ACADEMIA ROMA�NA Institutul de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsora�? Se aprobA? DIRECTOR Prof.univ.dr.Avram Cezar-Gabriel   A N U N T  

 • Institutul de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsora�?,str. Unirii nr.68,Craiova, scoate la concurs un post contractual de execuE�ie:

  Referent A�de specialitate IA, pe duratA? nedeterminatA?, A�n cadrul Serviciului Financiar – Contabilitate. newbalance 2018 pas cher CandidaA?ii vor depune toate actele de A�nscriere la Biroul Contabilitate. Acte necesare pentru A�ntocmirea dosarului de concurs:   Cerere de A�nscriere adresatA? Directorului Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsora�?Craiova;  

 • Curriculum vitae detaliat, datat AYi semnat pe fiecare paginA? (model EUROPASS);

 

 • DeclaraA?ie pe proprie rA?spundere cA? nu are condamnA?ri penale care sA?-l facA? incompatibil cu funcA?ia pentru care candideazA?, cu completarea dosarului de concurs (pA?nA? la data primei probe de concurs) cu cazierul judiciar A�n original;

 

 • Recomandare de la locul de muncA? anterior;

 

 • Originalul AYi copia actului de identitate;

 

 • Originalul AYi copia carnetului de muncA? / adeverinA?A? de vechime;

 

 • Originalele AYi copiile documentelor care atestA? nivelul studiilor AYi a altor acte care atestA? efectuarea unor specializA?ri (diplome licenE�A?/master, atestate,etc.) ;

 

 • AdeverinE�A? medicalA? care sA? ateste starea de sA?nA?tate, A�n clar, numA?rul, data, numele emitentului E�i calitatea acestuia, A�n formatul standard stabilit de Ministerul SA?nA?taE�ii.

  Dosarele de concurs se primesc la Biroul Contabilitate al pA?nA? la data de 29.06.2018 (inclusiv) orele 13.00, cA?nd expirA? termenul limitA? de depunere al dosarelor. Rezultatul selectA?rii dosarelor se afiAYeazA? la sediul AYi pe site-ul Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsora�?Craiova A�n data de 06.07.2018. CerinA?ele postului:  

 • Studii superioare de lungA? duratA? -Facultatea de stiinte economice, Specializarea a�� finante-contabilitate;

 

 

 • vechime A�n specialitatea studiilor – domeniul economic: min. 3 ani;
 • atestat SEC valabil minim 3 ani de la data concursului.

 

 • competenE�e/cunostinE�e:

 

 • de a rezolva eficient problemele; de organizare a muncii proprii E�i de gestionare a timpului; de autoperfecE�ionare; de analizA? E�i sintezA?; de a lucra A�n echipA?; de a comunica verbal E�i A�n scris;

 

 • nivel avansat de operare Microsoft (Word, Excel).
 • cunoE�tinE�e despre A�ntocmirea documentelor financiare

 

 • cunoaE�terea contabilitA?E�ii instituE�iilor publice E�i a aplicaE�iei FOREXEBUG de lucru cu Trezoreria statului.

 

 • aptitudini/deprinderi:
 • de a lucra uE�or cu oamenii E�i cu documentele;

 

 • discreE�ie; spirit de iniE�iativA?; persoanA? organizatA? si ordonatA?; atenE�ie E�i dexteritate cu privire la lucrul cu computerul;
 • aptitudini de comunicare.

 

Nr. Bibliografie TematicA?
crt.
1 Legea nr. 82/1991 a contabilitA?A?ii, cu Legea nr. 82/1991 a contabilitA?A?ii, cu
modificA?rile AYi completA?rile ulterioare modificA?rile AYi completA?rile ulterioare –
integral
O.M.F.P. chaussures newbalance pas cher 1917/2005 pentru aprobarea Normelor O.M.F.P. 1917/2005 pentru aprobarea
metodologice privind organizarea AYi conducerea Normelor metodologice privind organizarea AYi
contabilitA?A?iiA�A� instituA?iilorA�A� publice,A�A� PlanulA�A� de conducereaA� contabilitA?A?iiA� instituA?iilorA� publice,
conturi pentru instituA?iile publice AYi instrucA?iunile Planul de conturi pentru instituA?iile publice AYi
de aplicare a acestuia instrucA?iunile de aplicare a acestuia
Ordinul ministruluiA� finantelor publiceA� nr. Ordinul ministrului finantelor publice nr.
2 2021/2013A� pentruA� modificareaA� AYiA� completarea 2021/2013 pentruA� modificareaA� AYi A�completarea
NormelorA� metodologiceA� privindA� organizareaA� AYi Normelor metodologice privind organizarea AYi
conducereaA�A� contabilitA?A?ii instituA?iilor publice, conducerea contabilitA?A?ii instituA?iilorA� publice,
PlanulA� deA� conturiA� .A� instituA?iileA� publiceA� AYi Planul de conturi pentru instituA?iile publice AYi
instrucA?iunile de aplicare a acestuia, aprobate prin instrucA?iunile de aplicare a acestuia, aprobate
Ordinul ministrului finanA?elor publice prinA� OrdinulA� ministruluiA� finanA?elorA� publice
nr.1917/2005 nr.1917/2005
OMFP nr. 720/2014 pentru ap Normelor OMFPA�A� nr.A�A� 720/2014A�A� pentruA�A� aprobarea
metodologiceA�A� privindA�A� execuE�iaA�A� bugetelorA�A� de Normelor metodologice privind execuE�ia
venituri AYi cheltuieli ale instituE�iilor bugetelorA� A�deA�A� venituriA�A� AYiA�A� cheltuieliA�A� ale
publiceautonome, instituE�iilorA� publice finanE�ate instituE�iilor publiceautonome, instituE�iilor
integralA� sauA� parE�ialA� dinA� venituriA� propriiA� AYi publiceA� finanE�ateA�A� integralA� sauA� parE�ialA�A� din
activitA?E�ilor finanE�ate integral din venituri proprii, venituri proprii AYi activitA?E�ilor finanE�ate integral
inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor dinA� venituriA� proprii,A� inclusivA� aA� bugetelor
creditelorA� externe,A� bugetelorA� fondurilorA� externe creditelor interne, bugetelor creditelor externe,
nerambursabile,A� bugetelorA� fonduluiA� deA� riscA� AYi bugetelor fondurilorA� externeA� nerambursabile,
3 bugetelorA�A� privindA�A� activitateaA�A� deA�A� privatizare, bugetelor fondului de risc AYi bugetelor privind
gestionateA� deA� instituE�iileA� publice,A� indiferentA� de activitateaA�A� deA�A� privatizare,A�A� gestionateA�A� de
modalitatea de organizare AYi finanE�are a acestora instituE�iile publice, indiferent de modalitatea de
organizare AYi finanE�are a acestora
– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu VenituriA� dinA� salariiA� AYiA� asimilateA� salariilor
4 modif. ulterioare (cap. III) (selectaA?i)
H.G. newbalance 2018 1/2016 Normele metodologice de aplicare ContribuA?iiA� socialeA� obligatoriiA� (titlulA� V)
a Codului fiscal cu modif. ulterioare (selectaA?i)
Alte venituri asimilate salariilor
Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind angajarea, Normelor metodologice privind angajarea,
5 lichidarea, ordonanA?area AYi plata cheltuielilor lichidarea, ordonanA?area AYi plata cheltuielilor
instituA?iilor publice, precum AYi organizarea, instituA?iilor publice, precum AYi organizarea,
evidenA?a AYi raportarea angajamentelor bugetare AYi evidenA?a AYi raportarea angajamentelor bugetare
legale cu modificA?rile AYi completA?rile ulterioare AYi legale cu modificA?rile AYi completA?rile
ulterioare
Ordinul ministrului finantelor publice Ordinul ministrului finantelor publice
nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor
6 organizarea AYi efectuarea inventarierii elementelor privind organizarea AYi efectuarea inventarierii
de natura activelor, datoriilor AYi capitalurilor elementelor de natura activelor, datoriilor AYi
proprii capitalurilor proprii
ClasificaE�ia indicatorilor privind finanE�ele ClasificaE�ia indicatorilor privind finanE�ele
7 publice, aprobatA? prin OMFP nr. 1.954/2005. publice, aprobatA? prin OMFP nr. 1.954/2005. a��
integral
Legea finanA?elor publice, nr. 500/2002, cu Legea finanA?elor publice, nr. 500/2002, cu
8 modificarile AYi completCZrile ulterioare modificarile AYi completCZrile ulterioare
HG.A� 518/1995A� privindA� nivelA� diurne,A� plafon HG.A� 518/1995A� privindA� nivelA� diurne,A� plafon
9 cazare, drepturi si obligatii deplasari in strainatate cazare,A�A� drepturiA�A� siA�A� obligatiiA�A� deplasariA�A� in
strainatate

 

H.G. new balance sitemap 1860/2006 privind drepturile AYi obligaA?iile H.G. 1860/2006 privind drepturile AYi obligaA?iile
personalului autoritA?A?ilor AYi instituA?iilor publice pe personalului autoritA?A?ilor AYi instituA?iilor publice
10 perioada delegA?rii AYi detaAYA?rii A�n altA? localitate, peA� perioadaA� delegA?riiA� AYiA� detaAYA?riiA� A�nA� altA?
precum AYi A�n cazul deplasA?rii, A�n cadrul localitA?A?ii, localitate,A� precumA� AYiA� A�nA� cazulA� deplasA?rii,A� A�n
A�n interesul serviciului cadrul localitA?A?ii, A�n interesul serviciului
Decret nr.209/1976 privind regulamentul Decret nr.209/1976 privind regulamentul
11 operatiunilor de casa operatiunilor de casa
O.M.F.P.nr. 2634/2015 privind documentele O.M.F.P.nr. 2634/2015 privind documentele
12 financiar-contabile financiar-contabile
LegeaA� nr.A� 752/2001A� privindA� organizareaA� AYi LegeaA� nr.A� 752/2001A� privindA� organizareaA� AYi
13 funcA?ionareaA� AcademieiA�A� RomA?neA�A� E�iA�A� Statutul funcA?ionareaA� AcademieiA� RomA?neA� E�iA� Statutul
Academiei RomA?ne Academiei RomA?ne
 1. Legea 69/2010-Legea responsabilitatii fiscal bugetare Legea 69/2010-Legea responsabilitatii fiscal bugetare

  CondiE�iile necesare ocupA?rii unui post de naturA? contractualA? Poate ocupa postul vacant persoana care A�ndeplineAYte urmA?toarele condiA?ii:  

 1. are cetA?A?enia romA?nA?, cetA?A?enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparA?inA?nd SpaA?iului Economic European AYi domiciliul A�n RomA?nia;
 2. cunoaAYte limba romA?nA?, scris AYi vorbit;
 3. are vA?rsta minimA? reglementatA? de prevederile legale;
 4. are capacitate deplinA? de exerciA?iu;

 

 1. are o stare de sA?nA?tate corespunzA?toare postului pentru care candideazA?, atestatA? pe baza adeverinA?ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitA?A?ile sanitare abilitate;

 

 1. A�ndeplineAYte condiA?iile de studii AYi, dupA? caz, de vechime sau alte condiA?ii specifice potrivit cerinA?elor postului scos la concurs;

 

 1. nu a fost condamnatA? definitiv pentru sA?vA?rAYirea unei infracA?iuni contra umanitA?A?ii, contra statului ori contra autoritA?A?ii, de serviciu sau A�n legA?turA? cu serviciul, care A�mpiedicA? A�nfA?ptuirea justiA?iei, de fals ori a unor fapte de corupA?ie sau a unei infracA?iuni sA?vA?rAYite cu intenA?ie, care ar face-o incompatibilA? cu exercitarea funcA?iei, cu excepA?ia situaA?iei A�n care a intervenit reabilitarea.

  Concursul va consta A�ntr-o probA? scrisA? AYi un interviu.  

 • Proba scrisA? se va desfA?AYura A�n data de 07.2018, ora 10, la sediul Institutul de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsora�?,.

  Accesul A�n sala de concurs se va face A�n baza cA?rA?ii de identitate A�n original iar candidaA?ii sunt rugaA?i sA? se prezinte cu 10 minute A�nainte de A�nceperea probei scrise. Rezultatul probei scrise se va afiAYa la sediul AYi pe site-ul Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsora�?, A�n data de 16.07.2018, candidaA?ii promovaA?i fiind cei care au obA?inut minimum de 70 de puncte (nota 7). Numai candidaA?ii promovaA?i la proba scrisA? se pot prezenta la interviu Interviul se va desfA?AYura A�n data de 20.07.2018, ora 10, la sediul Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsora�?. Rezultatul interviului se va afiAYa la sediulA� Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsora�? AYi pe site-ul instituA?iei A�n data de 23.07.2018.   Rezultatul final se afiAYeazA? la sediul AYi pe site-ul sediul Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsora�?A�n data de 25.07.2018. CandidaA?ii pot depune contestaA?ii cu privire la selecE�ia dosarelor/proba scrisA?/ interviu A�n termen de o zi lucrA?toare de la data afiE�A?rii rezultatelor respective.   Rezultatele la contestaE�iile depuse pentru selecE�ia dosarelor/proba scrisA?/ interviu se vor afiE�a A�n termen de o zi lucrA?toare pe site-ul E�i la sediul Institutului de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsora�?,   RelaA?ii suplimentare se pot obA?ine zilnic A�ntre orele 10-13 la telefon 0251 525 702 sau la sediul Institutul de Cercetari Socio Umane ,,CS Nicolaescu Plopsora�?, , secretarul comisiei de concurs Buleteanu Laurentiu.

Posted in Anunturi, Prima pagina.