Rezultat concurs Publicat azi, 21.06.2018, orele 14.32   Proces verbal_SelecE�ie dosare concurs Publicat azi, 11.06.2018, orele 15.40   ACADEMIA ROMA�NA� -A�SECA?IA DE AzTIINA?E ISTORICE E?I ARHEOLOGIE

Aprobat, VicepreAYedinte, Acad. Victor Spinei

Data: 11 V 2018

ANUNA?

SecA?ia de E?tiinE�e Istorice E�i Arheologie a Academiei RomA?ne anunA?A? scoaterea la concurs a unui post de conducere:

 • Director institut de cercetare Institutul de CercetA?ri Socio-Umane a�zC.S. NicolA?escu-PlopE�ora�?

A� Documente solicitate pentru A�ntocmirea dosarului de concurs:

a) cerere de A�nscriere la concurs adresatA? PreAYedintelui Academiei RomA?ne;

b) copie act de identitate;

c) copie de pe diploma de doctor A�n ramura de AYtiinA?A? corespunzA?toare postului, precum AYi de pe alte diplome sau titluri AYtiinA?ifice;

d) copie de pe Ordinul Ministrului Educatiei, de acordare a gradului profesional de cercetA?tor AYtiintific I sau profesor universitar;

e) copie, dupA? caz, de pe ordinul/decizia numire A�n calitate de cercetA?tor AYtiinA?ific gradul I, cercetA?tor AYtiintific gradul II, respectiv profesor sau conferenA?iar universitar.

f) curriculum vitae (semnat AYi datat);

g) lista lucrA?rilor AYtiintifice publicate (semnatA? AYi datatA?);

h) memoriu de activitate E�tiinE�ificA? (semnat AYi datat);

i) proiectul managerial (semnat AYi datat);

j) are competenE�A? A�n managementul cercetA?rii-dezvoltA?rii prin absolvirea de programe de studii, cursuri sau stagii de pregA?tire care au ca obiect managementul cercetA?rii-dezvoltA?rii din E�arA? sau din strA?inA?tate, doveditA? prin atestat sau experienE�A? de minimum 2 ani A�n activitatea de conducere a unei unitA?E�i de cercetare-dezvoltare a unei subunitA?E�i a acesteia sau a unui compartiment de cercetare-dezvoltare (laborator, departament etc.) doveditA? printr-un act/document care confirmA? aceastA? experienE�A?;

k) adeverinA?A? medicalA? care sA? ateste starea de sA?nA?tate corespunzA?toare eliberatA? cu cel mult 6 luni anterior derulA?rii concursului de cA?tre medicul de familie al candidatului sau de cA?tre unitA?A?ile sanitare abilitate;

l) cazierul judiciar;

m) declaraE�ie pe proprie rA?spundere cA? nu este implicat E�i nu are calitatea de A�nvinuit sau inculpat A�n vreun proces penal, A�n conformitate cu art. 292 din Codul penal privind falsul A�n declaraA?ii;

n) copie de pe carnetul de muncA? sau dupA? caz adeverinA?e care atestA? vechimea A�n muncA?;

o) certificat de cazier fiscal;

p) declaraE�ie pe proprie rA?spundere cA? nu a adus vreun prejudiciu patrimonial vreunei unitA?E�i de cercetare-dezvoltare.

Documentele se vor prezenta AYi A�n original A�n vederea certificA?rii a�zconform cu originalula�?.

Dosarele de concurs se depun la Registratura Academiei RomA?ne din Calea Victoriei nr. 125, sector 1, BucureAYti pA?nA? la data de 10 VI 2018, ora 15:00 (termenul limitA? de depunere: 30 de zile calendaristice de la data publicA?rii anunA?ului). RelaA?ii suplimentare se pot obA?ine zilnic A�ntre orele 10-14 la telefon: 0212128640 interior 125 sau la sediul Academiei RomA?ne camera 28, secretar comisiei de concurs dl. Cristian Bobicescu. CondiA?ii generale AYi specifice pentru ocuparea postului de director institut de cercetare:

 • studii superioare de lungA? duratA? AYi titlul AYtiinA?ific de doctor;
 • experienA?A? A�n activitatea de cercetare din profilul institutului de minimum 10 ani;
 • titlul de cercetA?tor AYtiinA?ific gradul I, profesor universitar sau membru titular ori corespondent al Academiei RomA?ne; A�n mod excepA?ional pot candida AYi cercetA?tori AYtiinA?ifici II sau conferenA?iari universitari;
 • competenA?A? managerialA?, decizionalA? AYi profesionalA?, probatA? prin experienA?a anterioarA? AYi/sau prin atestat pentru management A�n cercetare-dezvoltare;

*** FiAYa postului a�� anexa 1. newbalance chaussures CondiE�iile necesare ocupA?rii unui post de naturA? contractualA?: Poate ocupa postul vacant persoana care A�ndeplineAYte urmA?toarele condiA?ii:

 1. a) are cetA?A?enia romA?nA?, cetA?A?enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparA?inA?nd SpaA?iului Economic European AYi domiciliul A�n RomA?nia;
 2. b) cunoaAYte limba romA?nA?, scris AYi vorbit;
 3. c) are vA?rsta minimA? reglementatA? de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplinA? de exerciA?iu;
 5. e) are o stare de sA?nA?tate corespunzA?toare postului pentru care candideazA?, atestatA? pe baza adeverinA?ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitA?A?ile sanitare abilitate;
 6. f) A�ndeplineAYte condiA?iile de studii AYi, dupA? caz, de vechime sau alte condiA?ii specifice potrivit cerinA?elor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnatA? definitiv pentru sA?vA?rAYirea unei infracA?iuni contra umanitA?A?ii, contra statului ori contra autoritA?A?ii, de serviciu sau A�n legA?turA? cu serviciul, care A�mpiedicA? A�nfA?ptuirea justiA?iei, de fals ori a unor fapte de corupA?ie sau a unei infracA?iuni sA?vA?rAYite cu intenA?ie, care ar face-o incompatibilA? cu exercitarea funcA?iei, cu excepA?ia situaA?iei A�n care a intervenit reabilitarea.

Tipul probelor de concurs: Concursul constA? A�n analiza AYi evaluarea dosarului candidatului, proba interviului AYi audierea candidatului cu privire la susA?inerea proiectului managerial. Concursul se va desfA?AYura la sediul Academiei RomA?ne (Calea Victoriei nr. Chaussures Homme New Balance 125, sector 1, BucureAYti), A�n data de 21 VI la ora 10.00. Bibliografia / tematicA?

 • Legea 752/27.12.2001 a�� privind organizarea E�i funcE�ionarea Academiei RomA?ne, republicatA? A�n 2009 (M.O. 299/07.05.2009);
 • Legea 319/08.07.2003 (M.O. 530/23.07.2003) a�� privind Statutul personalului de cercetare a�� dezvoltare;
 • Statutul Academiei RomA?ne;

Calendarul de desfA?AYurare a concursului: Analiza dosarelor de concurs se va face de cA?tre comisia de concurs A�n ziua de 11 VI a.c., afiAYarea rezultatului selecA?iei dosarelor se va face la avizierul Academiei RomA?ne AYi al Institutului de CercetA?ri Socio-Umane a�zC.S. NicolA?escu-PlopE�ora�?, precum AYi pe site-ul Academiei RomA?ne AYi al Institutului de CercetA?ri Socio-Umane a�zC.S. NicolA?escu-PlopE�ora�? A�n aceeaAYi zi (cu 10 zile calendaristice A�nainte de data desfA?AYurA?rii concursului), iar concursul se va desfA?AYura la Sala de Consiliu din Academia RomA?nA? A�n ziua de 21 VI, A�ncepA?nd cu orele 10,00 AYi va consta A�ntr-un interviu AYi susA?inerea programului managerial de cA?tre fiecare candidat A�n faA?a comisiei de concurs. new balance sitemap ContestaA?iile cu privire la rezultatul selectA?rii dosarelor se depun la Registratura GeneralA? a Academiei RomA?ne pA?nA? la data de 13 VI, orele 15.00 (maxim douA? zile lucrA?toare de la data afiAYA?rii rezultatelor). ContestaA?iile se soluA?ioneazA? A�n termen de o zi lucrA?toare. Proba interviului AYi susA?inerea proiectului managerial se va desfA?AYura A�n data de 21 VI, ora 10.00 la sediul Academiei RomA?ne. Accesul A�n sala de concurs se va face A�n baza cA?rA?ii de identitate A�n original iar candidaA?ii sunt rugaA?i sA? se prezinte cu 10 minute A�nainte de A�nceperea concursului. new balance sitemap Rezultatul final al concursului se va afiAYa la la avizierul Academiei RomA?ne AYi al Institutului de CercetA?ri Socio-Umane a�zC.S. NicolA?escu-PlopE�ora�?, precum AYi pe site-ul Academiei RomA?ne AYi al Institutului de CercetA?ri Socio-Umane a�zC.S. NicolA?escu-PlopE�ora�? A�n termen de maxim douA? zile de la data desfA?AYurA?rii concursului. chaussures newbalance pas cher ContestaA?iileA� se depun la Registratura GeneralA? a Academiei RomA?ne A�n termen de douA? lucrA?toare de la data afisA?rii rezultatului final al concursului. ContestaA?iile se soluA?ioneazA? A�n termen de o zi lucrA?toare. RelaA?ii suplimentare se pot obA?ine zilnic A�ntre orele 10-14 la telefon: 021. 212.86.40 interior 125A� sau la sediul Academiei RomA?ne camera 28, de la secretarul comisiei de concurs, dl. Cristian Bobicescu. A�       Propun aprobarea, PREAzEDINTE SECA?IE, Acad.

Posted in Anunturi, Prima pagina.