Concurs Director ICSU Plopșor

Aprobat,

Vicepreşedinte,

Acad. Victor Spinei

Data: 12 VII 2018

A N U N Ţ

Secţia de Științe istorice și arheologie a Academiei Române anunţă scoaterea la concurs a unui post de conducere:

  • Director institut de cercetare la ICSU Plopșor

Documente solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs:

a) cerere de înscriere la concurs adresată Preşedintelui Academiei Române;

b) copie act de identitate;

c) copie de pe diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice;

d) copie de pe Ordinul Ministrului Educatiei, de acordare a gradului profesional de cercetător ştiintific I sau profesor universitar;

e) copie, după caz, de pe ordinul/decizia numire în calitate de cercetător ştiinţific gradul I, cercetător ştiintific gradul II, respectiv profesor sau conferenţiar universitar.

f) curriculum vitae (semnat şi datat);

g) lista lucrărilor ştiintifice publicate (semnată şi datată);

h) memoriu de activitate științifică (semnat şi datat);

i) proiectul managerial (semnat şi datat);

j) are competență în managementul cercetării-dezvoltării prin absolvirea de programe de studii, cursuri sau stagii de pregătire care au ca obiect managementul cercetării-dezvoltării din țară sau din străinătate, dovedită prin atestat sau experiență de minimum 2 ani în activitatea de conducere a unei unități de cercetare-dezvoltare a unei subunități a acesteia sau a unui compartiment de cercetare-dezvoltare (laborator, departament etc.) dovedită printr-un act/document care confirmă această experiență;

k) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

l) cazierul judiciar;

m) declarație pe proprie răspundere că nu este implicat și nu are calitatea de învinuit sau inculpat în vreun proces penal, în conformitate cu art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii;

n) copie de pe carnetul de muncă sau după caz adeverinţe care atestă vechimea în muncă;

o) certificat de cazier fiscal;

p) declarație pe proprie răspundere că nu a adus vreun prejudiciu patrimonial vreunei unități de cercetare-dezvoltare.

Documentele se vor prezenta şi în original în vederea certificării „conform cu originalul”.

Dosarele de concurs se depun la Registratura Academiei Române din Calea Victoriei nr. 125, sector 1, Bucureşti până la data de 11 VIII 2018 ora 15:00.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 10-14 la telefon: 021. 212.86.40 interior 125 sau la sediul Academiei Române camera 28, secretar comisiei de concurs dl. Cristian Bobicescu.

Condiţii generale şi specifice pentru ocuparea postului de director institut de cercetare:

  • studii superioare de lungă durată şi titlul ştiinţific de doctor;

  • experienţă în activitatea de cercetare din profilul institutului de minimum 10 ani;

  • titlul de cercetător ştiinţific gradul I, profesor universitar sau membru titular ori corespondent al Academiei Române; în mod excepţional pot candida şi cercetători ştiinţifici II sau conferenţiari universitari;

  • competenţă managerială, decizională şi profesională, probată prin experienţa anterioară şi/sau prin atestat pentru management în cercetare-dezvoltare;

Condițiile necesare ocupării unui post de natură contractuală:

Poate ocupa postul vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Tipul probelor de concurs:

Concursul constă în analiza şi evaluarea dosarului candidatului, proba interviului şi audierea candidatului cu privire la susţinerea proiectului managerial.

Concursul se va desfăşura la sediul Academiei Române (Calea Victoriei nr. 125, sector 1, Bucureşti), în data de 24 VIII la ora 10.00.

Bibliografia / tematică

  • Legea 752/27.12.2001 – privind organizarea și funcționarea Academiei Române, republicată în 2009 (M.O. 299/07.05.2009);

  • Legea 319/08.07.2003 (M.O. 530/23.07.2003) – privind Statutul personalului de cercetare – dezvoltare;

  • Statutul Academiei Române;

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Analiza dosarelor de concurs se va face de către comisia de concurs în ziua de 13 VIII a.c., afişarea rezultatului selecţiei dosarelor se va face la avizierul Academiei Române şi al ICSU Plopșor, precum şi pe site-ul Academiei Române şi al ICSU Plopșor în aceeaşi zi, iar concursul se va desfăşura la Sala de Consiliu din Academia Română în ziua de 24 VIII, începând cu orele 10,00 şi va consta într-un interviu şi susţinerea programului managerial de către fiecare candidat în faţa comisiei de concurs.

Contestaţiile cu privire la rezultatul selectării dosarelor se depun la Registratura Generală a Academiei Române până la data de 16 VIII, orele 15.00 (maxim două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor). Contestaţiile se soluţionează în termen de o zi lucrătoare.

Proba interviului şi susţinerea proiectului managerial se va desfăşura în data de 24 VIII, ora 10.00 la sediul Academiei Române. Accesul în sala de concurs se va face în baza cărţii de identitate în original iar candidaţii sunt rugaţi să se prezinte cu 10 minute înainte de începerea concursului.

Rezultatul final al concursului se va afişa la la avizierul Academiei Române şi al ICSU Plopșor, precum şi pe site-ul Academiei Române şi al ICSU Plopșor în termen de maxim două zile de la data desfăşurării concursului.

Contestaţiile se depun la Registratura Generală a Academiei Române în termen de două lucrătoare de la data afisării rezultatului final al concursului. Contestaţiile se soluţionează în termen de o zi lucrătoare.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 10-14 la telefon: 021. 212.86.40 interior 125 sau la sediul Academiei Române camera 28, de la secretarul comisiei de concurs, dl. Cristian Bobicescu.

Propun aprobarea,

PREŞEDINTE SECŢIE,

Acad. Dan Berindei

Posted in Anunturi, Fără categorie.