu cel mult 6 luni anterior derulA?rii concursului de cA?tre medicul de familie al candidatului sau de cA?tre unitA?A?ile sanitare abilitate;

l) cazierul judiciar;

m) declaraE�ie pe proprie rA?spundere cA? nu este implicat E�i nu are calitatea de A�nvinuit sau inculpat A�n vreun proces penal, in conformitate cu art. 292 din Codul penal privind falsul A�n declaraA?ii;

n) copie de pe carnetul de muncA? sau dupA? caz adeverinA?e care atestA? vechimea A�n muncA?;

o) certificat de cazier fiscal;

p) declaraE�ie pe proprie rA?spundere cA? nu a adus vreun prejudiciu patrimonial vreunei unitA?E�i de cercetare-dezvoltare.

Documentele se vor prezenta AYi A�n original A�n vederea certificA?rii a�zconform cu originalula�?.

Dosarele de concurs se depun la Registratura Academiei RomA?ne din Calea Victoriei nr. 125, sector 1, BucureAYti pA?nA? la data de 11 VIII 2018 ora 15:00.

RelaA?ii suplimentare se pot obA?ine zilnic A�ntre orele 10-14 la telefon: 021. 212.86.40 interior 125 sau la sediul Academiei RomA?ne camera 28, secretar comisiei de concurs dl. Cristian Bobicescu.

CondiA?ii generale AYi specifice pentru ocuparea postului de director institut de cercetare:

 • studii superioare de lungA? duratA? AYi titlul AYtiinA?ific de doctor;

 • experienA?A? A�n activitatea de cercetare din profilul institutului de minimum 10 ani;

 • titlul de cercetA?tor AYtiinA?ific gradul I, profesor universitar sau membru titular ori corespondent al Academiei RomA?ne; A�n mod excepA?ional pot candida AYi cercetA?tori AYtiinA?ifici II sau conferenA?iari universitari;

 • competenA?A? managerialA?, decizionalA? AYi profesionalA?, probatA? prin experienA?a anterioarA? AYi/sau prin atestat pentru management A�n cercetare-dezvoltare;

CondiE�iile necesare ocupA?rii unui post de naturA? contractualA?:

Poate ocupa postul vacant persoana care A�ndeplineAYte urmA?toarele condiA?ii:

a) are cetA?A?enia romA?nA?, cetA?A?enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparA?inA?nd SpaA?iului Economic European AYi domiciliul A�n RomA?nia;

b) cunoaAYte limba romA?nA?, scris AYi vorbit;

c) are vA?rsta minimA? reglementatA? de prevederile legale;

d) are capacitate deplinA? de exerciA?iu;

e) are o stare de sA?nA?tate corespunzA?toare postului pentru care candideazA?, atestatA? pe baza adeverinA?ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitA?A?ile sanitare abilitate;

f) A�ndeplineAYte condiA?iile de studii AYi, dupA? caz, de vechime sau alte condiA?ii specifice potrivit cerinA?elor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnatA? definitiv pentru sA?vA?rAYirea unei infracA?iuni contra umanitA?A?ii, contra statului ori contra autoritA?A?ii, de serviciu sau A�n legA?turA? cu serviciul, care A�mpiedicA? A�nfA?ptuirea justiA?iei, de fals ori a unor fapte de corupA?ie sau a unei infracA?iuni sA?vA?rAYite cu intenA?ie, care ar face-o incompatibilA? cu exercitarea funcA?iei, cu excepA?ia situaA?iei A�n care a intervenit reabilitarea.

Tipul probelor de concurs:

Concursul constA? A�n analiza AYi evaluarea dosarului candidatului, proba interviului AYi audierea candidatului cu privire la susA?inerea proiectului managerial.

Concursul se va desfA?AYura la sediul Academiei RomA?ne (Calea Victoriei nr. 125, sector 1, BucureAYti), A�n data de 24 VIII la ora 10.00.

Bibliografia / tematicA?

 • Legea 752/27.12.2001 a�� privind organizarea E�i funcE�ionarea Academiei RomA?ne, republicatA? A�n 2009 (M.O. new balance femme pas cher 299/07.05.2009);

 • Legea 319/08.07.2003 (M.O. soldes newbalance 530/23.07.2003) a�� privind Statutul personalului de cercetare a�� dezvoltare;

 • Statutul Academiei RomA?ne;

Calendarul de desfA?AYurare a concursului:

Analiza dosarelor de concurs se va face de cA?tre comisia de concurs A�n ziua de 13 VIII a.c., afiAYarea rezultatului selecA?iei dosarelor se va face la avizierul Academiei RomA?ne AYi al ICSU PlopE�or, precum AYi pe site-ul Academiei RomA?ne AYi al ICSU PlopE�or A�n aceeaAYi zi, iar concursul se va desfA?AYura la Sala de Consiliu din Academia RomA?nA? A�n ziua de 24 VIII, A�ncepA?nd cu orele 10,00 AYi va consta A�ntr-un interviu AYi susA?inerea programului managerial de cA?tre fiecare candidat A�n faA?a comisiei de concurs.

ContestaA?iile cu privire la rezultatul selectA?rii dosarelor se depun la Registratura GeneralA? a Academiei RomA?ne pA?nA? la data de 16 VIII, orele 15.00 (maxim douA? zile lucrA?toare de la data afiAYA?rii rezultatelor). new balance 2018 ContestaA?iile se soluA?ioneazA? A�n termen de o zi lucrA?toare.

Proba interviului AYi susA?inerea proiectului managerial se va desfA?AYura A�n data de 24 VIII, ora 10.00 la sediul Academiei RomA?ne. Accesul A�n sala de concurs se va face A�n baza cA?rA?ii de identitate A�n original iar candidaA?ii sunt rugaA?i sA? se prezinte cu 10 minute A�nainte de A�nceperea concursului.

Rezultatul final al concursului se va afiAYa la la avizierul Academiei RomA?ne AYi al ICSU PlopE�or, precum AYi pe site-ul Academiei RomA?ne AYi al ICSU PlopE�or A�n termen de maxim douA? zile de la data desfA?AYurA?rii concursului.

ContestaA?iile se depun la Registratura GeneralA? a Academiei RomA?ne A�n termen de douA? lucrA?toare de la data afisA?rii rezultatului final al concursului. ContestaA?iile se soluA?ioneazA? A�n termen de o zi lucrA?toare.

RelaA?ii suplimentare se pot obA?ine zilnic A�ntre orele 10-14 la telefon: 021. 212.86.40 interior 125 sau la sediul Academiei RomA?ne camera 28, de la secretarul comisiei de concurs, dl. new balance pas cher Cristian Bobicescu.

Propun aprobarea,

PREAzEDINTE SECA?IE,

Acad.

ANUNT CONCURS

Institutul de Cercetari Socio-Umane „C.S. Nicolaescu-Plopsor” din Craiova, al Academiei Romane

scoate la concurs

1/2 post de cercetator stiintific gradul I, pe durata nedeterminata, in domeniul fundamental Stiinte Sociale, specializarea Drept. Istoria dreptului

 

Anunt concurs 1/2 C.S. I afisat la sediul ICSU Nicolaescu-Plopsor Regulament de concurs C.S. I Calendar concurs

Afisat azi, 16.07.2018, la sediul Institutului de Cercetari Socio-Umane „C.S. Nicolaescu-Plopsor” din Craiova și pe pagina web a institutului (http://icsu.ro/).

Istoria culturalA? astA?zi: de la istoria reprezentA?rilor la istoria emoA?iilor

ACADEMIA ROMA�NA�

INSTITUTUL DE CERCETA�RI SOCIO-UMANE a�?C.S.NICOLA�ESCU-PLOPAzORa�?

GRISCU

A�(GRUPUL DE ISTORIE CULTURALA�)

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE TEOLOGIE, ISTORIEA�AzI AzTIINA?ELE EDUCAA?IEI

DEPARTAMENTUL DE ISTORIE

cu sprijinul

Bibliotecii JudeA?ene a�zAlexandru AYi Aristia Amana�?

organizeazA?

A�workshop-ul

cu tema

Istoria culturalA? astA?zi:

de la istoria reprezentA?rilor la istoria emoA?iilor

cu participarea

Prof. univ. dr Mirela-LuminiA?a MURGESCU

(Universitatea din BucureAYti)

Prof. univ. dr. Toader NICOARA�

(Universitatea a�zBabeAY-Bolyaia�?, Cluj-Napoca)

Prof. univ. dr. Alexandru-Florin PLATON

(Universitatea a�zAlexandru-Ioan Cuzaa�?, IaAYi)

Cercet. AYt. III dr. Nicolae MIHAI

(Academia RomA?nA?, Institutul de CercetA?ri Socio-Umane a�zC.S.NicolA?escu-PlopAYora�?, Craiova)

CRAIOVA

Biblioteca Judeteana a�zAlexandru AYi Aristia Amana�?,

A�15 iunie 2012, ora 11.00

Call for Papers Political Rituals in Eastern Europe

POLITICAL RITUALS IN EASTERN EUROPE:

BETWEEN PROPAGANDAA�ANDA�EMOTIONAL COMMUNITIES/

RITUELS POLITIQUES EN EUROPE DE La��EST:

ENTRE PROPAGANDE ET COMMUNAUTA�S A�MOTIONNELLES :

11th -12th October 2012,

Craiova, Romania

RomanianA�Academy,

a�?C. S. NicolA?escu-PlopAYora�? Institute for Studies in Social Sciences and Humanities,

GRISCU a�� Cultural History Group,

a�?A. D. Xenopola�? Institute of History,

in cooperation with

a�?ProMemoriaa�? Institute of Social History, State University of Moldova,

Extended deadline: 30th May 2012

The purpose of this conference is to explore the relationship betweenA�political rituals and identities in Eastern Europe (understood in a broader sense) during the 19th and 20th centuries, with a particular focus on the interaction between propaganda and emotions. Definitions, according to which any ritual could be a�?propaganda of an authoritarian and inherited kinda�? (Nicholas J. Oa��Shaughnessey), should be taken into consideration while examining the complex nature of practices that depend on societiesa�� different a�?emotional regimesa�? (William Reddy).

If political rituals are places for propaganda as prescription of emotions (normative emotives) that try to change the people manner to feed or to standardize their ways of expression, individual or collective, then they cannot elude the variety of emotional styles of groups. In Eastern Europe, the previous two centuries have been characterized by more or less rigid regimes (monarchic vs communist) that put face to face various emotional policies, based on either tolerant or rigorously enforced emotional norms. The ambiguity of the rigid regimes a�� communist, for example a�� that inflict a special kind of emotional suffering, while trying at an official level to mime or simulate the affective relation with its people, is evident. Would it be possible to measure how different the a�?emotional regimesa�? of the monarchic societies were when compared to those of the communist ones? In our opinion, special attention must be paid to those institutions which had a significant influence on individual or collective behaviour a�� such as the Orthodox Church for Romania or the Catholic Church for Poland a�� and explain their impact on public representations of power.

This conference aims to explore the various modes of using rituals as effective tools to create and sustain political identities by analyzing practices in which rituals are performed and their relationship with emotions. It is already widely accepted that political rituals have an integrative, identitarian, legitimating or consolidating function, however their emotional impact, which generates strong solidarities or sometimes even hostilities towards the centre of power, is often overlooked. Furthermore, political rituals could generate reconfigurations of the relationship between the past and the present or the past and the future. This is often achieved through abusing the memory that still makes mnemonic practices socially traumatic (Republic of Moldova).

How do rituals sustain old or new identities and appeal to emotions in order to create new solidarities around leaders or parties?A�How are strong sensitivities towards symbols induced, and how are they manipulated in order to create cohesion and solidarity around political regimes (monarchic, communist, post-communist)? How do such symbolic politics createA�a�?emotional communitiesa�?A�(Barbara Rosenwein) in 19th and 20th century Eastern Europe? Can we retrace the emotional force of the rituals in previous centuries? To what degree did emotions have a role in the formation or dissolution of different power identities?

We welcome proposals for papers and panel discussions on a broad range of topics. We envisage, but do not limit, these topics as treating:

 • The ritualization of power: monarchic/communist/post-communist regimes in Eastern Europe;
 • Social norms, emotions and politics in rural/urban societies;
 • Propaganda and a�?emotional communitiesa�?: the use of traditional frameworks (Church, family);
 • Political performance and the construction of collective identity.

We would welcome proposals from those working across disciplines, and we especially encourage participants from the Russian Federation and Eastern European countries to apply.

The official languages will be English and French.

A selection of conference papers will be publishedA�in a Peter Lang collection on Eastern European and Central European Studies, supervised by Christian Gastgeber / Alexandru Simon (ISSN: 2191-8864).

Abstracts of papers (no more than 300 words), along with a CV, current research and principal publications (if any), should be submitted by email toA�conpree@gmail.com no later than 30th of May 2012.

For further information and queries, please contact Nicolae Mihai at nicolami2008@gmail.com or Virgiliu Birladeanu atA�virgiliubirladeanu@gmail.com

Organization Board

 • Nicolae Mihai (Romanian Academy, a�?C.S.NicolA?escu-PlopAYora�? Institute forA� Studies in Social Sciences and Humanities, Cultural History Group, Craiova)
 • Virgiliu BA�rlA?deanu (a�?ProMemoriaa�? Institute of Social History, ChiAYinA?u) ;
 • Andi Mihalache (Romanian Academy, a�?A.D.Xenopola�? Institute of History, IaAYi);

Alexandru Simon (Romanian Academy, Center for Transylvanian Studies, Cluj-Napoca).

MentalitA?A?i AYi afaceri. O perspectivA? nouA? A�n context globalizant.

Colloquia: ConferinA?A? susA?inutA? de Michael T. Cooper – Asociate Professor of Religion and Contemporary Culture Trinity International University Chicago.
Evenimentul va avea loc joi, 23 iunie 2011, ora 10.00 la Institutul de CercetA?ri Socio-Umane „C.S. NicolA?escu PlopAYor”, str. Unirii, nr. 68, Craiova.

Concurs de promovare

Cercetator E?tiintific Gradul II
2 posturi

Institutul de CercetA?ri Socio-Umane „C.S.NicolA?escu-PlopAYor” anunA?A? organizarea Concursului de promovare pe doua posturi de cercetA?tor AYtiinA?ific gradul II. Organizat la sediul institutului, str. Unirii nr. 68, Craiova, 200 329, A�n data de 1.03.2011, concursul va consta A�n analiza dosarelor depuse de cA?tre candidaA?i.

Candidat Simona LAZA�R
FiAYa de prezentare
Lista de lucrA?ri
Autoevaluare
Evaluare conducere

Candidat Nicolae MIHAI
FiAYa de prezentare
Lista de lucrA?ri
Evaluare conducere

190 de ani de la RevoluA?ia lui Tudor Vladimirescu

Simpozion E�tiinE�ific internaE�ional (sesiune anualA? a institutului) a�z190 DE ANI DE LA REVOLUA?IA LUI TUDOR VLADIMIRESCUa�? A�n colaborare cu Facultatea de E?tiinE�e Sociale, Catedra de Istorie E�i Catedra de E?tiinE�e Politice, Muzeul Olteniei, Biblioteca JudeE�eanA? a�zAlexandru E�i Aristia Amana�?, Consiliul JudeE�ean Dolj

JOI 26 MAI 2011
MUZEUL OLTENIEI, CRAIOVA
Orele 11,00 Deschiderea oficialA? a simpozionului cu participarea:
Prof. univ. dr. Cezar Avram, Directorul Institutului de CercetA?ri Socio-Umane a�zC. S. NicolA?escu-PlopAYor, Craiova
Prof. univ. dr. Sorin Damean, Azeful Catedrei de Istorie, Universitatea din Craiova
Dr. Mihai Fifor, Directorul Muzeului Olteniei, Craiova
Orele 11,30-12,30
Locul revoluA?iei de la 1821 AYi al lui Tudor Vladimirescu A�n istoria romA?nilor
ConferenA?iazA?: Academician Dan Berindei, vicepreAYedintele Academiei RomA?ne
Documente din arhivele germane privind revoluA?ia lui Tudor Vladimirescu
ConferenA?iazA?: Prof. univ. dr. Corneliu Mihail Lungu, Universitatea din Craiova

SECA?IUNEA I
MUZEUL OLTENIEI

Orele 14,30-16,00
Moderatori: Prof.univ.dr. DinicA? Ciobotea, Lect.univ.dr. ConstanA?iu Dinulescu
MoAYtenirea lui Tudor Vladimirescu de la CerneA?i
ConferenA?iazA?: Conf.univ.dr. Tudor RA?A?oi, Universitatea din Craiova
Rolul pandurilor A�n revoluA?ia de la 1821
ConferenA?iazA?: Prof.univ.dr. Vladimir Osiac, Universitatea din Craiova
Tudor Vladimirescu AYi TA?rgoviAYtea
ConferenA?iazA?: Lect.univ.dr. Iulian Oncescu, Universitatea a�zValahiaa�? din TA?rgoviAYte
SfA?nta AlianA?A?, Rusia AYi miAYcA?rile revoluA?ionare din 1821
ConferenA?iazA?: Prof. univ. dr. Sorin Damean, Universitatea din Craiova
Tudor Vladimirescu A�n istoriografia romA?neascA?
ConferenA?iazA?: Lect.univ.dr. Florian Olteanu, Universitatea din Craiova

JOI 26 MAI 2011
SECA?IUNEA A II-A
INSTITUTUL DE CERCETA�RI SOCIO-UMANE, CRAIOVA

Orele 14,30-16,00
Moderatori: Prof.univ.dr. Cezar Avram, Prof.univ.dr. Aurel PiA?urcA?
Aprecieri aparA?inA?nd secolelor XIX-XX privind A�nsemnA?tatea istoricA? a revoluA?iei de la 1821
ConferenA?iazA?: Prof.univ.dr. Cezar Avram, ICSU, Craiova
CA?lA?torii strA?ini despre raporturile dintre Tudor Vladimirescu AYi Eterie
ConferenA?iazA?: Cercet. AYt. III Dr. Ileana Cioarec, ICSU, Craiova
Tudor Vladimirescu AYi teoria weberianA? a liderului charismatic. O ipotezA? de lucru.
ConferenA?iazA?: Cercet. AYt. II Dr. Nicolae Mihai, ICSU, Craiova
Locuri AYi monumente din Oltenia ce ne amintesc de Tudor Vladimirescu
ConferenA?iazA?: Cercet. AYt. III, Dr. Mihaela BA?rbieru, ICSU, Craiova

Orele 16,00-16,30 Pauza de cafea

Orele 16,30-18,00
Moderatori: Cercet. AYt. I Dr. Ion Militaru, cercet. AYt. II Dr. Simona LazA?r
Centrul de panduri de la Podu Grosu
ConferenA?iazA?: Cercet. AYt. III, Dr. Gabriel Croitoru, ICSU, Craiova
CA?rmuirea lui Tudor Vladimirescu
ConferenA?iazA?: Cercet. AYt. Drd. Florin Nacu, Cercet. AYt. Laura Sava, ICSU, Craiova
Tudor Vladimirescu, scriitor
ConferenA?iazA?: Cercet. AYt. I Dr. Tudor Nedelcea, ICSU, Craiova
Structuri sociale participante la RevoluA?ia lui Tudor Vladimirescu
ConferenA?iazA?: Prof.univ.dr. Aurel PiA?urcA?, Universitatea din Craiova
RevoluA?ia de la 1821 AYi contextul internaA?ional al epocii
ConferenA?iazA?: Cercet. AYt. Drd. LaurenA?iu Radu, ICSU, Craiova

VINERI 27 MAI 2011
SECA?IUNEA I
INSTITUTUL DE CERCETA�RI SOCIO-UMANE, CRAIOVA

Orele 10,00-12,00
Moderatori: Prof.univ.dr. Cezar Avram, Prof.univ.dr. Aurel PiA?urcA?
RelaA?ia de omonimie A�n hidronimie
ConferenA?iazA?: Cercet. AYt. II Dr. Iustina Burci, ICSU, Craiova
Structuri sociale pe Valea DunA?rii oltene
ConferenA?iazA?: Cercet. AYt. III Dr. Anca CeauAYescu, ICSU, Craiova
Portrete de funcA?ionari bancari A�n sucursala AYi agenA?iile B.N.R. din Oltenia, la A�nceputul secolului al XX-lea
ConferenA?iazA?: Cercet. AYt. III Dr. Georgeta Ghionea, ICSU, Craiova
Pomenirile-aducere-aminte de cei rA?posaA?i. Privire specialA? asupra Olteniei
ConferenA?iazA?: Cercet. AYt. III Dr. Loredana-Maria Grozoiu, ICSU, Craiova
Istorie AYi viziune la mijlocul secolului al XIX-lea
ConferenA?iazA?: Cercet. AYt. I Dr. Ion Militaru, ICSU, Craiova
Rolul reprezentA?rilor simbolice A�n cadrul obiceiurilor de iarnA?
ConferenA?iazA?: Cercet. AYt. III Drd. Gabriela Boangiu, ICSU, Craiova

Orele 12,00-12,30 PauzA? de cafea
Orele 12,30-14,30
Moderatori: Cercet. AYt. I Dr. Ion Militaru, cercet. AYt. II Dr. Simona LazA?r
Corpul graA?ios: loisirul la curtea transilvanA? a lui Gabriel Bethlen
ConferenA?iazA?: Cercet. AYt. III Dr. Oana-Andreia SA?mbrian, ICSU, Craiova
EvoluA?ia social-economicA? a Domeniului Coroanei Sadova dupA? reforma agrarA? din 1921
ConferenA?iazA?: Cercet. AYt. III Dr. Narcisa-Maria Mitu, ICSU, Craiova
Practici funerare la sfA?rAYitul epocii bronzului AYi A�nceputul epocii fierului A�n Oltenia
ConferenA?iazA?: Cercet. AYt. II Dr. Simona LazA?r, ICSU, Craiova
Dimeniunea festivA? AYi propagandisticA? a plebiscitului de la 24 ianuarie 1938
ConferenA?iazA?: Cercet. AYt. III Dr. Diana-Mihaela PA?unoiu, ICSU, Craiova
Statul AYi cultele la A�nceputul secolului al XIX-lea: AYansele AYi limitele unui nou tip de emancipare social-politicA? dupA? anul 1821
ConferenA?iazA?: Lector univ. dr. Parmena Olimid, Universitatea din Craiova
Organizarea AYi reforma administrativA? A�n A?ara RomA?neascA? la sfA?rAYitul domniilor fanariote AYi A�nceputul celor pA?mA?ntene
ConferenA?iazA?: Asistent univ. dr. Mihai GhiA?ulescu, Universitatea din Craiova

VINERI 27 MAI 2011

SECA?IUNEA A II-A
MUZEUL OLTENIEI

Orele 10,00-11,30
Moderator: Prof.univ.dr. Sorin Damean
MiAYcA?rile revoluA?ionare din Neapole AYi A?ara RomA?neascA? (120-1821)
ConferenA?iazA?: Asist.univ.dr. IonuA? Azerban, Universitatea din Craiova
Documente referitoare la rudele lui Tudor Vladimirescu AYi urmaAYii lor din Craiova
ConferenA?iazA?: Prof.univ.dr. DinicA? Ciobotea, Universitatea din Craiova, prof. Aurelia Florescu
Reprezentarea picturalA? a lui Tudor Vladimirescu la Biserica SfA?ntul Nicolae din Craiova
ConferenA?iazA?: Lect. univ. dr. ConstanA?iu Dinulescu, Universitatea din Craiova
Marturii numismatice din colectiile Muzeului Olteniei referitoare la epoca lui Tudor Vladimirescu
ConferenA?iazA?: Dr. Toma RA?dulescu, Muzeul Olteniei, Craiova.

Orele 11,30-12,00 PauzA? de cafea

Orele 12,30-14,00
Moderator: Prof.univ.dr. DinicA? Ciobotea
Tudor Vladimirescu AYi Vasile MoangA?
ConferenA?iazA?: Claudia Suru, Muzeul Olteniei, Craiova
DouA? manuscrise craiovene despre revoluA?ia lui Tudor Vladimirescu
ConferenA?iazA?: Prof.univ.dr. DinicA? Ciobotea, Lect. univ. dr. ConstanA?iu Dinulescu, Universitatea din Craiova
Portrete ale lui Tudor Vladimirescu existente A�n colecA?ii publice de stampe
ConferenA?iazA?: Drd. Radu Gabriel Dumitrescu, Muzeul Olteniei, Craiova

DonaA?ie de carte AYi manuscrise – Damian P. Bogdan

AZn luna iunie 2010, Biblioteca Institutul de CercetA?ri Socio-Umane „C.S. NicolA?escu PlopAYor” a primit o importantA? donaA?ie de cA?rA?i, manuscrise AYi fiAYe AYtiinA?ifice de la familia regretatutului istoric AYi cercetA?tor Damian P. Bogdan, autor AYi coautor a numeroase volume de traduceri de documente slave.
Colectivul institutului mulA?umeAYte doamnei dr. Alexandra Carides, nepoata distinsului om de AYtiinA?A?, stabilitA? de mai mulA?i ani A�n Philadelphia – S.U.A., pentru donaA?ia fA?cutA? prin intermediul prof.univ.dr. Florea Firan, directorul Editurii Scrisul RomA?nesc, colaborator apropiat nouA?.