Concurs Director institut de cercetare Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”

Rezultat concurs

Publicat azi, 21.06.2018, orele 14.32

 

Proces verbal_Selecție dosare concurs

Publicat azi, 11.06.2018, orele 15.40

 

ACADEMIA ROMÂNĂ – SECŢIA DE ŞTIINŢE ISTORICE ȘI ARHEOLOGIE

Aprobat, Vicepreşedinte, Acad. Victor Spinei

Data: 11 V 2018

ANUNŢ

Secţia de Științe Istorice și Arheologie a Academiei Române anunţă scoaterea la concurs a unui post de conducere:

 • Director institut de cercetare Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”

 Continue reading

Institutul de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”,str. Unirii nr.68,Craiova, scoate la concurs un post contractual de execuție: Referent de specialitate IA, pe durată nedeterminată, în cadrul Serviciului Financiar – Contabilitate

ACADEMIA ROMÂNA

Institutul de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”

Se aprobă

DIRECTOR

Prof.univ.dr.Avram Cezar-Gabriel

 

A N U N T

 

 • Institutul de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”,str. Unirii nr.68,Craiova, scoate la concurs un post contractual de execuție:

 

Referent  de specialitate IA, pe durată nedeterminată, în cadrul Serviciului Financiar – Contabilitate.

Candidaţii vor depune toate actele de înscriere la Biroul Contabilitate.

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

 

Cerere de înscriere adresată Directorului Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”Craiova;

 

 • Curriculum vitae detaliat, datat şi semnat pe fiecare pagină (model EUROPASS);

 

 • Declaraţie pe proprie răspundere că nu are condamnări penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, cu completarea dosarului de concurs (până la data primei probe de concurs) cu cazierul judiciar în original;

 

 • Recomandare de la locul de muncă anterior;

 

 • Originalul şi copia actului de identitate;

 

 • Originalul şi copia carnetului de muncă / adeverinţă de vechime;

 

 • Originalele şi copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări (diplome licență/master, atestate,etc.) ;

 

 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătații.

 

Dosarele de concurs se primesc la Biroul Contabilitate al până la data de 29.06.2018 (inclusiv) orele 13.00, când expiră termenul limită de depunere al dosarelor. Rezultatul selectării dosarelor se afişează la sediul şi pe site-ul Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”Craiova în data de 06.07.2018.

Cerinţele postului:

 

 • Studii superioare de lungă durată -Facultatea de stiinte economice, Specializarea – finante-contabilitate;

 

 • vechime în muncă: min. 15 ani;

 

 • vechime în specialitatea studiilor – domeniul economic: min. 3 ani;
 • atestat SEC valabil minim 3 ani de la data concursului.

 

 • competențe/cunostințe:

 

 • de a rezolva eficient problemele; de organizare a muncii proprii și de gestionare a timpului; de autoperfecționare; de analiză și sinteză; de a lucra în echipă; de a comunica verbal și în scris;

 

 • nivel avansat de operare Microsoft (Word, Excel).
 • cunoștințe despre întocmirea documentelor financiare

 

 • cunoașterea contabilității instituțiilor publice și a aplicației FOREXEBUG de lucru cu Trezoreria statului.

 

 • aptitudini/deprinderi:
 • de a lucra ușor cu oamenii și cu documentele;

 

 • discreție; spirit de inițiativă; persoană organizată si ordonată; atenție și dexteritate cu privire la lucrul cu computerul;
 • aptitudini de comunicare.

 

Nr. Bibliografie Tematică
crt.
1 Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, cu Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, cu
modificările şi completările ulterioare modificările şi completările ulterioare –
integral
O.M.F.P. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor O.M.F.P. 1917/2005 pentru aprobarea
metodologice privind organizarea şi conducerea Normelor metodologice privind organizarea şi
contabilităţii   instituţiilor   publice,   Planul   de conducerea  contabilităţii  instituţiilor  publice,
conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile Planul de conturi pentru instituţiile publice şi
de aplicare a acestuia instrucţiunile de aplicare a acestuia
Ordinul ministrului  finantelor publice  nr. Ordinul ministrului finantelor publice nr.
2 2021/2013  pentru  modificarea  şi  completarea 2021/2013 pentru  modificarea  şi  completarea
Normelor  metodologice  privind  organizarea  şi Normelor metodologice privind organizarea şi
conducerea   contabilităţii instituţiilor publice, conducerea contabilităţii instituţiilor  publice,
Planul  de  conturi  .  instituţiile  publice  şi Planul de conturi pentru instituţiile publice şi
instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate
Ordinul ministrului finanţelor publice prin  Ordinul  ministrului  finanţelor  publice
nr.1917/2005 nr.1917/2005
OMFP nr. 720/2014 pentru ap Normelor OMFP   nr.   720/2014   pentru   aprobarea
metodologice   privind   execuția   bugetelor   de Normelor metodologice privind execuția
venituri şi cheltuieli ale instituțiilor bugetelor   de   venituri   şi   cheltuieli   ale
publiceautonome, instituțiilor  publice finanțate instituțiilor publiceautonome, instituțiilor
integral  sau  parțial  din  venituri  proprii  şi publice  finanțate   integral  sau  parțial   din
activităților finanțate integral din venituri proprii, venituri proprii şi activităților finanțate integral
inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor din  venituri  proprii,  inclusiv  a  bugetelor
creditelor  externe,  bugetelor  fondurilor  externe creditelor interne, bugetelor creditelor externe,
nerambursabile,  bugetelor  fondului  de  risc  şi bugetelor fondurilor  externe  nerambursabile,
3 bugetelor   privind   activitatea   de   privatizare, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind
gestionate  de  instituțiile  publice,  indiferent  de activitatea   de   privatizare,   gestionate   de
modalitatea de organizare şi finanțare a acestora instituțiile publice, indiferent de modalitatea de
organizare şi finanțare a acestora
– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu Venituri  din  salarii  şi  asimilate  salariilor
4 modif. ulterioare (cap. III) (selectaţi)
H.G. 1/2016 Normele metodologice de aplicare Contribuţii  sociale  obligatorii  (titlul  V)
a Codului fiscal cu modif. ulterioare (selectaţi)
Alte venituri asimilate salariilor
Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind angajarea, Normelor metodologice privind angajarea,
5 lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
instituţiilor publice, precum şi organizarea, instituţiilor publice, precum şi organizarea,
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare
legale cu modificările şi completările ulterioare şi legale cu modificările şi completările
ulterioare
Ordinul ministrului finantelor publice Ordinul ministrului finantelor publice
nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor
6 organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii
de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor elementelor de natura activelor, datoriilor şi
proprii capitalurilor proprii
Clasificația indicatorilor privind finanțele Clasificația indicatorilor privind finanțele
7 publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005. publice, aprobată prin OMFP nr. 1.954/2005. –
integral
Legea finanţelor publice, nr. 500/2002, cu Legea finanţelor publice, nr. 500/2002, cu
8 modificarile şi completǎrile ulterioare modificarile şi completǎrile ulterioare
HG.  518/1995  privind  nivel  diurne,  plafon HG.  518/1995  privind  nivel  diurne,  plafon
9 cazare, drepturi si obligatii deplasari in strainatate cazare,   drepturi   si   obligatii   deplasari   in
strainatate

 

H.G. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile H.G. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile
personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe personalului autorităţilor şi instituţiilor publice
10 perioada delegării şi detaşării în altă localitate, pe  perioada  delegării  şi  detaşării  în  altă
precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, localitate,  precum  şi  în  cazul  deplasării,  în
în interesul serviciului cadrul localităţii, în interesul serviciului
Decret nr.209/1976 privind regulamentul Decret nr.209/1976 privind regulamentul
11 operatiunilor de casa operatiunilor de casa
O.M.F.P.nr. 2634/2015 privind documentele O.M.F.P.nr. 2634/2015 privind documentele
12 financiar-contabile financiar-contabile
Legea  nr.  752/2001  privind  organizarea  şi Legea  nr.  752/2001  privind  organizarea  şi
13 funcţionarea  Academiei   Române   și   Statutul funcţionarea  Academiei  Române  și  Statutul
Academiei Române Academiei Române
 1. Legea 69/2010-Legea responsabilitatii fiscal bugetare Legea 69/2010-Legea responsabilitatii fiscal bugetare

 

Condițiile necesare ocupării unui post de natură contractuală

Poate ocupa postul vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;

 

 1. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 

 1. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 

 1. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Concursul va consta într-o probă scrisă şi un interviu.

 

 • Proba scrisă se va desfăşura în data de 07.2018, ora 10, la sediul Institutul de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”,.

 

Accesul în sala de concurs se va face în baza cărţii de identitate în original iar candidaţii sunt rugaţi să se prezinte cu 10 minute înainte de începerea probei scrise.

Rezultatul probei scrise se va afişa la sediul şi pe site-ul Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”, în data de 16.07.2018, candidaţii promovaţi fiind cei care au obţinut minimum de 70 de puncte (nota 7). Numai candidaţii promovaţi la proba scrisă se pot prezenta la interviu

Interviul se va desfăşura în data de 20.07.2018, ora 10, la sediul Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”. Rezultatul interviului se va afişa la sediul  Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor” şi pe site-ul instituţiei în data de 23.07.2018.

 

Rezultatul final se afişează la sediul şi pe site-ul sediul Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”în data de 25.07.2018. Candidaţii pot depune contestaţii cu privire la selecția dosarelor/proba scrisă/ interviu în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor respective.

 

Rezultatele la contestațiile depuse pentru selecția dosarelor/proba scrisă/ interviu se vor afișa în termen de o zi lucrătoare pe site-ul și la sediul Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”,

 

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 10-13 la telefon 0251 525 702 sau la sediul Institutul de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsor”, , secretarul comisiei de concurs Buleteanu Laurentiu.

 

 

Politics. Diplomacy. Culture.

Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” organizează în perioada 10-13 iunie 2015 cea de-a doua ediție a Conferinței Internaționale  „Politics. Diplomacy. Culture”.

Parteneri:

 • Academia Română – Institutul de Cercetări Socio-Umane „CS Nicolăescu-Plopșor”
 • Academia oamenilor de știință
 • Universitatea din Craiova – Departamentul de Științe Sociale (Facultatea de Drept și Științe Sociale)

PROGRAM – draft

afis A3_conf_eng (1)

May 9 – Europe Day, 7 mai 2015

Departamentul de Științe Sociale al Facultății de Drept și Științe Sociale în Parteneriat cu Institutul de Cercetări Socio-Umane „CS Nicolăescu-Plopșor” și Centrul de Studii Politice Post-Comuniste (CEPOS) organizează la data de 7 mai 2015, la sala 444 în incinta Universității din Craiova, Prima Conferință Internațională dedicată zilei de 9 mai, ziua Uniunii Europene, intitulată May 9 – Europe Day.

În cadrul evenimentului vor conferenția cadre didactice ale Departamentului de Științe Sociale și cercetători ai Institutului de Cercetări Socio-Umane „CS Nicolăescu-Plopșor”.

În cadrul Conferinței este organizată și o sesiune de postere, Expo Poster Seesion, realizată de studenții anului II Master – Securitate națională și euroatlantică.

PROGRAM Conferință May 9 – Europe Day

Galerie foto, 7 mai 2015

20150507_10322720150507_10323420150507_10331820150507_103323

Book & Review Launch, 24-25 April 2015, CEPOS

Institutul de Cercetări Socio-Umane „CS Nicolăescu-Plopșor” este co-organizator în parteneriat cu Departamentul de Științe Sociale, Facultatea de Drept și Științe Sociale și Media Sud Craiova în panelul Book & Review Launch din cadrul Conferinței Internaționale organizată de Center of Post-Communist Political Studies (CEPOS), Fifth International Conference After Communism. East and West Under Scrutiny, desfășurată în data de 24-25 April 2015, la Hotel Melissa din Craiova.

În cadrul Panelului vor avea loc lansări de carte și reviste.

 • Launch of the Book: Cezar Avram, Roxana Radu, Mihaela Bărbieru, The Collectivization Process in Communist Romania, Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, Germany, 2014.
 • Launch of the Book: Sorin Damean, Dan Claudiu Dănișor, Mihai Ghițulescu, Alexandru Oșca, Evoluția Instituțiilor Politice ale Statului Român din 1859 până astăzi, Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2014.
 • Launch of the Book: Loredana-Maria Ilin-Grozoiu, Concepte, credinţe şi tradiţii privind nemurirea sufletului şi cultul morţilor, Craiova, Editura Universitaria, Bucureşti, Editura Pro Universitaria, 2014.
 • Launch of issue 45/ 2015, Revista de Stiinte Politice. Revue des Sciences Politiques.
 • Launch of issue 1/ 2015, Student Journal Agora Alumni (Department of Social Sciences, Faculty of Law and Social Sciences).
 • Launch of issue Year XX, No. 1 (27)/ 2015 of the Annals of the University of Craiova. History.

Program CEPOS CONFERENCE

Galerie foto. 24-25 aprilie 2015

DSC_0001DSC_0005DSC_0007DSC_0017DSC_0022DSC_0030DSC_0006DSC_0027DSC_0035

20150424_15521320150424_155222

Biserică, cultură și societate în secolele XVI-XVII (al VI-lea colocviu internațional al Secolului de Aur), 4-5 mai 2015, Voroneţ

În perioada 4-5 mai 2015, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” al Academiei Române, din Craiova, organizează, la mănăstirea Voroneț, congresul internațional “Biserică, cultură și societate în secolele XVI-XVII (al VI-lea colocviu internațional al Secolului de Aur)”.
Limbile congresului sunt spaniola, engleza și franceza.
Parteneri:
 • Grupul de Cercetări Secolul de Aur (GRISO, Universitatea din Navarra)
 • Institutul de Studii Hispanice în Epoca Modernă (Insulele Baleare)
 • Echipa de cercetare BITAE (Universitatea La Rioja).

Galerie foto.

Oana01Oana03Oana06

Cultura populară în România, 13-15 noiembrie 2014, Craiova

Colocviul naţional Cultura populară în România. Context istoric şi specific cultural, organizat de Muzeul Olteniei, Secţia de Etnografie, în colaborare cu Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane «C.S.Nicolăescu-Plopşor», Craiova, Casa Băniei, 13-15 noiembrie 2014, 22 de participanţi din Bucureşti, Chişinău, Cluj-Napoca, Craiova şi Sibiu.

 

Afis lansare Nevoia de miracol de Mirel Banica la Craiova afis

PROGRAM COLOCVIU

Galerie foto. Aspecte din timpul manifestării desfășurate în incinta Casei Băniei

10731068_10204155657005171_1293283118521151620_n10393550_10204155658005196_2216160476463458840_n10556428_10204155687005921_274783414650267119_n1508621_10204155698846217_4328453892834242711_n1496618_10204155669045472_1030992652233022717_n10177253_10204155674285603_5078571114433107829_n10703917_1551861381718222_1077467397831265895_n1506885_10204155720686763_2952127238735995036_n

Istoria culturală astăzi: de la istoria reprezentărilor la istoria emoţiilor

ACADEMIA ROMÂNĂ

INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE “C.S.NICOLĂESCU-PLOPŞOR”

GRISCU

 (GRUPUL DE ISTORIE CULTURALĂ)

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE TEOLOGIE, ISTORIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

DEPARTAMENTUL DE ISTORIE

cu sprijinul

Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”

organizează

 workshop-ul

cu tema

Istoria culturală astăzi:

de la istoria reprezentărilor la istoria emoţiilor

cu participarea

Prof. univ. dr Mirela-Luminiţa MURGESCU

(Universitatea din Bucureşti)

Prof. univ. dr. Toader NICOARĂ

(Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca)

Prof. univ. dr. Alexandru-Florin PLATON

(Universitatea „Alexandru-Ioan Cuza”, Iaşi)

Cercet. şt. III dr. Nicolae MIHAI

(Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S.Nicolăescu-Plopşor”, Craiova)

CRAIOVA

Biblioteca Judeteana „Alexandru şi Aristia Aman”,

 15 iunie 2012, ora 11.00

Istoria culturală astăzi: de la istoria reprezentărilor la istoria emoţiilor

ACADEMIA ROMÂNĂ

INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE “C.S.NICOLĂESCU-PLOPŞOR”

GRISCU

 (GRUPUL DE ISTORIE CULTURALĂ)

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE TEOLOGIE, ISTORIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

DEPARTAMENTUL DE ISTORIE

cu sprijinul

Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”

organizează

 workshop-ul

cu tema

Istoria culturală astăzi:

de la istoria reprezentărilor la istoria emoţiilor

cu participarea

Prof. univ. dr Mirela-Luminiţa MURGESCU

(Universitatea din Bucureşti)

Prof. univ. dr. Toader NICOARĂ

(Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca)

Prof. univ. dr. Alexandru-Florin PLATON

(Universitatea „Alexandru-Ioan Cuza”, Iaşi)

Cercet. şt. III dr. Nicolae MIHAI

(Academia Română, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S.Nicolăescu-Plopşor”, Craiova)

CRAIOVA

Biblioteca Judeteana „Alexandru şi Aristia Aman”,

 15 iunie 2012, ora 11.00

Call for Papers Political Rituals in Eastern Europe

POLITICAL RITUALS IN EASTERN EUROPE:

BETWEEN PROPAGANDA AND EMOTIONAL COMMUNITIES/

RITUELS POLITIQUES EN EUROPE DE LEST:

ENTRE PROPAGANDE ET COMMUNAUTÉS ÉMOTIONNELLES :

11th -12th October 2012,

Craiova, Romania

Romanian Academy,

“C. S. Nicolăescu-Plopşor” Institute for Studies in Social Sciences and Humanities,

GRISCU – Cultural History Group,

“A. D. Xenopol” Institute of History,

in cooperation with

“ProMemoria” Institute of Social History, State University of Moldova,

Extended deadline: 30th May 2012

The purpose of this conference is to explore the relationship between political rituals and identities in Eastern Europe (understood in a broader sense) during the 19th and 20th centuries, with a particular focus on the interaction between propaganda and emotions. Definitions, according to which any ritual could be “propaganda of an authoritarian and inherited kind” (Nicholas J. O’Shaughnessey), should be taken into consideration while examining the complex nature of practices that depend on societies’ different “emotional regimes” (William Reddy).

If political rituals are places for propaganda as prescription of emotions (normative emotives) that try to change the people manner to feed or to standardize their ways of expression, individual or collective, then they cannot elude the variety of emotional styles of groups. In Eastern Europe, the previous two centuries have been characterized by more or less rigid regimes (monarchic vs communist) that put face to face various emotional policies, based on either tolerant or rigorously enforced emotional norms. The ambiguity of the rigid regimes – communist, for example – that inflict a special kind of emotional suffering, while trying at an official level to mime or simulate the affective relation with its people, is evident. Would it be possible to measure how different the “emotional regimes” of the monarchic societies were when compared to those of the communist ones? In our opinion, special attention must be paid to those institutions which had a significant influence on individual or collective behaviour – such as the Orthodox Church for Romania or the Catholic Church for Poland – and explain their impact on public representations of power.

This conference aims to explore the various modes of using rituals as effective tools to create and sustain political identities by analyzing practices in which rituals are performed and their relationship with emotions. It is already widely accepted that political rituals have an integrative, identitarian, legitimating or consolidating function, however their emotional impact, which generates strong solidarities or sometimes even hostilities towards the centre of power, is often overlooked. Furthermore, political rituals could generate reconfigurations of the relationship between the past and the present or the past and the future. This is often achieved through abusing the memory that still makes mnemonic practices socially traumatic (Republic of Moldova).

How do rituals sustain old or new identities and appeal to emotions in order to create new solidarities around leaders or parties? How are strong sensitivities towards symbols induced, and how are they manipulated in order to create cohesion and solidarity around political regimes (monarchic, communist, post-communist)? How do such symbolic politics create “emotional communities” (Barbara Rosenwein) in 19th and 20th century Eastern Europe? Can we retrace the emotional force of the rituals in previous centuries? To what degree did emotions have a role in the formation or dissolution of different power identities?

We welcome proposals for papers and panel discussions on a broad range of topics. We envisage, but do not limit, these topics as treating:

 • The ritualization of power: monarchic/communist/post-communist regimes in Eastern Europe;
 • Social norms, emotions and politics in rural/urban societies;
 • Propaganda and “emotional communities”: the use of traditional frameworks (Church, family);
 • Political performance and the construction of collective identity.

We would welcome proposals from those working across disciplines, and we especially encourage participants from the Russian Federation and Eastern European countries to apply.

The official languages will be English and French.

A selection of conference papers will be published in a Peter Lang collection on Eastern European and Central European Studies, supervised by Christian Gastgeber / Alexandru Simon (ISSN: 2191-8864).

Abstracts of papers (no more than 300 words), along with a CV, current research and principal publications (if any), should be submitted by email to conpree@gmail.com no later than 30th of May 2012.

For further information and queries, please contact Nicolae Mihai at nicolami2008@gmail.com or Virgiliu Birladeanu at virgiliubirladeanu@gmail.com

Organization Board

 • Nicolae Mihai (Romanian Academy, “C.S.Nicolăescu-Plopşor” Institute for  Studies in Social Sciences and Humanities, Cultural History Group, Craiova)
 • Virgiliu Bîrlădeanu (“ProMemoria” Institute of Social History, Chişinău) ;
 • Andi Mihalache (Romanian Academy, “A.D.Xenopol” Institute of History, Iaşi);

Alexandru Simon (Romanian Academy, Center for Transylvanian Studies, Cluj-Napoca).